4 Burgerparticipatie 2.0 – Co-creatie en maatschappelijk meedoen

Het is belangrijk om gewaardeerd mee te kunnen blijven doen in de maatschappij. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om burgerparticipatie 2.0 ook mogelijk te maken. Daartoe moet zij zorgen voor transparante processen en het mogelijk maken van co-creatieve betrokkenheid van burgers.

BBL is voorstander van buurtbegrotings-experimenten en van overheidsstimulering en facilitering van langer lopende burgerinitiatieven die de gezonde stad maatschappelijk, cultureel of sociaaleconomisch versterken dan wel bevorderen.

Bewoners krijgen meer en betere samenspraak en zeggenschap over bouwprojecten in hun directe omgeving. Bouwopdrachtgevers zijn verplicht dit te organiseren. Zonder voldoende draagkracht van omwonenden gaat een bouwproject niet door.

De keuze voor vrijwilligerswerk is geheel vrijblijvend. BBL vindt al het werk dat maatschappelijk wenselijk of nuttig is, gewaardeerd wordt als arbeid. In deze zin is er geen onderscheid tussen het huidige betaald werk of vrijwilligerswerk. Het uitvoeren van vrijwilligerswerk is goed voor de contacten en dient gestimuleerd te worden door de gemeente.

  1. Zeggenschap en invloed van bewoners op de vormgeving in hun directe woon- en leefomgeving
  2. Toepassen en mogelijk verhogen van maximale vergoedingen van vrijwilligerswerk
  3. Stop verdringing van bestaand betaald werk. Vrijwilligerswerk mag niet ten koste gaan van betaalde krachten, daartoe wordt een verdringingsprotocol opgesteld samen met de Cliëntenraad SD en de vakbonden. Bedrijven die dit moedwillig doen worden uitgesloten van gemeentecontracten