1 Arbeid en inkomen

1 Arbeid en inkomen

Arbeid is een constante in de politiek en voor BBL. De maatschappij zit in een ratrace en als je eruit valt is het moeilijk om er weer in te komen. BBL zal ten alle tijden proberen om de mensen die eruit vallen zo snel mogelijk weer op een rechtvaardige manier mee te laten doen in de maatschappij. Niet middels tegenprestaties of andere vreemde constructies maar op een eervolle en menswaardige manier met een acceptabel inkomen….

Read More

2 Zorg op maat voor iedereen

2 Zorg op maat voor iedereen

Nederland is van oorsprong een solidair land. Gelijkheid staat hoog in het vaandel maar door constructies in de zorg verslechtert het steeds meer. BBL zal proberen de zorgkosten laag te houden voor de Eindhovense burgers. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door het eigen risico voor chronisch zieken, bijstandsgerechtigden en mensen onder een modaal inkomen te vergoeden. Tegemoetkoming eigen risico vanuit de gemeente Tegemoetkoming voor mensen met een onder modaal inkomen Inwoners die zorgtaken op zich nemen…

Read More

3 Gezonde stad, Milieu en stad van de toekomst

3 Gezonde stad, Milieu en stad van de toekomst

Eindhoven zal de komende tientallen jaren aanzienlijk groeien. Meer inwoners betekent een grotere stad. BBL wil de stad ook in de toekomst leefbaar houden en een goed milieu en voldoende groenvoorzieningen horen hierbij. Wij zijn tegen een verdere groei van Eindhoven Airport, wij zijn voor maatregelen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren, bijvoorbeeld door vergroening, het inrichten van stadsdistributiecentra aan de randen van de stad en door het weren dan wel beperken van…

Read More

4 Burgerparticipatie 2.0 – Co-creatie en maatschappelijk meedoen

4 Burgerparticipatie 2.0 – Co-creatie en maatschappelijk meedoen

Het is belangrijk om gewaardeerd mee te kunnen blijven doen in de maatschappij. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om burgerparticipatie 2.0 ook mogelijk te maken. Daartoe moet zij zorgen voor transparante processen en het mogelijk maken van co-creatieve betrokkenheid van burgers. BBL is voorstander van buurtbegrotings-experimenten en van overheidsstimulering en facilitering van langer lopende burgerinitiatieven die de gezonde stad maatschappelijk, cultureel of sociaaleconomisch versterken dan wel bevorderen. Bewoners krijgen meer en betere samenspraak…

Read More

5 Wonen

5 Wonen

Een dak boven je hoofd is een basisbehoefte. BBL zet zich in voor meer sociale huurwoningen en huurwoningen in het middensegment en meer algemeen voor voldoende huisvesting voor alle verschillende inkomens en woonvormen. We willen mogelijk maken om burgers in co-creatie, nog meer te betrekken bij buurt- of stadsontwikkelingsprojecten. Een heterogene stad maakt een fijne stad om in te wonen en biedt kansen. Bij alle nieuwbouwprojecten zullen we een goede verdeling tussen huur- en koop…

Read More

6 Kleurrijke samenleving, mondiaal burgerschap en erfgoed

6 Kleurrijke samenleving, mondiaal burgerschap en erfgoed

BBL heeft een unieke en progressieve kijk op de samenleving en het erfgoed. Deze is gebaseerd op feiten zoals: mensen en culturen veranderen en mengen; Eindhoven is een internationale stad en herbergt vele verschillende gemeenschappen en culturen. Iedere gemeenschap brengt zijn eigen erfgoed mee. Dit erfgoed bindt ons met het verleden en met elkaar. Erfgoed gaat ook over waarden, overtuigingen, kennis en tradities. Het verleden is namelijk het referentiekader voor de toekomst. BBL is er…

Read More

7 Jeugd, jongeren en ouderen

7 Jeugd, jongeren en ouderen

Jeugd en jongeren vormen de toekomst van Eindhoven, de ouderen vormen de basis. Het verbinden van (de waarde van) deze groepen, en het als groep en individu kunnen ontplooien, is daarom belangrijk. BBL wil luisteren en waar nodig hun inbreng gebruiken zodat de realisatie van projecten en ideeën kunnen worden gerealiseerd. Het ondersteunen van sociaal maatschappelijke projecten voor jongeren en ouderen Zorgdragen voor goede startmogelijkheden voor jongeren Vrijstelling van sollicitatieplicht voor ouderen (55+) bij oppakken…

Read More

8 Vrouwenemancipatie

8 Vrouwenemancipatie

Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig en dienen ook zo behandeld te worden. Het goede nieuws is dat meer vrouwen zijn gaan werken dan vroeger. Het slechte nieuws is dat Nederlandse vrouwen nog steeds minder verdienen dan een man voor vergelijkbaar werk. Ten opzichte van een man verdient een vrouw voor elke euro maar 87 cent. Op zorggebied zijn de zorgtaken nog ongelijk verdeeld tussen mannen en vrouwen, en komt het huishouden of de zorg voor…

Read More

9 Cultuur en Sport

9 Cultuur en Sport

Sporten is gezond, voor het lichaam en de geest en is bovendien ook gewoon ontzettend leuk. Daarbij heeft sport een enorme sociale waarde; het stimuleert respect, acceptatie en samenwerking. Het is daarom belangrijk dat iedereen kan sporten. Een gezonde en leefbare stad heeft daarom voldoende en betaalbare sportvoorzieningen nodig. Onze stad kent nu nog goede en veelzijdige sportvoorzieningen. BBL staat daarbij voor sportvoorzieningen die de breedtesport bedienen en staat tegen afbraak van deze voorzieningen. Betaalbare…

Read More

10 Persoonlijke ontplooiing door leven lang leren aan het stadscollege

10 Persoonlijke ontplooiing door leven lang leren aan het stadscollege

Eindhoven is de Brainport regio en dit leverde de stad in 2011 zelfs de titel van slimste regio in de wereld op. Dit komt niet alleen door de grote bedrijven, de TU/e en verschillende hogescholen in de stad en regio, maar eerst en vooral door de onderlinge samenwerkingen. Daardoor is een enorm potentieel ontstaan met gedeelde en gebundelde kennis. Tegelijkertijd zien we dat veel kennis en talent niet gebruikt wordt en gedwongen langs de kant…

Read More