Bijdrage begroting 2018: ‘Het college faalt en de burger betaalt!’

In een lange meningsvormende vergadering werd dinsdag 31 oktober 2017 de begroting van de gemeente Eindhoven voor het jaar 2018 behandeld. Hieronder vindt u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm.

Sociaal domein

Wat betreft het sociaal domein is het voor BBL nog niet duidelijk welke kant het college op wil en maken wij ons grote zorgen. Deze begroting maakt wel 1 ding pijnlijk duidelijk: ‘Het college faalt en de burger betaalt!’

Het college is nu dan wel gestart met de aanpak van zorgfraude, maar dit is wat BBL betreft te weinig en te laat. Wij vinden dat het college al eerder op de signalen uit de stad had moeten reageren. Ook de dreigende invoering van budgetplafonds is voor BBL een stap te ver. Hierdoor worden wachtlijsten gecreëerd en dat is voor BBL onacceptabel. Wie gaat dan bepalen wie wel en wie niet de noodzakelijke zorg gaat krijgen? Dit druist in tegen alles waar dit college zegt voor te staan.

En is de gekozen methode van het keukentafelgesprek wel het juiste voor de burger van Eindhoven. Het SCP heeft onlangs een kritisch rapport hierover gepubliceerd, dat de gesprekspartner, de generalist noemen we die in Eindhoven, vaak niet de nodige kennis heeft.

Jongeren en jeugdzorg

Dit jaar is het aantal jongeren die een beroep moesten doen op deze zorg met 600 gestegen. BBL vraagt zich af, of deze stijging een landelijke trend is en wat de achterliggende oorzaken zijn. Heeft het soms een relatie met de groeiende armoede, de geringe toekomstperspectieven, de druk om te presteren en om aan de hoge maatschappelijke verwachtingen te blijven voldoen?

Bijstandsgerechtigden en vrijblijvendheid

BBL vindt het schandalig dat dit zichzelf sociaal noemende college weer zo afgeeft op bijstandsgerechtigden. Wij weten allemaal dat slechts een heel klein deel van onze bijstandsgerechtigden de kantjes er van af lopen. Het geeft geen pas om vervolgens alle bijstandsgerechtigden te confronteren met een valse daadkracht om meer focus te leggen tegen vrijblijvendheid en onvoldoende nakomen van informatieplichten.

Het college zegt te streven naar een inclusieve arbeidsmarkt, waar plek is voor zoveel mogelijk mensen, ongeacht hun eventuele beperkingen. Iedereen kan participeren naar vermogen. Een ambitie die BBL graag onderschrijft maar die met de instrumenten van dit college nimmer behaald zal worden.

Onderwijs

Levenslang leren. In dit kader is BBL voorstander van een stadscollege met een aanbod van een breed palet van cursussen en modules voor ieder wat leers. Ieder stapje in deze richting kan op onze steun rekenen.

Goede – of voldoende- beheersing van de taal en de digitale wereld, is essentieel om volwaardig mee te kunnen doen. Bij betreffende gemeentelijke diensten en welzijnsorganisaties dient standaard zorg en oplettendheid te zijn. BBL is voorstander van een aanbod van in principe kosteloze en op betreffende inwoners op maat gemaakt programma’s.

Wij zien graag dat we ons meer gaan richten op de bedrijfsontwikkelingen in de toekomst en daar de scholing op afstemmen. In deze zin zijn wij voorstander om technisch onderwijs nog meer te promoten. Niet alleen onder jongeren, maar zeker ook onder onze oudere betaald werkzoekenden.

Op leerlingenvervoer: Wij hebben onze twijfels over de toezegging van het college om slimme mobiliteitsoplossingen te bedenken voor het leerlingen vervoer. Het betreft hier een zeer kwetsbare doelgroep die we niet met populistische oplossingen moeten benaderen. Deze groep verdient een stabiele en grondige oplossing die o.a het college niet biedt.

Sport, cultuur en recreatie

BBL is groot voorstander van oplossingen dicht bij de mensen. Kleinschalig en lokaal als het kan omdat het betrokkenheid, verantwoordelijkheid en herkenbaarheid van wijkbewoners kan vergroten. Wij zien alleen dat het voor Eindhovenaren steeds moeilijker wordt om in de eigen wijk cultuur, hun hobby of sport te beoefenen. Hier zou het college juist op in moeten zetten. Bijvoorbeeld door het opzetten van cultuur- en sportcentra in de wijken samen met cultuurorganisaties, sportverenigingen en wijk- of buurtorganisaties. BBL vindt dan ook dat sport- en cultuur- of buurtverenigingen op veel meer ondersteuning zouden moeten kunnen rekenen van het college. Te denken valt aan: het vrijstellen van sollicitatieplicht van bij de organisatie betrokken vrijwilligers; verzorgen van (vrijwilligers)coaching en training op voor hen belangrijke onderwerpen; ondersteunen en stimuleren van wijkgerichte initiatieven vanuit de organisatie met handjes en faciliteiten. Bijvoorbeeld voor de organisatie van een sport-cultuurdag in alle wijken van Eindhoven. Welke ondersteuning concreet geboden wordt dient duidelijk te worden in co-creatief overleg met de organisaties.

Verkeer, vervoer en waterstaat

BBL heeft tot nu het college altijd gesteund bij maatregelen om vervuilend verkeer te minderen, maar wij missen een daadkrachtige aanpak als het gaat om flankerend beleid voor alternatieven. Zoals de beloofde P+R’s, de parkeerplaatsen aan de rand van Eindhoven, die nog op zich laten wachten. Of als tijdelijke oplossingen het verwijzen naar parkeerplaatsen elders in de stad buiten het centrum met realisatie van openbaar vervoer. Toen IKEA bijvoorbeeld ging verbouwen kon dit wel binnen korte tijd gerealiseerd worden. Waarom kunnen wij zoiets niet als overheid.

Het verhogen van de parkeertarieven, is niet iets waar wij per definitie op tegen zijn, maar dan moet er wel een duidelijke visie onder liggen. Dit moet niet alleen gebeuren om gaten in de begroting te dichten.

Milieu en Eindhoven Airport

De begroting maakt in een paar regels melding over Eindhoven Airport en komt met de conclusie, dat er geen bijzondere (financiële) risico’s zijn. Maar toch neemt door de groei van Eindhoven Airport de overlast voor de omwonenden toe. Het klopt dat de overlast van Eindhoven Airport maar een klein deel van de Eindhovense inwoners raakt, maar hier is dan wel sprake van ernstige overlast. Op een mooie zomerse dag van je rust genieten is er in Acht of de Achtse-Barrier niet meer bij. BBL heeft dit al eerder aangehaald en zal dit blijven doen, totdat deze overlast is verdwenen.

De reservering voor de afvalcentrale van Renescience staat nog steeds in de begroting. Gezien de tekorten van deze begroting en het interen op onze reserves, vindt BBL het totaal ongepast om nog door te willen gaan met de ontwikkeling van deze afvalverwerkingstechniek. Het geld kunnen we beter gebruiken voor dekking van onze tekorten of zodat we de lasten voor de burgers zoals de geplande hogere ozb, niet of minder hoeven te verhogen.

BBL wil niet in herhaling vallen, maar we willen wel een statement maken gezien de slechte luchtkwaliteit in onze stad. Wij vinden dat het college op korte termijn vergaande stappen gaat zetten met name rond de bekende 9 plekken waar bewezen is dat de lucht te slecht is om gezond te kunnen leven.

Economie

Het college wil werken aan een minder conjunctuurgevoelige economische groei met een nog flexibelere – en veerkrachtige arbeidsmarkt. Tegelijk wil men dat een zo groot mogelijke deel van de Eindhovense beroepsbevolking hieraan kan deelnemen. BBL wordt onpasselijk van dit soort ondernemers retoriek. De Nederlands arbeidsmarkt staat in Europa zo wat bovenaan wat flexibiliteit betreft met zijn duizenden uitzendkrachten, parttimers en zzp-ers. Steeds meer werkenden zijn aangewezen op deze flexibele baantjes en verdienen zo weinig dat het bij hen thuis armoe troef is. De mkb bedrijven merken dit ook omdat er minder geconsumeerd wordt. En door deze flexibele arbeidsmarkt gaat een steeds groter deel van de koek naar vooral de grote bedrijven. Pleiten voor een nog flexibelere arbeidsmarkt in Eindhoven met meer dan 10.000 betaald werkzoekenden en zonder voldoende en passende banen, is waanzin. In onze ogen is het de opmaat naar een nog grotere tweedeling in onze stad met nog meer armoede en nog meer mensen die niet mee kunnen doen. Een situatie die ook stijgende maatschappelijke kosten met zich mee zal brengen waarvoor nu al te weinig geld is.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

BBL is voorstander van een gelijkmatige en evenwichtige groei van onze stad. Wij constateren enkele punten die ons zorgen baren. De wachtlijsten voor een huurwoning voor starters is wat ons betreft veel te lang. Op wonen zien we een tekort aan huurwoningen in het lagere en middensegment. Wij pleiten dus voor extra aandacht en meer huurwoningen in deze sectoren. Een ander punt van zorg is de ongecontroleerde groei van kamerbewoning en woningsplitsing. Wij beseffen ons dat ook in deze sectoren een tekort is, maar vaak worden woningen hiervoor gebruikt uit het lager huur-of koopsegment. Het helpt niet om het ene tekort te verhelpen door het andere tekort groter te maken. Bovendien veroorzaakt deze situatie overlast in sommige buurten en straten van onze stad.

Tot slot: een evenwichtige groei van onze stad met een volwaardige burgerparticipatie maakt het noodzakelijk om op langere termijn en meer integraal een visie en oplossingen te ontwikkelen en plannen op te stellen. Ad hoc ontwikkelingen in de vorm van postzegel ontwikkelplannen ontneemt mogelijkheden en overzicht.

De agenda, en de mogelijkheid om de meningsvormende vergadering terug te kijken, vindt u hier.