Bijdrage BBL aan de raadsdiscussie over de gemeentelijke Begroting 2018

Begroting Eindhoven is gebaseerd op drijfzand. Dit was de kop van een artikel op 25 september uit het ED. Een onverwachte gebeurtenis en die begroting stort als een kaartenhuis in elkaar. En kijk, het onverwachte gebeurt. De bijdragen van het rijk worden minder dan verwacht. BBL heeft in de commissievergadering al de nodige kritiek geuit op deze begroting. En de antwoorden van het college stemden ons allerminst positief. BBL kan nu alleen nog maar de conclusie trekken, dat de begroting inmiddels kopje onder is gegaan en dat het college gelaten aan de kant toe staat te kijken.

Maar niet getreurd, niet zo depressief, roept de wethouder, kijk naar buiten, daar schijnt de zon. Het gaat toch goed met de economie? Ja, de economie trekt landelijk aan en de regio doet het boven gemiddeld goed. En genieten van de zon is zeker leuk. Maar als we naar onze eigen stad kijken, staan we financieel met het water aan de lippen. Die situatie, de gevolgen voor onze inwoners en vooral de kwetsbaren en wat het college doet om onze stad uit het moeras te leiden, heeft onze aandacht. Daarvoor zit BBL in de raad en niet om vanuit de raadszaal naar buiten te kijken waar de zon schijnt.

Natuurlijk is het college verantwoordelijk voor de miserabele toestand waarin zij onze stad hebben gebracht. Maar laat geen misverstand bestaan over wie BBL in eerste instantie verantwoordelijk houdt voor de situatie in onze stad met vele uitkeringsgerechtigden en kwetsbare hulpbehoevende inwoners. Al vele tientallen jaren hebben verschillende regeringen het tot hun levensdoel gemaakt om de verzorgingsstaat af te breken zodat meer belastinggeld gegeven kon worden aan grote bedrijven en rijken. Er werd gesnoeid, gekapt, afgebroken en geschoven. Allemaal nodig om het andere doel, namelijk volledige werkgelegenheid, te kunnen behalen. En toch, met die afbraak is dat andere doel geen stapje dichterbij gekomen. Hoe is dat mogelijk vraag je je dan onwillekeurig af. De decentralisatie in het sociale domein met een 40% korting op het budget, is een van de laatste grote bezuinigingsmaatregelen. Hoe dat heeft uitgepakt hebben we in onze stad pijnlijk kunnen merken.

Onze gemeente komt veel geld tekort. Als een orkaan vliegen de bezuinigingsvoorstellen in het Sociaal Domein ons om de oren. De Brede Beweging LinksOm is er niet gerust op. Zo wordt er ook bezuinigd op de jeugdzorg, dit met gevolgen voor deze kwetsbare groep. In de begroting wordt de raad voorgehouden dat er door verschillende maatregelen de kosten voor de jeugdzorg flink zullen afnemen. Verwachte opbrengsten in 2017 zijn 0,9 miljoen oplopend naar 6 miljoen vanaf 2018. Klopt dit wel en is dit reëel vraagt BBL zich af? Volgens cijfers van het CBS ontvangen meer dan 300.000 jongeren enige vorm van jeugdzorg. Daarvan heeft 17% al eerder jeugdzorg ontvangen en bijna 80% zijn nieuw in de jeugdzorg. Mogen we bij deze percentages en een toenemende groei, er wel vanuit gaan dat er bezuinigd kan worden op de jeugdzorg?

Volgens de aannames van het college zou in Eindhoven, vooral winst te behalen zijn bij Beschermd wonen. Bij BBL gaan dan de alarmbellen rinkelen. Immers de aannames van het college kloppen nogal eens niet konden we constateren bij de Jaarrekening 2016. Volgens ons zijn de aannames meer wishfull thinking met een teveel aan zon op je hoofd. Onze vrees is dat de hulpbehoevende jongeren niet de zorg krijgen die ze nodig hebben en dat het college haar bezuinigingsdoelstelling niet haalt. Waarom? Als het gaat over het zorgaanbod aan deze groep inwoners, vrezen wij de gevolgen (kwalitatief en kwantitatief) van het terugbrengen van het aantal zorgproducten van 300 naar 40. Op financiën verwachten we extra kosten. Cliënten van Beschermd wonen zijn veelal afhankelijk van een uitkering, huurtoeslag en zorgtoeslag. In het regeerakkoord staat dat de huurtoeslag wordt afgebouwd en uitkeringen staan onder druk. Als dit ook voor deze kwetsbare mensen gaat gelden lopen zij en de gemeente extra financieel risico. De financiering van de inrichting en onderhoud van de beschermd wonen woonruimte is onzeker en vormt een risico voor de gemeentelijke kas. Onze derde vrees betreft geschikte huisvesting voor deze groep. Immers zijn er nu al te weinig beschikbare woningen en is de concurrentie voor een geschikte woning erg groot.

Er is al veel gezegd over zorgaanbieders met verdachte omzetstijgingen en woekerwinsten. BBL is boos dat het gehanteerde systeem het heeft toegelaten dat geld, bestemd voor kwetsbare en hulpbehoevende Eindhovenaren toegeëigend is door creatief facturerende zorgbedrijven. De van fraude verdachte instellingen worden pas aangepakt als de fraude bewezen is. En daar is BBL blij om, want je bent immers onschuldig tot schuld bewezen is. Wel vindt BBL het frustrerend dat onschuldige inwoners van bijvoorbeeld beschermd wonen complexen hier nu wel het slachtoffer van worden.

BBL begrijpt de zorgen van burgers en bedrijven over de OZB-verhoging. En als er een andere keuze was zouden we deze verhoging ook liever achterwege laten. Maar de situatie waarin onze stad nu verkeerd stelt ons als volksvertegenwoordiging en alle inwoners en bedrijven nog meer voor de vraag wat voor stad wij willen zijn en hoe wij met elkaar om willen gaan. Kiezen we voor een stad waarin het goed leven is als je betaald werk hebt, gezond en mondig bent en met vrienden op de juiste plaatsen of kiezen we voor een stad waar we ook in moeilijke tijden samen de schouders er onder zetten en elkaar helpen en ondersteunen zodat we samen goed kunnen leven in een gezonde stad. Een stad waar de sterken instaan en opkomen voor diegenen die het moeilijk hebben. BBL kiest in ieder geval voor deze stad die niemand uitsluit en die in moeilijke tijden alle inwoners en bedrijven vraagt om bepaalde keuzes niet te schuwen. Keuzes zodat we in staat blijven om onze kwetsbare inwoners de hulp en zorg te kunnen blijven bieden. BBL steunt in die zin de OZB-verhoging en het voorlopig on-hold zetten van alle investeringen tenminste als we daar geen risico’s lopen wegens lopende verplichtingen.

Wij zijn ook voorstander van drastische maatregelen t.a.v het MuziekGebouw. Door het huidige gebruik en programmering is het verworden tot een bodemloze put waar de raad al vele jaren mee geconfronteerd wordt. Een hoofdpijn dossier dat teveel geld opslokt dat we goed voor andere cultuuruitingen kunnen gebruiken. De stad zit nog vele jaren vast aan de huur van dit gebouw waarvan de eigenaar ons niet tegemoet wil komen. BBL zou graag zien dat de programmering totaal omgegooid wordt en meer gericht wordt op de culturele uitingen en beleving van en in onze stad. Dit vraagt wellicht een andere leiding die daar meer oog, oor en creativiteit voor heeft. De stilte en wachttijd heeft wat ons betreft lang genoeg geduurd. Wij wachten met smart de discussie af in de commissie.