Bijdrage raadsdiscussie Begroting 2017

Bij de commissiebehandeling van de begroting 2017, sprak de Brede Beweging LinksOm al grote zorgen uit over de betaalbaarheid van de drie grote gedecentraliseerde taken bij een krimpend budget. Als gemeente hebben wij ons flink ingespannen om de taakverzwaring en alle kortingen van de regering op te vangen en om daarbij de zorg en de voorzieningen voor burgers zoveel mogelijk te ontzien. We complimenteren het college dat zij er tot nu toe in geslaagd zijn de kwetsbare burgers de ‘hoogstnoodzakelijke’ zorg en ondersteuning te bieden. Echter wij verwachten niet dat onze stad deze grote last zonder aanvullende inkomsten en zonder drastisch te snijden in de zorg en het welzijn van de Eindhovenaren, blijvend kan blijven dragen.

Hoe graag wij ook extra zouden willen investeren in een betere zorg en ondersteuning naar onze inwoners die dat nodig hebben, bij de huidige politieke keuzes zien wij daartoe geen mogelijkheden. Wij vrezen voor de voorzieningen voor onze inwoners in de jaren na 2017. De begrotingsramingen van het college laten dit ook zien. Daar waar de investeringen en uitgaven na 2017 steeds verder teruglopen bij gelijkblijvende inkomsten.

Sport

Het college heeft veel aandacht voor de sportfaciliteiten om zo de beoogde bezuiniging op het sportdossier binnen te halen. Deze bezuinigingen, vrezen wij, zullen vooral het sportverenigingsleven raken en de mogelijkheden van onze inwoners om hier actief in te worden. Dit raakt het sociale hart van de sportbeoefening en die van het verenigingsleven in onze stad.

Wat BBL betreft zou er juist meer geïnvesteerd moeten worden in het sportverenigingsleven. Immers dit stimuleert sociale cohesie. Omdat het door het ontbreken van een aangenomen Sportvisie en Uitvoeringsprogramma voor BBL nog onduidelijk is waar de beoogde bezuinigingen gaan snijden, gaan we niet op voorhand akkoord met de beoogde bezuinigingen op sport. Hierom dienen wij het amendement A01 (pdf) mede mee in.

Cultuur

BBL weet dat wij als politiek nu op afstand staan van de subsidiëring van het culturele veld in onze stad. Maar dit betekent niet dat we hier helemaal niets meer van mogen vinden. Bij de commissievergadering hebben wij al onze grote zorg uitgesproken over de voortdurende en oplopende tekorten bij het MuziekGebouw. Wij vinden het onacceptabel dat al enkele jaren een groot negatief resultaat gepresenteerd wordt. En dat sociale basisvoorzieningen zoals die van het CKE en de Bibliotheek een steeds krapper budget krijgen, waardoor educatieve activiteiten voor een brede doelgroep moeten verdwijnen.

Wat ons betreft is het nu over en uit. Wij verwachten van het college drastische maatregelen. Wat BBL betreft gaan we ons heroriënteren op dit culturele aanbod en sluiten we dit MuziekGebouw. Zo besparen we ons enkele miljoenen die vervolgens weer ingezet kunnen worden in het culturele veld en dan met name voor reparatie van de 5% kortingen die het SCE de Bibliotheek en het CKE door de strot duwt. Om verdere bezuinigingen in de cultuur te stoppen, dienen wij het motie M20 (pdf) mede mee in.

Arbeid

Heel langzaam wordt de economische situatie beter met voorzichtig optimistische vergezichten en mogelijkheden. Maar al die mooie kansen en mogelijkheden zijn er niet voor iedereen. De werkloosheid in onze stad is onverminderd hoog en BBL vindt dat de ingezette instrumenten en middelen inadequaat en volstrekt onvoldoende zijn. In plaats van een nieuwe visie op arbeid en inkomen te ontwikkelen, aangepast op de snel veranderende economie, vertrouwt het college op instrumenten wiens houdbaarheidsdata reeds overschreden zijn. Het college handelt hierbij als de kruidenier die zijn oude producten in een nieuwe verpakking met glitterende stikker presenteert als het innovatieve product.

BBL weet dat onze mogelijkheden om werkgevers te overtuigen, om hun maatschappelijke verantwoordelijkheden op te pakken, beperkt zijn. Wij vinden niet dat het college hiermee moet stoppen, maar dat tegelijkertijd een nieuw spoor ontwikkeld dient te worden. Een waarbij al het werk dat maatschappelijk nuttig en wenselijk is, als arbeid wordt gezien. En een waarbij mensen naast een overheidsinkomen voorwaardevrij bij kunnen werken. Een experiment met ruimere mogelijkheden kan hierop inzichten verschaffen.

Als het gaat om de concurrentie op de slechtste arbeidsvoorwaarden, zoals nul-uren contracten, het projectmatig en freelance werk, elastische arbeidsverhoudingen en lage en onregelmatige inkomsten roept BBL het college op, dit aan te kaarten bij de Eindhovense werkgevers. En bij hen aan te dringen op maatschappelijk verantwoorde en sociale arbeidsvoorwaarden. Wij vragen het college, de eigen organisatie en die van verbonden partijen hierop kritisch te onderzoeken en gunstig te wijzigen.

Wij roepen het college op om samen met cliëntenraden en vakbonden op te trekken om arbeidsverdringing, uitbuiting en minderwaardige bejegening uit te bannen. Ook daar waar de gemeente betrokken is als partner. Bijvoorbeeld bij trajecten waar bijstandsgerechtigden worden verplicht om zonder loon of arbeidsvoorwaarden te werken.