BBL stemt in met Kadernota 2017

Na een slopende raadsvergadering, die al om 15.00 uur begon, stemde de Brede Beweging LinksOm dinsdag 19 juli 2016 rond 22.00 uur in met de gemeentelijke Kadernota 2017. Kritiek hadden we zeker, maar door de diverse toezeggingen van het college en aangenomen moties van andere partijen was een groot deel van deze kritiek weggenomen. Hieronder volgt de bijdrage die door Fractievoorzitter Patrick van der Voort werd voorgedragen.

De afgelopen week vonden weer heftige gebeurtenissen plaats op verschillende plaatsen in de wereld. Zoals de acties tegen migranten in Groot Brittanie vanwege Brexit, het racistische politiegeweld in de VS en de reacties van burgers daarop (waaronder de moorden op politieagenten), de gruwelijke aanslag in Nice en de (mislukte) coup in Turkije en de zuiveringsacties daarop van Erdogan en zijn aanhang.

Voor Brede Beweging LinksOm niet zomaar incidenten, maar tekenen dat de huidige systemen en ideologieën geen oplossingen bieden voor de maatschappelijke, sociale en economische crisissen. Enerzijds valt deze Kadernota (en wat wij als raad en het college kunnen doen) in het niet in vergelijking met deze gebeurtenissen. Anderzijds hebben wij ook weer de sleutel in handen naar deuren die een oplossingsrichting zouden kunnen bieden voor onze inwoners op stukjes van de problemen en vraagstukken. Daarop wil BBL focussen en voorstellen doen.

Maar vanuit deze Kadernota en de houding van het college krijgen we de indruk dat de expeditie van het college wat stokt en hapert. In de commissievergadering over de Kadernota heeft BBL al veel aangehaald en op een aantal zaken heeft het college antwoord gegeven, dan wel toezeggingen gedaan. Hiervoor willen wij het college dan ook bedanken. Een aantal zaken zijn onbeantwoord gebleven of kwam er geen of voor BBL onbevredigende reactie. In onze bijdrage voor de discussie in deze raad zal ik hierop ingaan.

Sociaal domein

BBL is nog steeds niet gerust over de privacy van de mensen die ingeschreven staan bij WIJeindhoven. Door de gemeente en Stichting WIJeindhoven is een plan van aanpak uitgewerkt en binnenkort wordt de raad hierover geïnformeerd. Voor BBL is dit op dit moment nog te vaag. Een motie hierover vonden wij overbodig, omdat de Raadsinformatiebrief onderweg is. Graag hadden wij vandaag een harde toezegging van de wethouder dat vanaf nu de privacy van de cliënten van WIJeindhoven gewaarborgd dan wel scherp in de gaten wordt gehouden door de gemeente.

Wat betreft de medezeggenschap voor cliënten, dit duurt echt te lang. Beloofd is dat er deze zomer eindelijk een voorstel komt. Kan de wethouder zeggen wanneer wij dat voorstel mogen verwachten? Wij zullen dit voorstel met kritische interesse ontvangen.

Diversiteit en integratie

BBL acht het wenselijk dat er een multiculturele adviesraad in Eindhoven wordt ingesteld. Na overleg met een aantal andere fracties bleek, dat er nog te veel onduidelijk is wat wij hiermee bedoelen. BBL heeft daarom een agenderingsverzoek gedaan om, na het zomerreces, diversiteit in onze stad tijdens een meningsvormende commissie te bespreken. Invalshoek daarbij wordt de brief en de aanbevelingen van het Comite 21maart ‘Samen bruggen bouwen en verschillen vieren’.

Werk

Een belangrijk gevolg van de neo-liberale keuzes is de enorme werkloosheid en de daaruit voortkomende zorgelijke situatie waarbij te veel mensen niet meer volwaardig mee kunnen doen. Omdat werkloosheid als een aanbodprobleem gezien wordt in plaats van als een vraagprobleem, zullen we nimmer een adequate oplossing vinden. Want er zijn er simpelweg te weinig banen beschikbaar, ook nadat betaald werkzoekenden zijn om- of bijgeschoold. BBL vindt dat arbeid en werkgelegenheid een vraagstuk is waar alleen collectief een richting voor een oplossing gevonden kan worden.

Circa 30 miljard euro. Zoveel geeft de Nederlandse overheid ieder jaar uit om werklozen aan een baan te helpen. Of het helpt, en er zo mensen (duurzaam) aan betaald werk worden geholpen, is twijfelachtig en nimmer onderzocht. Een veelvoud van dit bedrag wordt besteed aan de controle op werklozen. Ook onze stad geeft miljoenen uit aan controle en activerende en arbeidstoeleidende trajecten. Maar aangezien de werkloosheid in onze stad niet daalt betwijfelen wij ook hier de effectiviteit van deze aanpak.

Maar er zijn lichtpuntjes. Wethouder Depla pleit in een open brief naar aanleiding van de Participatietop in Tilburg, voor het echt werk maken van de Participatie wet. (De brief werd maandag 18 juli 2016 gepubliceerd in het ED). Wij zijn het grondig eens met de wethouder en de ondertekenaars dat de Participatiewet, onnodig complex is. Dat de wet ontmoedigt en groepen verdringt en uitsluit en volstrekt onvoldoende oplossingen biedt voor de miljoenen mensen die door deze wet extra op de arbeidsmarkt gegooid worden. Wij zijn blij dat de wethouder in de brief pleit voor een “breder begrip van maatschappelijk lonend werk”, en voor meer ruimte om “te experimenteren en innoveren”. Maar waarom alleen oproepen om dit in toekomstige programma’s van politieke partijen op te nemen? Wij dagen de wethouder uit om hier en nu de innovatie te starten.

Brede Beweging LinksOm heeft al ideeën voor een echte Particiaptie aanpak. Een nieuwe arbeidsfilosofie is nodig. Een die uitgaat van de mens op de eerste plaats, de planeet op de tweede en op de derde plaats geld verdienen. In de BBL visie:
1. Verwijder de tweedeling tussen productieven en inactieven. Iedereen krijgt de kans mee te doen naar zijn/haar mogelijkheden, zonder diskwalificatie of dwang of drang.
2. Arbeid is meer dan betaald werk. Een filosofie die niet alleen lippendienst, maar ook status, waardering en levensvoldoening geeft aan de mantelzorg, burenhulp en inzet voor de vereniging, leefbaarheid van de buurt enzovoorts.
3. Herverdeel het beschikbare betaalde werk onder iedereen die wil en kan werken.
4. Maak het de burgers gemakkelijker en investeer in hen. Beperk de regelgeving waar mogelijk, verscherp die waar het nodig is om te beschermen.
5. Zorg voor een gegarandeerd bestaansminimum voor iedereen, en in mogelijkheden tot positieve activering en levenslange persoonlijke ontplooiing.
Met de concrete invulling van het voorstel voor een Stimulerende Bijstandsregeling, krijgen we een kans om echte innovatie te starten.

Verder kondigde de Brede Beweging LinksOm 2 moties aan. Daarover kunt u hier meer lezen.
De agenda van de raadsveradering, waaronder ook de Kadernota 2017, vind u hier.