8. Milieu en stad van de toekomst

Na design- en slimste stad een nieuwe ambitie voor de Low Carbon city (1) en uiteindelijk de Zero Carbon City. Steden veranderen. In de twintigste eeuw ontleenden de steden hun bestaansrecht door de productie van goederen, handel en diensten, nu zijn het de creatieve en de recreatieve economie die voor ontwikkeling en welvaart van de steden moeten zorgen. Het gaat niet meer om hoe we (fossiele) energie kunnen besparen, maar om hoe we op stadsniveau (duurzame) energie het beste in kunnen zetten en voor iedereen toegankelijk kunnen maken.

Wat is een duurzame stad? Duurzame steden zijn flexibel. De stadsplattegrond gaat lang mee en is door de jaren heen elke keer opnieuw in staat om ruimte te bieden aan nieuwe functies en te voldoen aan nieuwe eisen van bewoners of de dynamische maatschappelijke ontwikkelingen. Door stedelijke herstructurering, het benutten van slimme koppelingen in de lokale opwekking van duurzame energie en de benutting van restwarmte en het drastisch verbeteren van openbaar vervoer is het mogelijk om de uitstoot van broeikasgassen effectief terug te brengen.

Wanneer we dit op een stevige schaal aanpakken kunnen we de CO2-huishouding aardig op orde hebben. Gaan we een stap verder dan wordt in onze stad uitsluitend gebruik gemaakt van duurzame mobiliteit en duurzame energie, opgewekt door bijvoorbeeld zonne-energie, aardwarmte, windenergie en waterkracht.

BBL richt zich op:
– Duurzame energie in de gebouwde omgeving;
– Gedragsverandering en bewustwording;
– Duurzame mobiliteit en smart mobility. Starten met maatregelen om de meest vervuilende voertuigen te weren uit de binnenstad, stimuleren van andere dan fossiele brandstof;
Innovatie. (meer natuur in de stad zorgt voor natuurlijke koeling).

BBL uitgangspunten:
– Mens, stad, natuurlijke omgeving en milieu zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden;
– Streven naar praktische doelgerichte oplossingen, waarbij bewustwording, verbinding en inspiratie van betrokkenen als belangrijke elementen van iedere oplossing worden beschouwd.

BBL drie ambities:
– Zuinig en veerkrachtig omgaan met grondstoffen;
– Versterken van (het gebruik van) natuurlijke energiebronnen;
– Het ontwikkelen van een gebalanceerde samenleving zowel in ecologisch, economisch en sociaal opzicht.

Eindhoven wil groeien, maar zonder herrie
Beperkingen voor Schiphol betekenen extra groei voor regionale luchthavens. Geen enkel probleem, zegt Eindhoven Airport. BBL denkt daar heel anders over. De commissie-Alders (Schiphol akkoord tot 2020), adviseert 70.000 vluchten door te laten vliegen naar de vliegvelden bij Eindhoven en Lelystad om Schiphol te ontlasten. Het militaire vliegveld van Eindhoven waarop ook civiele vluchten vliegen, moet ongeveer 40.000 vluchten voor zijn rekening nemen. Bijna het drievoudige van het huidige aantal vluchten. Als het advies van de commissie zou worden uitgevoerd dan zou het vliegveld langer open moeten om de vluchten te kunnen verwerken, ook in het weekend. Het vliegveld zou de hele week van zes uur in de ochtend tot middernacht open zijn. Dan worden de stiltemomenten schaars. Het advies staat op bepaalde punten ook haaks uit de Regionale Overeenkomst uit 2000 en afgesloten door alle partijen die een belang hebben in Eindhoven Airport.

BBL staat op het standpunt dat het civiele vliegen (de luchtvaart waar Brabanders gebruik van maken) op Eindhoven Airport mag groeien tot een geluidsruimte van 6 km2 (nu 4 km2), als de ruimte voor het militaire vliegen beperkt blijft tot 3 km2 (is nu ook 3 km2 in praktijk, maar groter op papier). Bovendien moet er een aanvullend milieubeleid komen, mogen de openingstijden niet worden opgerekt en moet de zeggenschap in de regio blijven met een nieuwe Regionale Overeenkomst.

Stadslandbouw visie op een nieuwe stad
In onze visie naar een duurzame stad pleit de BBL voor meer ruimte en faciliteiten voor de verdere ontwikkeling van stadslandbouw. Steeds meer steden ontwikkelen hierop een visie en richten hun stad daarop met kleine stapjes in. Er bestaat inmiddels een heus stedennetwerk op stadslandbouw met een eigen site en beleids- en plannenmakers ontdekken steeds meer de mogelijkheden en kansen.

Stadslandbouw omvat zowel de productie van voedsel binnen de stad als voedselproductie langs de randen van de stad. Het zijn de buurt- en volkstuinen, de plantsoenen met eetbaar groen, de daktuinen, het zijn de bedrijven in de stadsrandzone, het zijn de nieuwe ketens met regionale producten, het is hergebruik van stedelijke reststromen en nog veel meer. Stadslandbouw is divers en trekt diverse mensen aan. Daarmee is het een kraamkamer voor vernieuwing en innovatie. Het is multifunctioneel en integraal. Het draait om ondernemerschap en groen in en om de stad. Maar stadslandbouw draagt ook bij aan biodiversiteit, leefbaarheid, gezondheid, lokale economie en flexibel ruimtegebruik van de stad. Stadslandbouw wordt gedragen door actieve burgers, innovatieve ondernemers, pionierende steden en vernieuwende instellingen.


(1) Low of Zero Carbon city; wereldwijd wordt campagne gevoerd om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Steden kunnen hieraan werken door stimulering van het gebruik van duurzame energie of middelen voor bijvoorbeeld verwarming, vervoer, koeling, productie.