Bijdrage Kadernota 2017

Tijdens een gecombineerde raadscommissie op dinsdag 28 juni 2016 werd de Kadernota 2017 (pdf) behandeld. Hieronder leest u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm, zoals die door fractievoorzitter Patrick van der Voort werd voorgedragen.

De Brede Beweging LinksOm wil het college complimenteren op sommige tussenresultaten die bereikt zijn en waarop deze kadernota doorgaat. Zoals het IHP en de lastige horde van de drie decentralisaties. Maar wij plaatsen kritische kanttekeningen bij de aanpak en de visie op een aantal voor ons, cruciale zaken. Zoals bij het functioneren van WIJ Eindhoven, de sportvisie en het uitblijven van het voetbaltotaalplan. De stagnatie op duurzame voorstellen en plannen op milieu en mobiliteit, werk, bijstand en diversiteit. De invulling van bewonersinspraak bij bouw- en bestemmingsplannen en het gebrek aan een open en dynamische instelling bij, voor burgers en kleine ondernemingen, nadelige overheidsmaatregelen (zoals de tariefstelling voor nieuwe zorgaanbieders in de jeugdzorg of betaalbaarheid van basisvoorzieningen).

Wij pleiten voor verlaging van de eigen bijdragen in de wmo en verruiming van de compensatie op de eigen bijdrage bij pgb’s. Wij pleiten verder voor betere bescherming van de privacy van onze inwoners. Zoals bij de ‘huishouden-benadering’ van WIJeindhoven, waarbij ieder in het huishouden dezelfde generalist krijgt toegewezen; de toegankelijkheid/afscherming van de gegevens van WIJ-clienten; en bij de antifraudemaatregelen. Graag een reactie van de wethouder. BBL zal nader ingaan op Sociaal Domein en Zorg; Bijstand/Opleiding en Werk

Sociaal Domein en Zorg

Op dit vlak is WIJeindhoven een belangrijke pijler en partner. BBL vindt het tijd worden dat er meer duidelijkheid komt over deze organisatie. Hoewel WIJeindhoven zelfstandig is als uitvoeringsorganisatie, is de gemeente uiteindelijk verantwoordelijk voor zorg en welzijn van onze inwoners. BBL ziet dan ook graag dat de gemeente in het sociale domein die verantwoordelijkheid erkent door WIJeindhoven aan te sporen tot verbetering van:

  • Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de dienstverlening; faciliteer centra van waaruit de generalist, de wijkverpleegkundige, de wijkagent maar ook de bewonersvereniging op een laagdrempelige manier contact met de wijk onderhoudt.
  • De wachttijd voor intake; maak deze korter wellicht kan dit door differentiatie van taken en werkprocessen.
  • De bijdrage aan de eigen regie van de wijk en haar bewoners.
  • ​De medezeggenschap van de inwoners.

BBL acht het daartoe ook noodzakelijk dat op het organisatorische vlak bij WIJeindhoven aandacht besteed wordt aan:

  • De ontwikkeling van stichting naar coöperatie.
  • Differentiatie, maar ook onverenigbaarheid van taken van de generalist. Enerzijds de indicerende hulpverlener en anderzijds de op bezuigingingen gerichte taakstelling vanuit de gemeente.
  • Bijscholing van generalisten; de WIJ Academy. Gaan we die in 2017 zien?
  • Maatwerk en flexibiliteit in de dienstverlening, bijvoorbeeld in een situatie waarin een 2e lijns hulpverlener benaderd wordt door een bij haar bekende cliënt maar moet wachten op de intake van de generalist.

.

Clientenraden, WIJ-klachtencommissie en de Ombudsfunctie

Brede Beweging LinksOm is sterk voorstander van betrokkenheid bij en mogelijkheid van beïnvloeding van sociaal beleid en de gevolgen daarvan voor onze inwoners. Cruciaal daarbij is o.i. een adequaat en organisatorisch goed ingebedde cliëntenraad en cliëntondersteuning, WIJ klachtencommissie en ombudsfunctie. Met daarbij ook het recht om een second opinion aan te vragen. Al te lang moeten onze inwoners op een goede uitwerking van deze punten wachten. Wij verwachten dat de beloften van het college ingelost gaan worden en dat wij dit gaan zien in 2017.

Diversiteit en integratie

Eindhoven profileert zich steeds meer als een internationale veelkleurige stad. Niet alleen moeten expats zich hier welkom voelen, maar ook de vluchtelingen die vaak door oorlog en geweld verdreven zijn uit hun land. Maar voorzitter, BBL wil benadrukken dat alle bevolkingsgroepen zich thuis en geaccepteerd moeten kunnen voelen in onze internationale stad. Hoe wij dat zien? Bijvoorbeeld:
Een internationaal festival voor alle nieuwkomers en niet alleen voor de expats;
Een zogenaamde wassstraat voor reguliere nieuwkomers en MOElanders om administratieve rompslomp en dergelijke meteen en overzichtelijk te regelen en om integratie te bespoedigen
Instelling van een multiculturele adviesraad.

We moeten integratie mogelijk maken en elkaar ook diversiteit gunnen en dit moet zich gaan vertalen in alle beleidsvelden, zoals: cultuur, sport, werk. Dit is echt grenzeloos ambitieus en wij missen die vertaalslag in de kadernota.

Bijstand/Opleiding en Werk

BBL vindt het een vreemde woordkeuze daar waar het college spreekt over aanzuigende werking in de bijstand. We begrijpen dat het hier gaat om beter toegerust te zijn om adequaat te handelen op zorg- en hulpvragen van mensen die eerst niet bereikt werden of maar half gehoord werden. Voor BBL betekent dit dat de overheid haar werk nu eindelijk goed doet. Maar wij schrikken van de groeiende armoede en schuldenproblematiek in onze stad. Terwijl de economie booming is volgens het college zijn er 11.000 huishoudens die problematische schulden hebben of financiële problemen. Dat is 70% van de mensen die bij WIJ Eindhoven aankloppen. Bij deze groep zitten altijd ouderen en kinderen. Het zijn zeer kwetsbare groepen met een groot risico van reproductie van de armoede en met geringe kans om deze zorgelijke sitauatie te ontstijgen op eigen kracht. Brede Beweging LinksOm zou daarom graag voorstellen zien van het college, die proactief en preventief inspelen op deze problematiek.

Opleiding

BBL onderschrijft de ambitie om onze stad aantrekkelijk te maken voor starters en talenten van elders. Nog liever zien we initiatieven waarmee we investeren in Eindhovense starters en gebruik maken van lokale talenten. Initiatieven gericht op de groeiende mens en op persoonlijke ontplooiing zowel in algemene als vakspecifieke zin. Onze opvatting sluit precies aan op de Kadernota waar deze spreekt over het cruciale belang voor onze stad van het ‘levenslang leren en permanente aandacht voor om- en bijscholing’. BBL stelt daarom voor dit streven in de vorm te gieten van een stadsuniversiteit of vakcollege en hierbij aan te sluiten bij de aanwezige kennis en vaardigheden van onze inwoners en instellingen.

Werk

Wij hebben al veel over werk gesproken. Onze visie hierin is helder. In 2015 sprak de wethouder uit dat 2016 het jaar zou worden van een grotere kans op een baan, ongeacht afkomst, opleiding of beperkingen. Tot nu toe is hiervan veel te weinig gebleken. En toch meent het college dat we op dezelfde voet en met dezelfde instrumenten aan de slag moeten. Daarvoor worden ook in 2017 weer miljoenen uitgegeven voor controle, bestraffing en activerende en arbeidstoeleidende trajecten. BBL betwijfelt de effectiviteit van deze aanpak. Wij zijn het met het college eens dat er keuzes gemaakt moeten worden. Maar onze keuze is anders. Onze aanpak heeft enkele belangrijke uitgangspunten.
1. Maak geen onderscheid tussen betaald werkenden en anderen. Iedereen krijgt de kans mee te doen naar zijn/haar mogelijkheden, zonder diskwalificatie of dwang of drang. Onderteken het protocol van de FNV tegen verdringing en werken zonder loon.
2. Arbeid is meer dan betaald werk. Herwaardeer het begrip arbeid naar al het maatschappelijk nuttig en wenselijk werk. Op het moment dat het aantal betaalde banen afneemt en de overheid zich terug trekt en meer zorg en welzijn overdraagt aan de burgers is er een nieuwe arbeidsfilosofie nodig. Een die uitgaat van de mens op de eerste plaats, de planeet op de tweede en op de derde plaats geld verdienen. Een filosofie die niet alleen lippendienst, maar ook status, waardering en levensvoldoening geeft aan de mantelzorg, burenhulp en inzet voor de vereniging, leefbaarheid van de buurt enzovoorts.
3. Herverdeel het beschikbare betaalde werk onder iedereen die wil en kan werken. Maak hiermee een start in de eigen organisatie.
4. Overheid ontzorg en investeer in je burgers. Beperk de regelgeving daar waar het de mogelijkheden van burgers beperkt om hun leven en eigen leefomgeving vorm te geven. Verscherp die daar waar het nodig is om te beschermen. Voorzie in een levensvatbaar bestaansminimum en in mogelijkheden tot positieve activering en levenslange persoonlijke ontplooing. BBL is voor meer vrijheid en verantwoordelijkheid bij burgers zelf en daarmee voor minder voorwaardelijkheden en plichten en voor minder controle. Wij zijn voor een versimpeling van het systeem, en een daarmee samengaande besparing van uitvoeringskosten.

Wij nodigen het college en andere fracties uit deze vernieuwende visie uit te werken naar concrete voorstellen. Wij krijgen een kans dit te doen bij de invulling van het voorstel voor een experiment voor een Stimulerende Bijstandsregeling. Wij dagen de coalitiepartijen uit om oude principes en voorwaarden los te laten en met ons op zoek te gaan naar een kansen scheppende arbeids- en levensfilosofie die past bij deze tijd.

Daarbij aansluitend zou BBL het als grenzeloos ambitieus zien als onze stad in navolging van Amsterdam zou besluiten het minimum-jeugdloon af te schaffen. Zodat bij de eigen organisatie jonge ambtenaren die nu nog volgens het jeugdloon betaald krijgen, het loon krijgen dat bij de functie past. En dat bij aanbestedingen deze voorwaarde meegenomen wordt, waarbij bedrijven die een opdracht willen krijgen van de gemeente werknemers tussen de 18 en 23 jaar naar hun functie belonen en niet meer naar hun leeftijd.

Tot slot nog enkele punten waar wij aandacht voor willen vragen.
We moeten ervoor waken dat we niet alle inwoners als potentieel autonoom en zelfredzaam beschouwen. Er zijn mensen die altijd ondersteuning nodig zullen hebben. Graag zouden wij daarom in de Kadernota laagdrempelige begeleiding terug willen zien van inwoners bij het maken van keuzes over werk, voorzieningen, inkomen, scholing.
We dienen rekening te houden dat er meer sociale huurwoningen nodig zijn. Voor onze eigen inwoners en voor statushouders. De vraag is nu nog steeds groter dan het aanbod en door overheidsbeleid wordt huren voor mensen met een laag inkomen welhaast onbetaalbaar. BBL weet dat sociale huisvesting onder de aandacht is van het college. Daarom willen we het college vragen extra mogelijkheden te onderzoeken om de bouw van nog meer sociale huurwoningen in onze stad mogelijk te maken. Bijvoorbeeld naar de mogelijkheid om bouwgrond goedkoper beschikbaar te stellen voor sociale woningbouw.

Patrick van der Voort
Fractievoorzitter Brede Beweging LinksOm