Bijdrage Kadernota 2016 commissie Economie en Mobiliteit

De Brede Beweging LinksOm was vorige week dinsdag, tijdens de raadscommissievergaderingen over de Kadernota, niet alleen vertegenwoordigd in de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling, maar ook in de raadscommissie Economie en Mobiliteit.

Wat betreft milieu en mobiliteit ging het vooral over het feit, dat Nederland de uitstoot van CO2 snel verder moet terugdringen. Dit heeft een rechter onlangs besloten in een zaak die tegen de staat was aangespannen door milieuorganisatie Urgenda. Deze rechter erkende, dat het uiteindelijk aan de politiek is om de maatregelen te kiezen die de teruggang, met 25 procent, mogelijk maken.

BBL ziet dat een aantal steden zijn verantwoordelijkheid hierin neemt en dat Eindhoven weliswaar aardig op weg is met ‘Eindhoven op weg’, maar dat dit wat BBL betreft wel een versnelling hoger mag.

Eindhoven heeft bijvoorbeeld nog steeds geen volledige milieuzone. Wat BBL betreft moet hier snel iets aan gebeuren. En BBL denkt dan niet alleen aan een milieuzone voor vrachtauto’s, maar ziet graag net als in Utrecht een uitbreiding voor vervuilende bestelbussen en personenauto’s die rijden op diesel van voor 1 januari 2001.

Maar er kan nog meer gebeuren om de uitstoot van CO2 in Eindhoven verder terug te dringen. Hierbij denken wij aan het opzetten van een stadsdistributiesysteem, zoals andere steden die inmiddels kennen. En wij denken aan het realiseren van geveltuinen. De gemeente moet actief op zoek gaan naar geschikte gevels, stimuleer de aanleg hiervan en faciliteer waar nodig de kennis en materialen.

Verder onderschrijft BBL het streven van het college om onze stad aantrekkelijk te maken voor starters en talenten van elders. Liever nog zien we initiatieven waarmee we investeren in en gebruik maken van Eindhovense starters en talenten. Initiatieven gericht op de groeiende mens en op persoonlijke ontplooiing zowel in algemene als vakspecifieke zin. Initiatieven waar, nu onbenutte talenten zich (op vrijwillige basis) in kunnen zetten om anderen te helpen zich te ontplooien en hun talenten te ontdekken of te ontwikkelen.

Een ‘living lab’ op de stadsuniversiteit of vakcollege kan voor deze mensen een uitkomst bieden. Zou het niet prachtig zijn om aan burgers de ruimte en de faciliteiten te geven om zo een initiatief, zo’n stadsuniversiteit en vakschool, te ontwikkelen en daarvoor een ‘living lab’ te creëren? Wij vragen de wethouder om met ons mee te denken hoe we de realisatie van een dergelijke stadsuniversiteit of vakcollege dichterbij kunnen brengen. Wij denken er aan hierop een initiatiefvoorstel uit te werken.

Wij hebben al veel over werk gesproken. Onze visie hierin is helder en wij verwachten dat de wethouder daar naar geluisterd heeft. Dat 2016 het jaar wordt van een grotere kans op een baan, ongeacht afkomst, opleiding of beperkingen, is mooi nieuws. Dat dit gebeurt met vernieuwende arrangementen en een zoektocht naar de grenzen, klinkt mogelijk nog beter. Maar deel uitmakend van een maatschappij, waarin leidende figuren en beleidsmakers de in dit beleidskader belangrijkste doelgroep als ‘labbekakken’ neerzetten, past enige scepsis. Allereerst zou BBL graag horen dat het college afstand neemt van het op deze wijze vernederen en wegzetten van meer dan een miljoen mensen. En voortbouwend daarop is BBL benieuwd, in welke richting de zoektocht naar de nieuwe grenzen van de mogelijkheden door decentralisatie, zal gaan.

Zijn die nieuwe grenzen ruimer of krapper? En wordt erop gemikt om grenzen te vinden die relatief goedkoop en gemakkelijk resultaat genereren of wordt er ingezet op mogelijk kostbaardere, maar wel meer duurzame alternatieven Kortom, enige duiding is wenselijk. Wat BBL betreft is wel duidelijk dat de toon van de Kadernota van dien aard is dat Eindhoven zich wil profileren als de stad waarin men niet over labbekakken spreekt. Liever spreken we, over een waardevolle bron. Als de wethouder dit onderschrijft, denkt BBL graag mee hoe we als stad ons aan deze bron kunnen laven.

BBL is niet overtuigd van het nut van re-integratietrajecten trajecten. Ze zijn kostbaar en het is op zijn minst onduidelijk wat de effecten zijn. Diverse onderzoeken waaronder die in opdracht van de Tweede Kamer (gepubliceerd in december 2014) sterken ons in deze overtuiging. BBL is voor meer vrijheid en verantwoordelijkheid bij burgers zelf en daarmee voor minder voorwaardelijk- heden en plichten en voor minder controle. Wij zijn voor een versimpeling van het systeem, en een daarmee samengaande besparing van uitvoeringskosten.

BBL wil een nieuwe weg in slaan. Daarom zijn wij betrokken bij het initiatiefvoorstel voor een Stimulerende Bijstandsregeling van GroenLinks. En hebben wij samen met het OuderenAppèl een brainstormbijeenkomst georganiseerd over de toekomst van werk. Hieraan namen 25 deelnemers deel uit verschillende maatschappelijke geledingen Onze intentie is om de resultaten van deze bijeenkomst in bredere kring te delen en te bediscussiëren op een conferentie in het najaar.

Verder wil BBL het college vragen, ruimte te bieden aan particuliere, buurt- of wijkinitiatieven van op de wijk of buurt gerichte activiteiten van bedrijvigheid. Zodat het voortbestaan daarvan niet in gevaar komt, of zodat zo een initiatief kan groeien. Bijvoorbeeld een gaarkeuken voor ouderen in de wijk, een gezamenlijk door de buurt ingerichte en onderhouden stadstuin of eetbaar plantsoen, of een buurt reparatieshop.

BBL ziet dan ook graag dat de gemeente doorpakt door ontwikkelingen te stimuleren. Faciliteer bijvoorbeeld centra vanwaaruit startende actieve burgerinitiatieven kunnen werken en samenkomen. Centra die wellicht ook gebruikt kunnen worden door de generalist, de wijkverpleegkundige en de wijkagent.

BBL vindt niet dat de gemeente voor Sinterklaas hoeft te spelen, maar het andere uiterste is dat mensen die bijstand aanvragen zich door de gemeente behandeld voelen als hufters, losers of fraudeurs. Een Eindhovenaar die een bijstandsuitkering aanvraagt is, tenslotte net zoals ieder ander, een burger die een fatsoenlijke bejegening en behoorlijke dienstverlening van de gemeente mag verwachten.

BBL heeft uit signalen vanuit de stad geconstateerd dat een deel van de uitkeringsgerechtigden angstig en terughoudend is om zijn onvrede kenbaar te maken. Dat blijkt ondermeer uit het feit het geringe aantal ingediende klachten bij het meldpunt volgens opgave van de wethouder.

De antwoorden van de verschillende wethouders vielen daarna BBL erg tegen. Op alle fronten worden zaken vooruit geschoven. Wat betreft de luchtkwaliteit antwoordde wethouder Schreurs (D66), dat er 8 september een presentatie over duurzaamheid wordt gegeven waar dit ook aan bod ‘kan’ komen. Het college maakt zich wel zorgen om de CO2 uitstoot en blijft bij de visie om in 2045 een energieneutrale stad te zijn.

Wethouder Visscher (SP) beloofde om voor het einde van dit jaar met een notitie over de milieuzone te komen. Na enig aandringen van BBL wordt ook onderzocht of de milieuzone uitgebreid kan worden voor vervuilende bestelbussen en personenauto’s die rijden op diesel van voor 1 januari 2001.

Wat betreft starters en talenten komt wethouder Depla (PvdA) binnenkort met een raadsinformatiebrief. Dit najaar bespreekt dezelfde wethouder met het SUMA-college de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt.

Wat betreft het initiatiefvoorstel voor een stadsuniversiteit of vakcollege, hier wordt hard aan gewerkt!