Bijdrage Kadernota 2016 commissie Economie en Mobiliteit

Bijdrage Kadernota 2016 commissie Economie en Mobiliteit

De Brede Beweging LinksOm was vorige week dinsdag, tijdens de raadscommissievergaderingen over de Kadernota, niet alleen vertegenwoordigd in de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling, maar ook in de raadscommissie Economie en Mobiliteit. Wat betreft milieu en mobiliteit ging het vooral over het feit, dat Nederland de uitstoot van CO2 snel verder moet terugdringen. Dit heeft een rechter onlangs besloten in een zaak die tegen de staat was aangespannen door milieuorganisatie Urgenda. Deze rechter erkende, dat het uiteindelijk…

Read More

Onze excuses aan buurgemeenten

Onze excuses aan buurgemeenten

De meerderheid in de Eindhovense raad die vliegveld geen haarbreed in de weg legt, was minimaal Vijf raadsfracties vinden dat de groei van het vliegveld wel geremd mag worden om overlast tegen te gaan. Afgelopen dinsdag discussieerde de gemeenteraad van Eindhoven over het Eindhovense standpunt inzake Eindhoven Airport (EA). De kop in de krant was de volgende dag: ‘Ruim baan voor Eindhoven Airport’. De meerderheid die het vliegveld geen haarbreed in de weg legt en…

Read More

Bijdrage Kadernota 2016 commissie Maatschappelijke Ontwikkeling

Bijdrage Kadernota 2016 commissie Maatschappelijke Ontwikkeling

Afgelopen dinsdagmiddag werd na de ingelaste raadsvergadering de Eindhovense Kadernota in vier verschillende raadscommissies besproken. Hieronder de BBL bijdrage van de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling. WIJeindhoven De Brede Beweging LinksOm is een sterk voorstander van zorg op maat en WIJeindhoven kan daar een goed instrument voor zijn. De verdere ontwikkeling van stichting naar coöperatie op wijkniveau zien wij dan ook graag gebeuren. Daarbij zien wij de autonomie en de betrokkenheid van de wijk en hun bewoners…

Read More

Teleurstellende verrassing D66 over Eindhoven Airport

Teleurstellende verrassing D66 over Eindhoven Airport

Een onverwachte motie van D66 (pdf) werd jammer genoeg geen strobreed in de weg gelegd. In plaats van het beperken van overlast van Eindhoven Airport kan de luchthaven nu doorgroeien. Zo bleek gisteren in de gemeenteraad. Een door de Brede Beweging LinksOm gesteunde motie van GroenLinks (pdf) haalde helaas net geen meerderheid. Deze motie laat weliswaar ook een groei toe, maar minder snel dan 2020, zoals in het huidige Aldersdavies staat. Ook wilde deze motie…

Read More

Evaluatie Aldersadvies Eindhoven Airport

Evaluatie Aldersadvies Eindhoven Airport

De eerste fase van het Aldersadvies over Eindhoven Airport werd afgelopen dinsdag 23 juni in de raadscommissie EM geëvalueerd. Hieronder staat de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm, die door gemeenteraadslid Ernest Maas werd voorgedragen. In het coalitie akkoord lezen we, dat Eindhoven Airport vooral ten dienst moet staan van de economische groei van de regio. De vraag is nu of deze economische groei minder hard gaat verlopen als we een verdere groei van Eindhoven…

Read More

Reactie op het raadsvoorstel Mantelzorgcompliment

Reactie op het raadsvoorstel Mantelzorgcompliment

Dinsdagavond 23 juni is in de raadscommissie MO het nogal uitgebreide raadsvoorstel over het Mantelzorgcompliment (pdf) besproken. In een vorige commissie had BBL al een aantal punten voor een betere waardering aangedragen, maar slechts enkelen vinden wij nu uiteindelijk terug in dit raadsvoorstel. In de raadscommissie ging BBL daarom verder in op wat wij nog missen of graag toch nog anders zien. We lezen namelijk in het raadsvoorstel, dat iedere mantelzorger evenveel recht heeft op…

Read More

BBL stemt in met jaarverslag en jaarrekening 2014

BBL stemt in met jaarverslag en jaarrekening 2014

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 16 juni heeft BBL ingestemd met het jaarverslag en de jaarrekening 2014 van de gemeente Eindhoven. Tijdens de raadscommissiebespreking van dinsdag 9 juni had BBL al aangegeven voorzichtig positief staan ten aanzien van de gepresenteerde jaarrekening. Dit beeld werd alleen maar versterkt tijdens de raadsvergadering. Hier volgt de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm die door fractievoorzitter Patrick van der Voort werd voorgedragen. In deze bijdrage ging BBL in op…

Read More

Raadscommissie over het Eindhovense Jaarverslag en de Jaarrekening

Raadscommissie over het Eindhovense Jaarverslag en de Jaarrekening

Dinsdag 9 juni werd in een gecombineerde raadscommissie het gemeentelijke jaarverslag en de jaarrekening besproken. De bijdrage van de Brede Beweging LinksOm ging als volgt: De Brede Beweging LinksOm is gematigd positief over deze jaarrekening met een klein positief resultaat. Wij danken het college dan ook voor het uitgebreid verslag. In het kader van transparantie en doorzichtigheid vindt BBL wel, dat deze jaarrekening ook voor de gewone burger te lezen en te begrijpen moet zijn….

Read More

Steun voor GroenLinks Initiatiefvoorstel: ‘Een Stimulerende Bijstandsregeling’

Steun voor GroenLinks Initiatiefvoorstel: ‘Een Stimulerende Bijstandsregeling’

Onze samenleving verandert. Niet verwonderlijk. Dat gebeurt al eeuwenlang. De veranderingen waarvoor we nu staan van ‘Big Government’ naar ‘Big Society’, dagen ons uit om de kansen te grijpen om de route te nemen naar een samenleving waarin de mens en zijn omgeving centraal staan. Op technisch en sociaal vlak zouden we al veel meer mogelijk kunnen maken dan we tot nu toe doen. In onze stad kunnen wij hier vanuit dit huis de eerste…

Read More

Brede Beweging Linksom ook in 2018 van de partij

Brede Beweging Linksom ook in 2018 van de partij

De Brede Beweging Linksom kan door de Eindhovenaren in maart 2018 met het rode potlood worden aangekruist in het stemhokje. De nieuwste lokale fractie heeft besloten om zich ook na deze raadsperiode in te willen spannen voor de samenleving. De Brede Beweging Linksom (BBL) ontstond eind vorig jaar, nadat Ernest Maas en Patrick van der Voort zich losmaakten van de SP. De BBL bedrijft nieuwe politiek, waarbij democratisering van de samenleving, kleinschalige buurtgerichte aanpak en…

Read More
1 10 11 12 13 14