Begroting gemeente Eindhoven 2017

In een gecombineerde meningsvormende vergadering werd dinsdag 1 november 2016 de begroting van de gemeente Eindhoven voor het jaar 2017 behandeld. Voor de pauze kwamen de onderwerpen Sociaal Domein, Economie, Sport en Cultuur aan bod en na de pauze het Ruimtelijk Domein inclusief mobiliteit, Bestuur, Veiligheid en Financiën. Hieronder vindt u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm.

De crisis is voorbij en we kunnen weer naar de toekomst kijken. Dit waren woorden van wethouder Seuren bij het aanbieden van de begroting die wij vandaag bespreken. Een positieve begroting die stelt dat iedereen mee moet kunnen doen in eigen snelheid.

Een mooie begroting met mooie woorden. Voor de Brede Beweging LinksOm reden om eens aandachtig naar de burgers van Eindhoven te kijken. We komen mensen tegen die langdurig werkeloos zijn en graag een baan willen hebben. Zij vinden niet dat zij meedoen. We komen mensen tegen die leven van een minimum inkomen of nog minder. Ook zij vinden niet dat zij meedoen. We zien mensen die meerdere banen hebben om rond te kunnen komen. Zij hebben geen tijd om mee te doen. We zien verpleegkundigen, die na een dag werken op een onderbezette afdeling de puf niet meer hebben om mee te doen. En zo kunnen we nog even doorgaan.

Het mag duidelijk zijn dat BBL minder optimistisch is dan de wethouder. Natuurlijk zijn wij blij dat er meer wordt geïnvesteerd in de stad, waardoor de werkgelegenheid extra wordt gestimuleerd. Maar wanneer gaan de burgers dit daadwerkelijk merken. Ook wordt in de begroting gesteld, dat werkzekerheid steeds belangrijker wordt in plaats van baanzekerheid. Hier valt veel over te zeggen, maar veel mensen wensen nog steeds een vaste baan met alle zekerheden die dat met zich mee brengt.

En hoe verwacht het college, bij een minimale banengroei en een licht stijgende beroepsbevolking, een afname van het aantal WW uitkeringen van circa 6% per jaar te realiseren? Welke doelstellingen zijn er op het gebied van opleiding en scholing om werkloosheid niet alleen te voorkomen, maar om te bestrijden? Verder zien we hier geen enkele verwijzing naar de relatie tussen het werkgelegenheidsteam, de aanpak jeugdwerkloosheid en ouderenwerkloosheid.

En weet het college niet dat naar schatting, en bij voortzetting van het huidige beleid, over enkele jaren nog slechts 50% van de beroepsbevolking een vaste baan heeft. Dit zal grote grote gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid en voor de samenleving als geheel. BBL vindt dat het tijd wordt voor een nieuwe visie op arbeid. Een die al het maatschappelijk nuttig en wenselijk werk accepteert en waardeert als productief en als een waardevolle maatschappelijke bijdrage. Een die alle burgers gelijkwaardig beschouwd en hen voorziet van een menswaardig sociaal inkomen. Een die uitgaat van solidariteit met de burgers die in een kwetsbare positie zijn en hen als volwaardig persoon mee kan laten functioneren.

Zo baart ook de uitvoering van de participatiewet ons zorgen. We hebben dit al vaker aangekaart bij de wethouder, maar de onlangs ontvangen brief van de cliëntenraad dat zij stoppen bij het overleg van het Regionaal Werkbedrijf zegt in onze ogen veel.

BBL steunt de in de begroting gemaakte opmerking dat we ook in Eindhoven waakzaam moeten zijn, dat groepen niet tegenover elkaar komen te staan. Mede gevoed door een breder in Nederland gevoeld ongenoegen bij de jongere generatie etnische minderheden over bijvoorbeeld dubbele standaarden bij het vinden van werk of stigmatisering. Binnen het diversiteitsbeleid wil het college meer gaan investeren op anti-dicriminatie. BBL kan dit alleen maar toejuichen en zijn benieuwd naar de concrete maatregelen van het college, want voor ons is alleen maar meer aandacht voor registratie van discriminatie bij lange na niet voldoende.

In de huidige tijdgeest wordt racisme en discriminatie ontkent en gebagatelliseerd. BBL vindt dat meer en ingrijpendere maatregelen nodig zijn. Welke nodig zijn, welke doelen we ons stellen en hoe we deze kunnen realiseren willen we graag samen met de etnische en culturele minderheden bespreken. Dit zou kunnen via een nog in te vullen en op te richten multiculturele raad. Tegelijkertijd vindt BBL dat wij als volksvertegenwoordiging en bestuur van onze stad het voorbeeld dienen te zijn en voorop dienen te lopen als het gaat om bezinning en herwaardering van onze waarden en normen vanuit multicultureel perspectief. Een perspectief dat ruimte biedt voor verschillen en waarbij alle burgers recht hebben op gelijke kansen en gelijkwaardige behandeling. Wat ons betreft starten we een brede maatschappelijke discussie met deze stelling als basis en doel.

Op 22 november 2017 bij de meningsvormende commissie kunnen wij als raad hiertoe de spits afbijten. Als initiatiefnemer nodigt BBL het college en instellingen, bedrijven en gemeenschappen uit deze dialoog met elkaar aan te gaan. Wij hebben hierbij een wereld te winnen.

Wat betreft de sportvisie. Het is vreemd om in deze begroting vooruit te lopen op de inhoudelijke discussie over de sportvisie die nog moet beginnen. Daarmee lijkt het college er al vanuit te gaan dat het voorstel Sportvisie ongewijzigd aangenomen wordt. Voor BBL is dat een brug te ver. Wij willen eerst deze discussie afwachten.

Op cultuur wil BBL onze grote zorgen uitspreken op drie punten. Als eerste de voortdurende en oplopende tekorten bij het Muziek Gebouw. Wij hebben dit al vaker in deze raad gezegd, wij vinden het onacceptabel dat geaccepteerd wordt dat al enkele jaren een groot negatief resultaat gepresenteerd wordt. Wat ons betreft is het nu over en uit. Er is geen andere door de gemeente gesubsidieerde instelling waarbij wij telkens weer een dergelijk resultaat accepteren. Wij achten de directie hiervoor verantwoordelijk en verwachten van het college drastische maatregelen. Ons voorstel is aanstelling van een directie die wel mogelijkheden ziet een neutrale resultaatrekening te presenteren met de mogelijkheden die er nu zijn.

Voor de pauze haalde de Beweging LinksOm al aan blij te zijn, dat in de begroting wordt gemeld dat er in 2017 meer wordt geïnvesteerd in de stad. Maar wordt er wel geïnvesteerd? BBL constateert dat de investeringen over de langere termijn structureel terug lopen, met uitzondering van een plotselinge groeispurt op het einde van de begrotingsperiode. Tegenover de structurele afname van lasten, staat geen noemenswaardige toename van baten. Kortom, dit is een agenda gericht op krimp, niet op groei, zoals in het voorwoord van het andere begrotingsdocument werd beloofd.

De ambitie is er zeker, dit zullen wij niet ontkennen. Zo lezen we in de begroting, dat in 2017 ook de resultaten van Ontmoeten040 zichtbaar worden in de vorm van buurthuizen met een duurzaam perspectief en een actieve rol in de inclusieve stad. Dit staat haaks op een artikel uit het ED dat gaat over de dreigende sluiting van wijkcentrum ‘t Slot en de onzekerheid daarover die inmiddels al jaren speelt. Het college wil in 2017 de nadruk leggen op het versterken van de sociale basis. BBL heeft al eerder aangegeven, dat buurthuizen in de wijk een centrale rol moeten gaan vervullen. Een plek waar de burger mensen van WIJeindhoven, de wijkagent, de thuiszorg en bijvoorbeeld de buurtvereniging op bepaalde tijden aan kan spreken. Graag hier weer een reactie van de wethouder.

Dan nog even een opmerking over het aanleggen van de open wateropvang. Slechts op 4 extra plaatsen wil men deze realiseren door middel van vijvers. BBL vraagt zich af met de veranderingen van het klimaat voor ogen of dit voldoende is. Is hier voldoende onderzoek naar gedaan, graag een reactie van de wethouder.

De gehele begroting kunt u hier terugvinden.