BBL vindt samenspraak en inspraak rond het bouwplan van de Cube aan de Hessen Kasselstraat onvoldoende

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2017, op dinsdag 19 december, moest er uiteindelijk gestemd worden over het Raadsvoorstel tot verlening verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van 36 studentenstudio’s aan de Hessen Kasselstraat 3 (pdf). Naast BBL stemden alleen het CDA en 2 leden van de PvdA tegen dit voorstel. Hieronder de bijdrage, zoals deze voorgedragen werd door fractievoorzitter Patrick van der Voort.

Samenspraak en inspraak zijn voor Brede Beweging LinksOm niet zomaar loze begrippen of leuke procesjes voor erbij om bewoners het gevoel te geven gehoord te worden. Voor ons zijn het de instrumenten om bewoners invloed te geven over de vormgeving van hun woon- en leefomgeving en draagkracht te geven aan bouwplannen.

Samenspraak en inspraak is voor onze partij een serieuze zaak en niet inwisselbaar of te vervangen door informatiebijeenkomsten of presentaties. Voor de initiatiefnemer is het de uitdaging om samen met de bewoners tot een breed gedragen bouwplan te komen die bijdraagt aan de leefbaarheid van de buurt of wijk en uiteindelijk aan de stad.

Het is voor BBL onbestaanbaar dat een plan in deze raad goedgekeurd wordt, zonder breed gedragen te worden door de omwonenden. Mocht nu het besluit vallen om wel goedkeuring te geven aan dit plan, dan wordt het proces van samenspraak en inspraak door de voorstemmers gedegradeerd tot een wassen neus. De voorstemmers nemen dan niet alleen de bewoners niet serieus in hun bezwaren en positie, maar ook deze raad en onze besluiten niet. En dan kunnen we net zo goed die hele aanpak aan de kant schuiven.

Bij het hele proces rond het bouwplan van de Cube aan de Hessen Kasselstraat constateert BBL dat de samenspraak en inspraak door de initiatiefnemer op zijn zachtst gezegd onvoldoende geregeld was. Dit plan goedkeuren betekent voor ons ook goedkeuring geven aan het gebrek aan samenspraak en inspraak. Immers op het oorspronkelijke plan zijn slechts enkele kleine cosmetische aanpassingen gedaan in antwoord op de belangrijke bezwaren van de bewoners. Zoals: de hoogte van het gebouw en de afstand tot hun tuinen, de zorg voor overlast door de beoogde studentenbewoners en parkeeroverlast.

Dit zijn bezwaren die ieder voor zich de leefbaarheid in de buurt ernstig aan kunnen tasten, voor vele tientallen jaren. Nu dit risico nemen kan betekenen dat de gemeente in de toekomst grote kosten moet maken om de leefbaarheid in deze buurt in stand te houden. Met genoemde redenen voor ogen kan deze raad volgens BBL niet anders dan geen goedkeuring geven en de initiatiefnemer verzoeken opnieuw aan de tekentafel te gaan zitten om een nieuw ontwerp te maken . En deze keer samen met de bewoners zodat draagkracht en leefbaarheid in de buurt verzekerd wordt.

Tot slot nog twee punten. In deze discussie hoorden we tot nu vooral de wethouder Ruimtelijke Ordening. BBL is ook zeer benieuwd naar een reactie van de wethouder Burgerparticipatie. Hoe denkt hij over het gelopen samenspraak en inspraakproces?
Verder wil Brede Beweging LinksOm wethouder Seuren nog bedanken voor zijn laatste inspanningen om de initiatiefnemer te bewegen tot de laatste aanpassingen. In hoeverre de toegezegde laatste aanpassingen ook daadwerkelijk resultaat zijn van dat overleg betwijfelen wij echter, omdat de initiatiefnemer deze aanpassingen ook al had toegezegd net voor de commissievergadering van vorige week.

Zie ook: Bewoners Hessen Kasselstraat 3 willen invloed op te bouwen studentenpand