Bijdrage Kadernota 2016 commissie Maatschappelijke Ontwikkeling

Afgelopen dinsdagmiddag werd na de ingelaste raadsvergadering de Eindhovense Kadernota in vier verschillende raadscommissies besproken. Hieronder de BBL bijdrage van de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling.

WIJeindhoven
De Brede Beweging LinksOm is een sterk voorstander van zorg op maat en WIJeindhoven kan daar een goed instrument voor zijn. De verdere ontwikkeling van stichting naar coöperatie op wijkniveau zien wij dan ook graag gebeuren. Daarbij zien wij de autonomie en de betrokkenheid van de wijk en hun bewoners als een belangrijk instrument en doel.

De gemeente streeft naar een inclusieve samenleving en erkent de noodzaak tot het versterken van de sociale basis hiervoor door ‘ongewenste effecten in buurten open en constructief bespreekbaar te maken’. BBL denkt dat dit doel pas haalbaar is, als heel de buurt medewerking verleent. Het ‘brandjesblussen’ van Buurtbemiddeling volstaat niet om de sociale basis duurzaam te veranderen.

Maar, waar nu buurt- of wijkinitiatieven in gang zijn, moet het college ruimte bieden dat het voortbestaan daarvan niet in gevaar komt. BBL ziet dan ook graag dat de gemeente doorpakt door ontwikkelingen te stimuleren. Faciliteer bijvoorbeeld centra van waaruit de generalist, de wijkverpleegkundige, de wijkagent maar ook de bewonersvereniging op een laagdrempelige manier contact met de wijk onderhoudt.

Na de transformatie in het sociale domein wordt 2016 benoemd tot jaar van rust, ‘om instellingen en medewerkers de gelegenheid te geven het been bij te trekken’, ‘ervaring op te doen met de nieuwe werkwijzen en systemen’ en ‘om te kunnen finetunen naar de toekomst’. Maar wat gaat het college eigenlijk doen om cliënten rust en stabiliteit te bieden?

BBL denkt hierbij bijvoorbeeld aan het achterwege laten van periodieke controles en aan het verlengen van indicaties op basis van enkel summier heronderzoek. BBL is er tevens voorstander van om bij cliënten na de toekenning van de voorziening geen controle of onderzoek uit te voeren, tenzij daar een concrete aanleiding voor is.

Ook heeft BBL zorgen over de ‘kinderziekten’ bij WIJeindhoven. Wij vragen ons dan ook af welke maatregelen de gemeente treft om snel en adequaat te kunnen ingrijpen en bijsturen in het sociale domein? BBL denkt hierbij aan voortzetting van het Tijdelijk Team Toegang met een bredere opdracht: niet alleen indicatieverlengingen, maar ook toekenning van voorzieningen. Ook pleit BBL voor een snelprocedure voor WMO-voorzieningen, waarbij het WMO-loket zonder verder onderzoek een toekennende beschikking afgeeft als de generalist positief adviseert.

Dan vraagt BBL nog aandacht voor de kwetsbare inwoners, die niet als zodanig gezien worden. Als voorbeeld noemen wij mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking die zich bewust of onbewust onttrekken aan de zorg of daarin geen ingang kunnen vinden. De afbouw van de bemoeizorg maakt het noodzakelijk dat WIJ-generalisten outreachend op zoek gaan naar deze ‘onzichtbare kwetsbaren’. Het feit dat deze vaak (semi)dak- en/of thuisloos zijn, en dus niet aan een wijk en WIJteam gebonden, maakt dit extra moeilijk.

BBL is van mening dat WIJeindhoven en de gemeentelijke voorzieningen in het sociale domein, zoals het Werkplein, de WMO- en de Inkomensbalie, niet zijn toegerust op deze aanzienlijke groep inwoners. Zij wenden zich niet tot de maatschappelijke opvang en WIJeindhoven, procedures en formulieren zijn voor hen onbegrijpelijk, uitkeringen worden opgeschort omdat de inwoner niet aan de regels kan voldoen, achtergrondinformatie en papieren zijn vaak niet meer voorhanden. Een beroep doen op eigen kracht is voor velen van hen een brug te ver. In combinatie met verslaving en schulden kan een situatie ontstaan waarbij iemand alles verliest dat het leven de moeite waard maakt, zonder mogelijkheden te zien om dit op te lossen.

Deze inwoners passen niet in de procedurele ‘mal’ die de gemeente heeft gecreëerd en laten zich daar ook niet inpersen. Ook dit zijn echter de Eindhovenaren, voor wie de gemeente zich verantwoordelijk zegt te voelen en die er recht op hebben om fijn te wonen, werken en leven in onze stad en om optimistisch naar de toekomst te kunnen kijken. Vrijwillige begeleiders, bijvoorbeeld uit het inloop- en opvangcircuit, worden door WIJeindhoven en de gemeente van het kastje naar de muur verwezen. De frustratie en moedeloosheid loopt bij hen hoog op.

BBL is dan ook van mening dat de Kadernota in de huidige vorm onvoldoende recht doet aan deze bevolkingsgroep.

Diversiteit
De Brede Beweging LinksOm ziet dat Eindhoven zich steeds meer profileert als een internationale veelkleurige stad. Niet alleen moeten zich de expats hier welkom voelen, maar ook de vluchtelingen die vaak door oorlog en geweld verdreven zijn uit hun land. We moeten elkaar ook diversiteit gunnen en dit moet zich gaan vertalen in alle beleidsvelden, zoals: cultuur, sport, werk enzovoort.

Wethouder Scholten geeft aan hier volop aandacht voor te hebben. Vluchtelingen mogen volgens de wet geen betaald werk verrichten, maar worden wel gestimuleerd om vrijwilligerswerk te verrichten.

De wethouder reageerde verder, dat de inwoners van Eindhoven de mensen van WIJeindhoven steeds beter weten te vinden. Steeds meer inwoners worden geholpen door de generalisten.

Op het realiseren van centra centraal in een wijk, reageerde zij dat de generalistenteams zelf bepalen waar ze gaan zitten. Zij wil hen daar juist niet in belemmeren. Zij weten het beste hoe zij met cliënten in contact kunnen komen en gezien de groei van het aantal cliënten werkt dit.

Over een eventuele indicatieverlenging meldde zij, dat men bewust kiest voor herindicatie voor een jaar. Men wil juist in contact blijven met de cliënt en een termijn van een jaar is daar goed geschikt voor. Dit kan eventueel wel aangepast worden als de behoefte toeneemt.

Wat betreft wachttijden bij een WMO indicatie, deze moeten inmiddels op orde zijn.

De ‘onzichtbare kwetsbare’ vond de wethouder een moeilijke categorie. Zij vraagt daarom om met concrete signalen contact op te nemen met haar. Wat BBL zeker gaat doen.