Bijdrage Jaarrekening 2016

Tijdens een gecombineerde raadscommissie op dinsdag 11 juli 2017 werd de Jaarrekening 2016 van de Gemeente Endhoven behandeld. Hieronder leest u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm, zoals die door fractievoorzitter Patrick van der Voort werd voorgedragen.

Een tekort van vele miljoenen over 2016. En vele vragen uit de stad en bij Brede Beweging LinksOm. Volgens het college waren risico’s en onzekerheden in de afgelopen periode bekend, benoemd en ingeschat, en desondanks toch hebben ze ons overvallen met een mega tekort.

Hoe kan dat. Het college erkent dat er een gebrek was aan een adequate daadkrachtige en stabiele ambtelijke en bestuurlijke leiding. De reorganisatie van de gemeentelijke werkorganisatie heeft volgens BBL, duidelijk niet bijgedragen aan een goede indaling van de transitie. Fout op fout werd gestapeld. Onjuiste inschattingen en aannames, overschatting van effecten of zelfs averechts werken van genomen maatregelen, het ‘vergeten’ om uitgavenposten of de negatieve effecten van landelijke overheidsmaatregelen op te nemen dan wel in te calculeren.

Dit is de chaos van een college die laat zien onvoldoende regie, sturing en controle te hebben. BBL vindt dat de raad en de inwoners van onze stad er op moeten kunnen vertrouwen dat het college in controll is. Dat vertrouwen is nu gedeukt.

Waarom heeft het college niet beter op de centen van de stad gepast.
Waarom werd niet bijgestuurd in de reorganisatie, waarom eerder dit jaar een investering van 1,7 miljoen doen in een project als Renescience?
Waarom vast blijven houden aan inadequate en geldverslindende reintegratie instrumenten.

Werk
Het gaat goed met Eindhoven zo roept het college. De economie groeide hier harder dan waar ook in Nederland. Meer bedrijven hebben zich hier gevestigd, het aantal arbeidsplaatsen is toegenomen en het werkloosheidscijfer is gedaald. Stedelijke topvoorzieningen krijgen extra geld uit Den Haag en Brainport heeft de Mainport-status gekregen. Wat gaat het toch goed in Eindhoven.

Alleen, niet alle Eindhovenaren profiteren hiervan. BBL vindt het schaamteloos cynisme wanneer het college beweert dat 2016 een goed jaar is geweest. Wij weten dat veel langdurig werklozen en mensen in de bijstand het jaar heel anders hebben ervaren. En ondanks alle stimulerende maatregelen van de wethouder om meer mensen richting betaald werk te sturen, zien we een stijging van 8% van bijstandsgerechtigden. En terwijl de economie groeit kan BBL duizenden uitkeringsafhankelijken opnoemen, die van die opleving weinig hebben meegekregen. Kunnen we dan niet anders dan concluderen, dat dit beleid heeft gefaald?

Als laatste opmerking op dit punt. Onze zorg is dat de participatiewet averechts en stigmatiserend werkt, waardoor deelnemers eerder een grotere afstand tot de arbeidsmarkt krijgen. De praktijk van 2016, geeft ons hierin gelijk. BBL voorziet dat deze wet slechts een van haar doelen haalt, namelijk een schandelijke bezuiniging op kosten van de meest kwetsbare mensen.

Werkorganisatie
Bij de gemeentelijke werkorganisatie zien we een stijging van werkdruk, ziekteverzuim en kosten. BBL vindt het onbegrijpelijk dat een reorganisatie die is ingezet om kosten te besparen een stijging van kosten laat zien, o.a door inhuur van derden. Minder ambtenaren moeten meer werk doen en meer specialisten moeten ingehuurd worden omdat specialisten bij de gemeente zijn wegbezuinigd. Bij het sociaal domein zien we dat de reorganisatie direct en indirect, kostenverhogend heeft uitgepakt. Hoezo is dit college in controll en is de reorganisatie op een juiste en bevredigende manier voltooid, zo vragen wij ons dan af.

Het sociaal domein
BBL vindt het belangrijk dat mensen de zorg en hulp krijgen die zij nodig hebben. Wij zijn daarom tevreden dat dit ook de keuze was van het college. Maar de forse overschrijdingen op jeugdwerk, begeleid wonen en bijstand interpreteren wij als slecht begroot, onvoldoende controle en gemis aan pro-actieve aanpassingen.

Gedurende de gehele ontwikkeling van WIJeindhoven zijn wij kritisch geweest en hebben wij gehamerd op instelling van instrumenten voor controle en beheersing. Het college heeft nooit serieus iets gedaan met onze kritiek. Nu blijkt dat wij het bij het rechte eind hadden. Deze nieuwe organisatie is binnen korte tijd uitgegroeid tot een voor de raad en het college, oncontroleerbaar bureaucratisch gedrocht. De druk op functie en taakuitvoering van generalisten wordt steeds veelomvattender. Inmiddels is het mogelijk dat een generalist met meerdere petten op aan de keukentafel zit van de cliënt. Als hulpverlener, controleur en als opsporingsambtenaar. Daardoor dreigt uitholling van de functie en wordt de uitvoering onduidelijker en gevoeliger voor misverstanden en fouten. BBL vindt dit een onaanvaardbare taakinvulling.

Als raad kunnen we aan bijna geen enkele knop draaien om bij te sturen. Iedere keer wanneer kritiek geleverd werd op het functioneren van WIJeindhoven, vroeg het college respijt omdat het een zelfstandige en lerende organisatie is. Een zelfstandige leerweg die ons in 2016 vele miljoenen heeft gekost. En ook dit jaar gaat het weer veel geld kosten. Daarbij gruwen wij van het gegeven dat een flink aantal zorginstellingen fors hebben kunnen profiteren van de verleende zorg. Een eerlijke boterham mag verdiend worden uiteraard. Maar het kan niet zo zijn, dat geld dat voor zorg en hulp voor kwetsbare Eindhovenaren bedoeld is, nu de spaarvarkens van zorgaanbieders vetmest.

Deze hele situatie roept bij BBL vragen op over de verleende zorg, de controle en of en wanneer de wethouder hiervan op de hoogte was en welke actie wordt ondernomen. Wij verwachten dat het niet blijft bij alleen ‘een scherp gesprek voeren’. En in geval van vermoeden van fraude of schaamteloze zelfverrijking verwachten wij stevige maatregelen, zoals bijvoorbeeld opzegging van contracten en uitsluiting van opdrachten.

Notitie begroting 2017 en 2018
BBL vindt dat in de notitie te eenzijdig gekeken wordt naar het tekort op het sociaal domein. Wij vinden dat de gemeente de plicht heeft ervoor te zorgen dat inwoners de zorg en hulp krijgen, die zij nodig hebben. Wij zijn tegen blinde maatregelen die snijden in de verleende zorg of ondersteuning, zonder te kijken naar de persoonlijke situatie van de cliënt. Wij zijn tegen uitbreiding van taken van generalisten op gebied van controle of handhaving. Wij zijn voor de ontwikkeling van WIJeindhoven naar een coöperatie waarin cliënten en zorgaanbieders een rol hebben en wij zijn voor het uitsluiten van zorgaanbieders die meer oog hebben voor hun bankrekening dan voor de verleende zorg.

Voor BBL staat de zorg en ondersteuning voor de kwetsbaren en afhankelijken in onze stad op de eerste plaats. T.a.v WIJeindhoven vragen wij ons af of de ambtelijke dienst sociaal domein voldoende is toegerust om adequate monitoring en controle uit te kunnen voeren. En hebben we de problemen ook niet over ons afgeroepen door de instelling van een nieuw onbewezen tariefsysteem?

Armoedebestrijding bij kinderen
Voor een college dat zegt armoedebestrijding als prioriteit te hebben vinden wij het een schande dat geld dat bestemd is voor armoedebestrijding onder kinderen, gebruikt wordt om gaten te dichten in de begroting. Wij roepen het college op om dit onzalige plan direct in te trekken en dit geld, alleen te bestemmen voor armoedebestrijding onder kinderen. BBL zal ieder initiatief steunen die dit wil bereiken.

BUIG
BBL mist bij dit college de samenhangende visie, ambitie en adequate plannen om te investeren in het menselijk kapitaal van onze bijstandsgerechtigden. De ‘actieve samenwerking’ met werkgevers, waarover in de notitie wordt gesproken, kan volgens BBL nog wel een fikse input gebruiken. Met name om de match te maken tussen de vele openstaande vacatures voor o.a vaklieden en onze werkzoekenden. Welke rol gaat de gemeente spelen om de bereidheid van werkgevers te vergroten om onze duizenden werkzoekenden een kans te geven?

Nee, in plaats hiervan kondigt het college aan het aantal bijstandsgerechtigden te willen verminderen door, “vrijblijvendheid van participatie”, te bestrijden. Daarmee worden extra maatregelen en inzet bedoeld, om fraude te bestrijden en om eerder en vaker te werken met inkomenssancties. Een vreemd plan, want nergens wordt onderbouwd dat de groei van het aantal bijstandsgerechtigden te wijten zou zijn aan frauderende bijstandsgerechtigden. Voor BBL heeft deze inspanning veel weg van pestgedrag en blaming the victim.

Tot slot omdat wij vinden dat de stadsbegroting in zijn totaliteit bezien dient te worden, stellen wij voor dat alle geplande investeringen tegen het licht gehouden worden op nut, noodzaak en urgentie.
BBL wil daartoe wel een voorzet doen:
Schrappen van investeringen in de nieuwe afvalfabriek.
Schrappen van de vervanging van de rode steentjes in de binnenstad.
Cultuur subsidie aan het Muziekgebouw stoppen.
Ozb verhoging voor grotere bedrijfspanden en woningen boven 3ton, hierdoor dragen de sterkste schouders zwaarste lasten.