Begroting gemeente Eindhoven 2016

In een gecombineerde raadscommisievergadering werd dinsdag 20 oktober de begroting van de gemeente Eindhoven voor het jaar 2016 behandeld. Hieronder vindt u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm.

Het college beloofde dit soort stukken voortaan leesbaarder te maken. BBL moet constateren dat dit niet is gelukt. Ambtelijke taal en de vage omschrijvingen en aanduidingen wekken weinig vertrouwen dat de inwoners duidelijk wordt waar het gemeenschapsgeld aan wordt besteed. En de essentie van een participatie samenleving is toch dat iedereen volwaardig mee kan doen.

Wat BBL betreft is deze begroting een stap op de goede weg, maar onvoldoende doortastend en stimulerend en onvoldoende rekening houdend met risico’s.

Burgerparticipatie en burgerinitiatieven

BBL vindt dat met het overhevelen van de landelijke zorgtaken naar de gemeente het investeren in onze mensen onze grootste taak wordt. Zoveel mogelijk op eigen kracht en daar waar nodig en wenselijk met ondersteuning van de gemeente. Het college wil dit realiseren, maar de ambitie (slechts 34%) mag hoger. Zeker daar waar het gaat over vertrouwen in mensen en verbinden van krachten van onze inwoners. BBL wil dat burgers als co-creator betrokken worden bij het vormgeven van hun eigen leefomgeving en ziet dat graag tot uiting komen in de begroting. De praktijk leert dat basisvoorzieningen nodig zijn om burgerinitiatieven te kunnen ontplooien. Om te beginnen een ruimte om met elkaar te overleggen.

Wij ondersteunen het streven van het college om burgers meer zeggenschap te geven over de VTA’s en jongerencentra door burgerlijke initiatieven tot zelfbeheer te stimuleren. Wij willen hierin nog verder gaan en het college uitdagen om actief op zoek te gaan naar gedragen ideeën en enthousiaste bewoners en een actief faciliterende en ondersteunende gemeentelijke rol na te streven. Een aandachtspunt hierbij is, dat de wijkgebouwen een relatief hoge bijdrage vragen. Het zou stimuleren als er bijvoorbeeld op een dag per week, gratis gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten. Ook zou het helpen als bewoners gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld SPIL schoolgebouwen. De I staat immers voor integreren van de school in de buurt of wijk. Wij horen graag van de wethouder of en hoe hij dit kan stimuleren.

Ook horen we graag van het college of deze burgerinitiatieven, ook opgezet kunnen worden door inwoners met een bijstandsuitkering. Als aandachtspunt willen we het college vragen te letten op een goede spreiding van VTA’s door de stad en de raad daarover te informeren.

Werk, Inkomen en het Sociaal Domein

Het collegebeleid is er op gericht op het zo laag mogelijk houden van het aantal bijstandsuitkeringen en dit terwijl de verwachting is (CPB) dat het aantal bijstandsuitkeringen zal stijgen. Het college begroot daarom zo’n 2 miljoen euro minder. BBL snapt en staat achter deze beleidsintentie maar niet als dat betekent dat het moeilijker wordt om een uitkering aan te vragen, te verkrijgen of te behouden. Wij maken ons zorgen dat door minder te begroten en bij een verwachte stijging van het aantal mensen dat een beroep hierop moet doen, de gemeente op een tekort afstevent. Dit kan niet. Wij horen graag de reactie van het college.

Wij vinden eerder dat geldverslindende niet werkende re-integratie trajecten en willekeurige controles naar het leven van bijstandsgerechtigden gestopt moeten worden. Dit levert direct geld op en wij roepen dit college op om te kiezen voor een positiverende en stimulerende bijstandsregeling. Echte fraude aanpakken graag, maar criminaliseer niet iedereen die een klein foutje maakt als gevolg van niet na te leven regelgeving.

Niet alleen op dit punt lopen we een risico. BBL maakt zich ook zorgen over de wijze waarop het college de oplopende rijkskortingen op wil vangen in het sociaal domein, namelijk door aanbieders uit te dagen voor minder budget dezelfde resultaten te boeken. Want wat voor gevolgen gaat dit hebben voor de mensen die afhankelijk zijn van dit aanbod en voor de werknemers. Gaan kwetsbaren nog ontvangen waar zij behoefte aan hebben? En hoe wordt de arbeidspositie van de werknemers of hebben ze nog wel een baan? Deze ontwikkeling kan weer gevolgen hebben voor de samenleving omdat werkloosheid, vraag naar zorg, hulp, bijstand en gemeentelijke inkomensregelingen kan groeien. Welke na-ijlende effecten te verwachten zijn en wat daarvan de consequenties voor de stad en onze begroting zijn is nu niet te overzien, maar dat ze komen is bijkans onvermijdelijk. Daarom ziet BBL een risico dat we snijden in eigen vlees door de rijkskortingen op deze wijze door te voeren in de gemeentelijke begroting en beleid. Wij horen hierop graag de reactie van het college.

Sport

Het is een groot gemis dat in deze begroting geen sportvisie wordt gepresenteerd! De missers die het college hierbij heeft gemaakt staan ons allen nog op het netvlies. De wethouder heeft op uitnodiging, dit weekend de opening van het seizoen meegemaakt in de IJshal en wij verwachten dat het college spoedig een gedragen sportvisie kan presenteren, die recht doet aan de sportbehoeften en ambities in onze stad.

Het Meerjaren InvesteringsPlan

Een MIP met een prioriteitenlijst is een enorme vooruitgang. Maar voor BBL is het ondanks de antwoorden op de technische vragen niet duidelijk waarom de eerste 2 posten P.M. posten zijn. Wat houdt dit in voor de volgende posten op de prioriteitenlijst? Dat deze hierdoor nooit aan de beurt dreigen te komen ook al zijn er fondsen over lijkt het meest voor de hand liggend.

Ook het tegen de afspraken in plaatsen van een post op nummer 1 van de prioriteitenlijst zonder eerst een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse, ook al heeft Eindhoven hierin een voortrekkersrol, is voor BBL niet gewenst. BBL vraagt dan ook om verwijdering van deze post uit de prioriteitenlijst. Het college kan dan of deze post normaal begroten of alsnog een MKBA uit laten voeren.

Verkeer

Al jaren wordt er door verschillende partijen om duidelijkheid gevraagd rond de ongevallencijfers in Eindhoven. Pas de laatste week van september van dit jaar zijn de cijfers bekent geworden. Heel het Eindhovense ‘black-spot’ beleid is dus gebaseerd op oude, niet bestaande of onvolledige cijfers. Echter RTL Nieuws kan op basis van ongevallencijfers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de kruising van de Boutenslaan met de Aalsterweg op nummer 3 van ‘gevaarlijkste kruispunten in Nederland’ plaatsen. Waarom kan het ministerie deze cijfers wel leveren voor de laatste week van september? Hoe komen zij aan hun cijfers, terwijl de raad na veelvuldig verzoek nog apart om moet vragen?

Toeristenbelasting

Wat betreft de toeristenbelasting. Het huidige tarief is landelijk gezien aan de hoge kant. Zelfs zonder indexatie stijgt de jaarlijkse opbrengst. BBL beseft dat dit een mooie spaarpot voor de gemeente is, maar BBL vindt een degelijke hoge toeristenbelasting niet bij een ‘gastvrije’ stad passen. Is er gekeken of deze toeristenbelasting niet verlaagd kan worden? Of een verdeling, zoals een eerdere wethouder voorstelde. Dit hield in, dat accommodaties met 3 of meer sterren in een hoog tarief vallen en de overigen in een laag tarief. Wij zijn benieuwd naar een reactie van de wethouder.

Tot slot

Ten slotte nog een opmerking. Onder verkeer en vervoer lezen we dat de gemeente Eindhoven nauw samenwerkt met de regiogemeenten als het gaat om externe stedelijke bereikbaarheid. BBL staat hier volledig achter en hoopt dat er in het vervolg echt wordt samengewerkt. Ook aan de Aderstafel.

De Begroting 2016 kunt u hier (pdf file) lezen.
Het Meerjaren InvesteringsPlan kunt u hier (pdf file) lezen.