Bijdrage Jaarrekening 2015

Tijdens een gecombineerde raadscommissie op dinsdag 28 juni 2016 werd de Jaarrekening 2015 van de Gemeente Endhoven behandeld. Hieronder leest u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm, zoals die door fractievoorzitter Patrick van der Voort werd voorgedragen.

Met het college ziet ook Brede Beweging LinksOm de kansen en bedreigingen van de veranderende samenleving. Eindhoven is een prachtige stad om in te leven, wonen, ondernemen en werken. Als het om participatie, inkomen en productiviteit gaat, staan we in de Europese top. Maar ons land staat in zijn achteruit en al die mooie kansen en mogelijkheden zijn er niet voor iedereen. En alhoewel er licht herstel is, zit onze stad nog steeds in het slop. De werkloosheid is hoog en er is hard en diep gesneden in sociale zekerheden en maatschappelijk nuttige zaken, zoals het recht op huisvesting, vast werk met een eerlijk loon waar je van kan leven, toegankelijk onderwijs, een goede oude dag voorziening, een sociaal vangnet gebaseerd op het individu en het recht op zorg.

Onze ouders en grootouders hebben voor deze doelen lang en hard gevochten, maar de neo-liberale politiek heeft veel van wat was bereikt vernietigd. Wat we teruggekregen hebben is concurrentie op de slechtste arbeidsvoorwaarden. Vast werk met een goed loon is door de hoge werkloosheid geen zekerheid meer. Daarvoor in de plaats zijn het projectmatig en freelance werk, elastische arbeidsverhoudingen en lage en onregelmatige inkomsten de norm geworden. Ook de gemeente Eindhoven doet daaraan mee door in trajecten bijstandsgerechtigden te verplichten om te werken. Zonder loon of andere eerlijke arbeidsvoorwaarden.

Vanavond praten we hier in de commissie over hoe onze stad het heeft gedaan in 2015. In de race tegen de klok om een gedegen jaarrekening te maken, constateert Brede Beweging LinksOm, dat dat de leesbaarheid niet heeft bevordert. Het wollige taalgebruik opgeleukt met tabelletjes en grafiekjes maakt dat ook deze jaarrekening lezen en begrijpen weer een hele kluif was. Dit werd nog moeilijker gemaakt omdat er twee jaarrekeningen werden geproduceerd, zonder openbare goedkeurende verklaring van de accountant. Met als toetje onder geheimhouding toegevoegde documenten, van zowel college als accountant. BBL wil er op wijzen dat op deze manier de openbare controlerende taak van de raad wordt gehinderd. Maar aangezien de meerderheid van de raad akkoord gaat met het vanavond informeel bespreken van de stukken wil BBL geen blokkade opwerpen. Maar wel onder protest.

Enkele algemene opmerkingen

In de jaarrekening zien we meerdere keren (meer dan 10) nnb’s (nog niet bekend) en ntb’s staan in de overzichten. Waarom zijn die cijfers er nog niet en kunnen we nu afspreken dat voor de toekomstige jaarstukken die informatie wel compleet is. Dan wel, kan het college er voor zorgen dat de partij die de cijfers aan moet leveren, dat op tijd zal doen.
BBL vindt het hele document een erg hallelujah gevoel uitstralen. En daar waar doelen, minder of niet gehaald zijn wordt het toverwoord “Transitiejaar” gebruikt om het toch positief uit te laten zien. BBL vindt dit storend en het geeft o.i een te rooskleurig beeld van hoe de stad er voor staat. Naar ons idee had een kritische toon niet misstaan en het college gesierd.
Wat we trouwens missen is het vertrek in 2015 van 1 wethouder. In 2016 constateren we tot nu toe het vertrek van 2 wethouders. Als dit de indicatoren zijn en als deze lijn zich doorzet, beloofd dit wat voor 2017.

Het sociaal domein

In 2015 zijn er miljoenen niet uitgegeven aan zorg. Hoeveel precies is onduidelijk. De accountant moet het immers nog beoordelen. De term vrijwillige zorg die wordt gebruikt onder het hoofdstuk Sociale Basis vinden wij opmerkelijk. Uit de beantwoording van de technische vragen blijkt dan ook, dat men het heeft over informele zorg. Gebruik deze term dan ook. Dat is minder verwarrend en vaak is de zorg voor een ander ook niet echt vrijwillig.

BBL is niet te spreken dat de cliëntenparticipatie in 2015 niet geregeld is. En ook de cliëntenondersteuning had per 1 januari 2016 geregeld moeten zijn. Daarmee hebben inwoners te weinig mogelijkheden gehad om hun stem te laten horen. Voorzitter dit is slecht werk leveren vooral omdat het een transitiejaar is waarin zaken op de rails gezet hadden moeten worden. Hoe denkt het college nu nog bij WIJ Eindhoven, af te kunnen dwingen dat er een onafhankelijke cliëntondersteuner komt? Wij zijn blij in de Jaarrekening te lezen dat de WIJ academie eindelijk gestart is, dat er een opleiding tot generalist is en dat bestaande generalisten hier trainingen en cursussen kunnen volgen. Wij zouden nog wel graag informatie ontvangen naar wat die academie nu inhoudt.

Negatief zijn wij over het hoge aantal ingediende bezwaren tegen vermindering van het aantal uren hulp in de huishouding. (Maar liefst 72 geregistreerde.) En dan te bedenken dat we miljoenen hebben overgehouden en dat een groot aantal geen bezwaar indient en de verlaging van de hulp maar moet accepteren. BBL vindt dit onacceptabel. Deze verlaging van hulp brengt erg veel onrust met zich mee en brengt mensen echt in problemen. Blijkbaar loopt hier de indicatie niet goed en gezien het aantal bezwaren ook de communicatie niet. Dit moet anders en in de volgende Jaarrekening hopen wij hier echt andere cijfers aan te treffen.

Opmerkelijk vinden wij ook, dat de gemeente met het innen van de eigen bijdrage een groot deel van de voorziening terugverdiend tot 100% van de kostprijs. Een lucratieve bijverdienregeling voor de gemeente. Wij willen opmerken dat wij deze bijdrage veel te hoog vinden en we verwachten dat deze nog dit jaar naar beneden wordt bijgesteld. De wethouder had het tijdens de commissie van de Kadernota over het instellen van een lager plafond. Wij horen graag op korte termijn van de wethouder op welke wijze dit gebeurt.

In 2015 hebben we beleid gemaakt met betrekking tot de maatschappelijke opvang. BBL moet nu constateren dat dit beleid er toe heeft geleid dat we nu met een tekort aan opvangplaatsen te maken hebben.

Verkeer

Eindelijk kan de raad, na jaren van vragen, beschikken over cijfers van het aantal verkeersslachtoffers. En meteen kunnen we hiervan schrikken. In de antwoorden op de technische vragen, lezen we dat in 2015 93 verkeersslachtoffers waren. De cijfers van andere voorgaande jaren zijn wel bekend maar onbetrouwbaar, maar wij denken dat iedereen het met ons eens is, dat dit cijfer drastisch naar beneden moet. In eerste instantie zouden de cijfers over 2015 pas in het najaar beschikbaar zijn. BBL vraagt zich af of het met de automatisering niet mogelijk is regelmatig betrouwbare cijfers beschikbaar te hebben. Toch vreemd omdat dit op ander terreinen (criminaliteit, inbraken, overvallen) wel mogelijk blijkt.

Sport

Behalve de Sportvisie, die we naar we hebben gehoord na de zomer mogen verwachten, mist BBL een beschrijving van de situatie rondom de “Gebiedsontwikkeling Genneper Park”. Wel veel aandacht voor de Tongelreep, IJsportcentrum, hockey accommodatie Oranje-Rood, maar geen duidelijk totaal overzicht van de gebiedsontwikkeling. Door het gedoe rondom de ontwikkeling van de Sportvisie, missen we ook een duidelijk beeld omtrent de vitaliteit van de Eindhovense sportverenigingen. Er heeft dan ook geen onderzoek plaats gevonden naar deze vitaliteit. Tegelijkertijd is in 2015 wel veelvuldig contact geweest met diverse Eindhovense verenigingen met als doel de vitaliteit/het verenigingsleven te stimuleren en te ondersteunen. Wij vragen ons af wat hiervan de aanleiding was en of en zo ja, welke conclusies hieruit zijn getrokken.

Cultuur

Wij missen de cijfers van het MuziekGouw. BBL vindt het niet kunnen, dat een verbonden partij waar vele miljoenen gemeenschapsgelden ingestoken wordt, voor minder bezoekers per jaar dan de IJssporthal, de jaarcijfers niet openbaar maakt. De inwoners van Eindhoven hebben er recht op te weten hoeveel gemeenschapsgeld dit cultureel paradepaardje nu weer extra opslokt.

Mobiliteit en milieu

Met de ontwikkeling en toepassing van duurzame mobiliteitsmaatregelen (schoner, slimmer en efficiënter), zoals het stimuleren en faciliteren van elektrisch rijden, wilde het niet echt vlotten. BBL vindt het teleurstellend dat het college hierop zo weinig vorderingen heeft gemaakt. Tot slot het reinigingsrecht ophalen bedrijfspanden. BBL vraagt zich af waarom dit met ruim € 100.000 (na BTW correctie) gedaald is? Produceren bedrijfspanden minder afval, hebben ze slimme oplossingen gevonden of wordt het ergens anders gedumpt?

Werk

Terwijl de economie in 2015 ook in onze stad licht groeide, bleef de toename van betaald werk hier helaas achter op de groei in het land. En het aantal bijstandsgerechtigden steeg zelfs licht. Dit ondanks de onvermoeibare inzet van het college. Maar het lijkt dan ook wel dat alle inspanningen gedoemd zijn te mislukken. Immers bij een reeds bestaand overaanbod van arbeidskrachten en daling of gelijk blijven van betaald werk, zorgt deze PvdA-VVD regering er voor dat nog meer mensen gedwongen worden betaald werk te vinden. Door hun keuzes, rust de verantwoordelijkheid voor het vinden van oplossingen ook op hun schouders. Alleen, slagen zij daar niet in.

BBL vindt het aantal mensen dat daadwerkelijk geholpen zijn richting betaald werk volstrekt onvoldoende. En de miljoenen die gestoken zijn in de controle, opsporing en in toeleidingstrajectenvindt BBL onverstandige investeringen, want met onvoldoende rendement. BBL begrijpt dat het college daadkrachtig heeft op willen treden, maar wij vinden deze oude instrumenten heilloos en het voeden van de illusie dat er onder deze omstandigheden en voorwaarden voor iedereen betaald werk zou zijn.

BBL vindt dat werkgevers onvoldoende geprikkeld zijn/worden om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op te pakken. Nee, we pakken het zelfs verkeerd aan door hun medewerkers aan te bieden die ze voor niets en gratis in hun fabrieken en werklocaties te werk kunnen stellen. Geen goed idee vindt BBL. Want behalve dat daardoor arbeidsvoorwaarden- en omstandigheden onder druk komen, is het aantal mensen dat ook daadwerkelijk duurzaam betaald werk krijgt laag en is het risico van verdringing van bestand werk met de inzet van dit soort instrumenten groot. Het zal duidelijk zijn dat BBL daarom geen voorstander is van dit soort arbeidstoeleidende trajecten. We pleiten er dan ook voor dat het college ook andere zienswijzen en instrumenten zoals de Stimulerende Bijstandsregelimng, een kans geven om zich in een livinglab te ontwikkelen.