BBL stemt in met de Kadernota 2016

Afgelopen dinsdag werd in de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces de Kadernota behandelt. De Brede Beweging LinksOm heeft uiteindelijk voor deze Kadernota gestemd. De wethouders hebben diverse toezeggingen gedaan naar de gemeenteraad, dat BBL geen reden meer zag om geen goedkeuring te geven.

BBL had zelf ook twee moties ingediend bij deze vergadering. De eerste motie (pdf) ging over ‘Anticiperen op digitalisering’ en na een gedeeltelijke toezegging van de wethouder was BBL voldoende tevreden en heeft de motie verder niet in stemming gebracht. Bij de tweede motie (pdf), die over ‘Burgerinitiatieven; impuls voor sociale innovatie in de wijk’ ging, had de wethouder meer overtuiging nodig. Ook hier werd uiteindelijk een deel toegezegd, zodat ook deze werd ingetrokken. Het verloop van beide toezeggingen houdt BBL scherp in de gaten en zullen wij sturen waar nodig is.

Hieronder volgt de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm, zoals deze werd voorgedragen door fractievoorzitter Patrick van der Voort.

Talentontwikkeling en levenslang leren

BBL onderschrijft het streven van het college om onze stad aantrekkelijk te maken voor starters en talenten van elders. Liever nog zien we initiatieven waarmee we investeren in en gebruik maken van Eindhovense starters en talenten. Temeer omdat de komende vijf tot tien jaar duizenden Nederlanders zich moeten omscholen, vanwege toenemende digitalisering, robotisering en automatisering. Volgens het UWV zullen alleen al in de administratieve sector binnen 6 jaar 100.000 banen verdwijnen.

En hoewel de digitalisering ook nieuw werk oplevert, is dit werk van een andere aard. Dit gegeven, in combinatie met een hogere pensioenleeftijd, betekent dat werknemers niet één, maar meerdere keren radicaal van carrière en bedrijfssector moeten kunnen wisselen. Het is daarom nodig dat werknemers in razend tempo weerbaar worden binnen een snel veranderende samenleving. Invulling van het levenslang leren kan hierbij een goed werkend instrument zijn. En de wethouder is al in gesprek met Summa voor leerprogramma’s in verband met de huidige mismatch tussen werkzoekenden en vacatures.

Maar helaas gaat de kadernota niet in op de digitalisering en de gevolgen voor onze stad. Daarom vraagt BBL de wethouder dit inzichtelijk te maken met een notitie voor het eind van dit jaar over verlies en winst van banen, waar kansen, mogelijkheden en oplossingen liggen voor de stad en voor haar inwoners en hoe het college daarop wil anticiperen. We hebben daartoe de motie ‘Anticiperen op digitalisering’, ingediend.

Voorzitter BBL wil dat de gemeente nu doorpakt, grenzen opzoekt en meer mogelijkheden biedt, door ontwikkelingen en initiatieven in de stad te stimuleren en te ondersteunen. In dit kader en in combinatie van burgerparticipatie naar zorgzame buurten en sociale innovatie ziet BBL graag dat bijstandsgerechtigden gestimuleerd worden om beter en meer van hun talenten gebruik te maken. Dit lukt het best wanneer zij ideeën hebben om eigen initiatieven te ontplooien. Zij worden daarbij in hun kracht gezet en bouwen zelfvertrouwen op. En wanneer deze initiatieven aansluiten bij het streven naar zorgzame buurten vinden wij dat dubbele winst. Daartoe hebben wij samen met het OuderenAppèl (OAE) de motie “Burgerinitiatieven; impuls voor sociale innovatie in de wijk”, ingediend.

Deze motie is een van de uitkomsten van de brainstormbijeenkomst van 26 juni die BBL samen met het OAE heeft georganiseerd rond het thema ‘herwaardering van werk’.
Met deze motie vragen wij heel specifiek naar een onderzoek en op basis daarvan een voorstel, naar verruiming van mogelijkheden voor ontplooien van kleinschalige bedrijfsmatige buurtinitiatieven door bijstandsgerechtigden. Nu zijn er al mogelijkheden, maar worden deze om verschillende redenen, zoals: onzekerheid, angst, onwetendheid en verbod van casemanager niet benut door alle ideeën bedenkers.

Wij duiden met name die initiatieven die ontwikkeling stimuleren van zorgzame buurtactiviteiten. Bijvoorbeeld een ontwikkeling van een gaarkeuken voor hulpbehoevende buurtouderen, een PC-helpdesk of -reparatiewerkplaats in de wijk, een boodschappendienst voor ouderen in de buurt. De WIJ-generalisten zouden hierbij ook hun rol kunnen spelen als aanjager, vraagbaak, monitoren van sociale effecten en dergelijke.

Naast de voordelen op sociaal vlak kunnen we hierbij ook de werkgerelateerde voordelen optellen die bijvoorbeeld bij re-integratietrajecten genoemd worden. Zoals opbouwen werkritme, sociale contacten onderhouden, netwerk opbouwen enzovoort. Grenzen, criteria en spelregels zijn nu nog niet aan de orde.

Al eerder kondigden wij het initiatiefvoorstel voor een Stadsuniversiteit aan, van, voor en door, baanlozen en gericht op de groeiende mens en op persoonlijke ontplooiing en welzijn. Wij verwachten dit voorstel in het najaar te kunnen presenteren. BBL nodigt de wethouder en andere fracties uit om deel te nemen aan deze ontwikkeling.

Sociale domein

Steeds meer zorg- en hulpbehoevenden moeten zelfstandig leven. BBL zou graag zien dat kleine samenlevingsverbanden of kringen van buurtbewoners rondom deze mensen gaan ontstaan, waarbij men voor elkaar zorgt als dat nodig is. Dit werkt alleen als men elkaar kent. Denk aan een bejaarde die moeilijk ter been is: de ene buurman zet de kliko’s buiten, de andere doet boodschappen, weer een ander biedt vervoer naar het ziekenhuis. Het zou mooi zijn als dit vanzelfsprekend zou zijn, als de straatbewoners beseffen dat een oudere hulp kan gebruiken en hierop ook actie nemen. Dit vraagt om een verandering in de sociale mentaliteit, die je niet kunt afdwingen. De eerste stap is daarom om mensen met elkaar in contact te brengen. WIJeindhoven zou hierin een rol moeten spelen.

Kies voor een zorgzame houding naar onze inwoners die het moeilijk hebben, ben ruimhartig in bepalen van hulpvraag. Stem aanbod en procedures van hulpverlening af op hún mogelijkheden. Hiermee bedoelen wij: begrijpelijke procedures, toegankelijke hulpverlening, trajecten die echt aansluiten op wat de cliënt aankan, zowel lichamelijk én psychisch. Voor procedures, formulieren en dergelijke geldt altijd dat deze gericht moeten zijn op het laagste niveau zelfstandige lezer en dat er voorzieningen/begeleiding voor het lezen moeten zijn voor mensen die hierin beperkt zijn.

Muziekgebouw

Cultuur is voor onze stad belangrijk als bepaling van identiteit, bindmiddel en voor het vergroten van leefbaarheid en aantrekkelijkheid. Wij begrijpen de reden, maar het voelt als een gemis dat cultuur in deze kadernota ontbreekt. BBL heeft de oprichting van de Stichting Cultuur Eindhoven volmondig gesteund en wij hebben goede verwachtingen over de positieve uitstraling en werking van de stichting. De inhoudelijke invulling vindt nog plaats maar voor wij willen enkele zaken benadrukken:

  1. Gemeentelijke ondersteuning dient bovenal ten goede te komen aan cultuurbeleving en betrokkenheid van Eindhovenaren. Dit geldt voor kleine en grote instellingen;
  2. Wij juichen inhoudelijke samenwerking tussen culturele instellingen van harte toe;
  3. Ambities zijn prachtig maar moeten wel betaalbaar zijn.

BBL hecht aan een muziekcentrum voor de stad, waarbij bewoners zich betrokken voelen. Maar in onze visie is dat niet dit Muziekgebouw. Het ambitieniveau is te hoog voor de stadsportemonnee en de betrokkenheid en positieve beleving van de Eindhovenaren bij deze instelling is te laag. Daarom ambitieniveau naar beneden bijstellen, wat een andere programmering betekent. Als het niet kan met de huidige sturing, dan moet er nieuwe sturing komen!

Sport

BBL heeft er grote moeite mee dat wat op sportgebied in zoveel jaar is bereikt door deze sportvisie kapot gemaakt dreigt te worden. Wij doelen daarmee zowel op de inhoud, zoals de voorgenomen sluiting van het IJssportcentrum en Sporthal Eckart, de keuze van kernsporten en geen prioriteit hebben voor de breedtesport als de totstandkoming van dit document. In de raadscommissie vergadering, hebben wij onze opvattingen uitvoerig gedeeld.

Wat de sportvisie betreft zal er nog veel werk gedaan moeten worden. Werk om het vertrouwen en de geloofwaardigheid van de gemeente en de politiek te herstellen, en werk om een gedragen visie op te stellen. Wij zijn van mening dat het IJssportcentrum de tijd moet krijgen om binnen 3 jaar een betere exploitatie op te zetten. We vragen de wethouder om hen hierin duidelijkheid te geven en dit toe te zeggen.

Tot slot

Eindhoven is goed in het marketeren van de stad. Voor de toerist of de ondernemer van buitenaf is Eindhoven een open dynamische stad met veel aandacht voor ondernemingen en inwoners. Maar Eindhoven als vriendelijkste stad, geldt dat ook voor de eigen inwoners? Ook voor diegenen die afhankelijk zijn van de bijstand? Wij hebben hier al eerder aandacht voor gevraagd en wij zullen dit blijven doen zolang mensen die bijstand aanvragen zich behandeld voelen als hufters, losers of fraudeurs. Een Eindhovenaar die een bijstandsuitkering aanvraagt is, tenslotte net zoals ieder ander, een burger die een fatsoenlijke bejegening en behoorlijke dienstverlening mag verwachten.

Concreet willen wij de wethouder vragen om ten eerste de procedure van aanvraag, de beoordeling en de voortgang tegen het licht te houden en kritisch te beoordelen op fatsoenlijke en respectvolle bejegening. Ten tweede willen we hetzelfde vragen voor de formulieren en brieven die uitgaan naar de bijstandsgerechtigden. Zijn deze wel adequaat, begrijpelijk en toepasselijk opgesteld? Wordt ook duidelijk welke concrete informatie gegeven moet worden? Is het nodig om telkens te benadrukken dat er sprake is van fraude als zij niet aan hun verplichtingen voldoen? Is er hulp voor diegenen die zelfstandig niet in staat zijn de benodigde informatie te leveren?