BBL bijdrage Raadsvoorstel Cliëntenparticipatie in nieuw perspectief

In de meningsvormende vergadering van dinsdag 22 november werd het Raadsvoorstel Cliëntenparticipatie in nieuw perspectief (pdf) behandelt. Hieronder de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm die door raadslid Ernest Maas werd voorgedragen.

In de tekst van het Raadsvoorstel worden een aantal termen op het oog willekeurig gebruikt, zoals cliënt, belanghebbende, direct belanghebbende en betrokken inwoners. Zo staat er “Cliëntenparticipatie in het sociaal domein vanaf 1 januari 2017 samen met direct belanghebbenden te organiseren”. Wat verstaat men hier onder direct belanghebbende en wat is het verschil met een belanghebbende?

Verder wil BBL de opmerking uit de brief van de Cliëntenraad SZ onderstrepen. Dit raakt wat BBL betreft de kern. Cliëntenparticipatie is participatie van cliënten, mensen die voor hun zorg en/of inkomen afhankelijk zijn van de gemeente Eindhoven. Het advies om de nieuw op te richten Clientenraad Sociaal Domein voor minstens 80% uit cliënten te laten bestaan.

In het Raadsvoorstel lezen we: De Cliëntenraad Sociaal Domein (CRSD) heeft een vaste samenstelling en zal vooralsnog bestaan uit 15 leden. Minimaal 80% van de leden van de nieuwe CRSD is ervaringsdeskundig als het gaat om het gebruik van voorzieningen in het sociaal domein. Ervaringsdeskundig is een te ruim begrip. Men kan ook ervaringsdeskundig zijn als men ooit een voorziening heeft gehad. Het voorstel van BBL is om dit te wijzigen in cliënten. Dit zullen wij eventueel amenderen. Ook is ‘het gebruik van voorzieningen in het sociaal domein’ is een ruim begrip. Valt men daar ook onder als men bijvoorbeeld gebruik maakt van de Aanvullende (collectieve) Verzekering?

Verder lezen we “de CRSD is meer dan de vertegenwoordigers van de belangenorganisaties en zal bestaan uit betrokken inwoners en uit cliënten die ondersteund worden vanuit de voorzieningen in het sociaal domein (of hun wettelijke vertegenwoordigers en/of belangenbehartigers)”. Waar moeten we bij belangenbehartigers dan aan denken? Hoe verloopt de keuze en door wie? En is hier inspraak op? Wordt bijvoorbeeld de bond (FNV) hierin ook meegenomen?

Verder vindt BBL dat de CRSD de mogelijkheid moet hebben wanneer zij vinden niet voldoende bij een beleidsstuk betrokken te zijn, dat zij dan een stuk uit de behandeling terug moeten kunnen trekken tot er een advies van de CRSD aan hangt. Een zogenaamde ‘rode knop’ dus! En als laatste vindt BBL het belangrijk dat zolang er geen CRSD is, dat dan de huidige bestaande cliëntenraden actief blijven.

Op de meeste kon kon verantwoordelijk wethouder Richters een antwoord geven, maar cliënten en ervaringsdeskundige vond zij hetzelfde. BBL verschilt hierin van mening en zal tijdens de gemeenteraadsvergadering, van dinsdag 29 november 2016, met een amendement komen om dit te wijzigen.