3. Recht op zorg op maat voor iedereen

Eigen kracht en participatie staan centraal in het Nederlandse landelijke en lokale beleid gericht op zorg voor kwetsbare burgers. Op deze wijze wil de regering miljarden besparen op de zorgkosten.

Als je straks zorg nodig hebt, zal je hier voor een groot deel zelf voor moeten zorgen of zelf moeten betalen. Het recht op zorg, zoals dat onder de AWBZ gold, lijkt voorbij. De AWBZ kende nog een wettelijke zorgplicht. Dat hield in dat je recht op zorg juridisch kon afdwingen als je een indicatie had. Dat wettelijk recht verandert in een voorziening, een gunst. De premie van de AWBZ (zonder winstoogmerk) gaat ondertussen niet omlaag en de commerciële zorgverzekeraars, die veel van de taken van de AWBZ gaan overnemen, hebben over 2012 al 1,4 miljard winst gemaakt.

Als je ziek/hulpbehoevend bent, bevind je je in een kwetsbare en afhankelijke positie en het medisch ingrijpen kan verstrekkende gevolgen hebben. De overheid heeft de verplichting om het recht op gezondheid en een aantal andere grondrechten te bevorderen, beschermen en verwezenlijken. Het recht op gezondheid is onder te verdelen in kwaliteit, toegankelijkheid, beschikbaarheid en aanvaardbaarheid van gezondheidszorg. Dit is van belang voor iedereen, dus ook voor bijvoorbeeld ouderen, gedetineerden, asielzoekers en mensen zonder papieren.

BBL vindt dat de verleende zorg, beantwoord aan de situatie en behoefte van de cliënt. Wij vinden dat de zorg of ondersteuning die mensen moeten krijgen, met het verdwijnen van de zorgplicht onvoldoende geborgd is. BBL maakt zich zorgen voor wat er wordt gedaan voor mensen die niet de eigen kracht hebben. Juist die mensen komen niet in beeld, omdat ze geen hulp vragen of omdat ze gewoonweg niet weten waar ze hulp kunnen krijgen.

BBL vindt dat daar waar mensen hun eigen kracht niet of onvoldoende kunnen ontwikkelen of waar zij niet terug kunnen vallen op een helpend sociaal netwerk (buren, vrienden of familie), de gemeente de plicht heeft hun zorg goed te organiseren. Niet iedereen immers, kan de zelfde mate van eigen kracht en zelfredzaamheid opbrengen die nodig zijn voor het in balans brengen van de eigen situatie. Daarom ook hebben zij zorg en ondersteuning nodig.
Het belang van dagbesteding wordt breed onderkend: een zinvolle dagbesteding is essentieel voor het welbevinden van mensen en het (her)ontdekken van hun capaciteiten, van hun ‘eigen kracht’. Voortgang op andere terreinen zoals huisvesting, gezondheid en vermindering van crimineel gedrag bij een verslavingsproblematiek, wordt versterkt en beklijft beter door een grotere participatie van mensen. Het ontbreken van deelname aan een vorm van vrijwilligerswerk, dagbesteding of betaalt werk, belemmert mensen in het weer op de rails krijgen van hun leven. Of leidt het tot terugval.