BBL stemt in met jaarverslag en jaarrekening 2014

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 16 juni heeft BBL ingestemd met het jaarverslag en de jaarrekening 2014 van de gemeente Eindhoven. Tijdens de raadscommissiebespreking van dinsdag 9 juni had BBL al aangegeven voorzichtig positief staan ten aanzien van de gepresenteerde jaarrekening. Dit beeld werd alleen maar versterkt tijdens de raadsvergadering.

Hier volgt de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm die door fractievoorzitter Patrick van der Voort werd voorgedragen. In deze bijdrage ging BBL in op enkele inhoudelijke punten met betrekking tot het afgelopen jaar.

WIJeindhoven

BBL is opgelucht dat WIJeindhoven steeds meer vorm krijgt. In 2014 is een stap gezet naar de oprichting van een stichting om WIJeindhoven op te starten. Hiermee is het proces nog niet klaar en moet er nog veel gebeuren.

Zo is er nog steeds veel onduidelijk voor werknemers en inwoners. Voor werknemers zijn hun rechtspositie en arbeidsvoorwaarden nog onzeker. Voor bewoners en cliënten is bijvoorbeeld de zeggenschap nog niet helder. Maar ook is voor velen nog niet duidelijk hoe en waar, WIJeindhoven gevonden kan worden, hoe de klachtenprocedure in elkaar steekt, of hoe de hulpvraag helder te krijgen. Op basis van de eerste signalen maakt BBL zich zorgen of er niet te veel en te strikt gekeken wordt naar handhaving van regels, dat daardoor de noodzakelijke hulp niet geboden kan worden of dat hulpbehoevende burgers tussen wal en het schip vallen. Maar zoals gezegd er moet nog veel gebeuren.

Muziekcentrum

Eind 2014 werden we verrast door de mededeling dat het Muziekgebouw in grote financiële problemen verkeert. Nu een half jaar later is er nog steeds geen duidelijkheid over risico’s voor de stad en de toekomst van een Eindhovens muziek centrum. Met betrekking tot alternatieven vindt BBL, de tot nu toe aangedragen opties, niet overtuigend.

Wij beseffen dat een zorgvuldig proces doorlopen dient te worden, maar vinden het zorgwekkend dat de raad tot nu nog geen inhoudelijke discussie heeft kunnen voeren. In de krant, zegt de vertrekkende voorzitter, dhr. Sanders dat hij de wethouder vele jaren heeft gewaarschuwd voor de oplopende exploitatietekorten. Erg vreemd dat deze tekorten al die jaren vooral toegeschreven werden aan de gebouw kosten. Waarom niet in relatie met het ambitieniveau? Als dat wel was gebeurd hadden we dan wellicht de huidige onduidelijkheid kunnen voorkomen?

BBL heeft daarom vraagtekens bij het geleverde werk van de Raad van Commissarissen. Voor ons lijkt het alsof deze minder belang hechtte aan de positie van de gemeente als aandeelhouder en meer uitging van het realiseren van een top muziekcentrum ondanks oplopende tekorten. De opmerking van dhr. Sanders dat ‘het stappenplan op dit moment uitzichtloos is’, is voor ons daarvoor een teken.

BBL hecht aan een muziek centrum voor de stad, waar bewoners zich bij betrokken en zich thuis voelen. Maar in onze visie is dat niet dit Muziekcentrum. Wij vinden dat er programmatische keuzes gemaakt moeten worden om de exploitatie structureel sluitend te maken. Veranderingen in de aansturing en controle van het Muziekcentrum juicht BBL toe. Daarom popelen we om het debat aan te gaan over het ambitieniveau van het Muziekcentrum.

Eindhoven Airport

BBL is tevreden met de wijze waarop Eindhoven Airport voortdurend onder de aandacht is en gemonitord wordt. Echter maken wij ons net als veel burgers in de omliggende gemeenten zorgen over mogelijk uitbreiding. In het college akkoord staat de ambitie van de college partijen om Eindhoven Airport het meest duurzame vliegveld te maken. We hebben hierop nog weinig aanzetten gezien, maar goed het college kan binnenkort laten zien waar ze voor staan als we het gaan hebben over de Alders tafel. Wat betreft een mogelijke groei, het mag duidelijk zijn dat wij hiervan geen voorstander zijn.

  1. Gezien het groeiende aantal meldingen van overlast;
  2. Het achterblijven van de groei van Schiphol;
  3. De grote belasting van het milieu;
  4. Groei is ook niet noodzakelijk gezien het stabiele aantal zakelijke vluchten.

Werk en inkomen

BBL is positief over de inspanningen van het college om meer mensen aan betaald werk te helpen. Echter hebben wij grote twijfels over het nut en effectiviteit van de re-integratie trajecten. BBL is van mening dat de aangeleverde cijfers een vertroebeld en onvolledig beeld geven en het onduidelijk is of mensen dankzij of ondanks een gevolgd traject uitgestroomd zijn.

Sportparticipatie

Met het college vindt BBL dat breedtesport prioriteit moet hebben. Wij vragen ons wel af wat het college het afgelopen jaar gedaan heeft om de visie met breedtesport als basis uit te dragen en daarover te overleggen met alle betrokkenen in de Eindhovense sportwereld. Wij zijn dan ook teleurgesteld dat deze prioriteit niet ondubbelzinnig blijkt. Bijvoorbeeld uit de nu gepresenteerde sportvisie notitie. Hierop komen we terug bij het betreffende debat in de commissie.

Burgerparticipatie

BBL constateert een groeiende participatie van burgers en wij zijn blij dat de deskundigheid en expertise van burgers steeds meer zijn weg vindt naar de gemeente . Eindhovenaren organiseerden hun eigen inspraak, lieten zich horen en gingen de discussie aan met de gemeente. Deze ontwikkeling juichen wij toe. En zien we graag doorgezet. Daarom pleit BBL voor een structuur om de expertise van burgers nog beter zijn weg te laten vinden naar het gemeentebestuur en nog meer aandacht voor zorgvuldigheid in het proces, goede communicatie en transparantie.