1. Arbeid

1. Arbeid

Volgens de huidige definitie van arbeid staat een groot deel van de arbeidende bevolking werkloos aan de kant. Terwijl veruit de grote meerderheid van niet betaald werkenden, onvrijwillig een beroep doet op een uitkering en zij zich al op een of andere wijze nuttig en wenselijk inzetten voor de samenleving met vrijwilligerswerk. Als er voldoende betaald werk zou zijn, zouden zij vrijwel allemaal daar voor kiezen. Er zijn geen onderzoeken die het tegendeel bewijzen. Tegelijkertijd…

Read More

2. Inkomen

2. Inkomen

Om het standpunt arbeid mogelijk te maken is een basisinkomen nodig voor iedereen. Het basisinkomen moet voldoende zijn om burgers in hun minimale levensonderhoud te kunnen voorzien. Burgers kunnen daarna ieder voor zich besluiten om maatschappelijk nuttig werk te vervullen en/of dit inkomen aan te vullen door betaalde arbeid te verrichten. BBL zou op basis van vrijwilligheid hier graag een proefproject op willen starten. Inkomen; iedere inwoner heeft recht op een inkomen ter hoogte van…

Read More

3. Recht op zorg op maat voor iedereen

3. Recht op zorg op maat voor iedereen

Eigen kracht en participatie staan centraal in het Nederlandse landelijke en lokale beleid gericht op zorg voor kwetsbare burgers. Op deze wijze wil de regering miljarden besparen op de zorgkosten. Als je straks zorg nodig hebt, zal je hier voor een groot deel zelf voor moeten zorgen of zelf moeten betalen. Het recht op zorg, zoals dat onder de AWBZ gold, lijkt voorbij. De AWBZ kende nog een wettelijke zorgplicht. Dat hield in dat je…

Read More

4. Maatschappelijk meedoen

4. Maatschappelijk meedoen

Mee doen geeft waardering en respect, zorgt voor sociale contacten en verrijkt iedereen. Het stimuleert tot een veilige, betrokken en sociale omgeving en geeft bewoners ruimte en invloed op leefbaarheid en vormgeving van hun eigen buurt. BBL blijft niet aan de kant staan maar laat zien dat we een actieve rol willen en kunnen spelen in het dagelijkse leven en de inspanningen voor een gelijkwaardige, solidaire en betrokken samenleving voor iedereen. Bewoners participatie (BP) kan…

Read More

5. Leven lang leren aan de Stadsuniversiteit

5. Leven lang leren aan de Stadsuniversiteit

Leven lang leren behelst in principe alle leeractiviteiten van een individu tijdens het leven. Hieronder vallen formele leeractiviteiten zoals opleidingen en cursussen maar ook non-formele of informele leeractiviteiten zoals leren tijdens het werken. Voor BBL is levenslang leren meer dan een kwestie van diploma’s halen en jezelf bijscholen voor een andere baan. Levenslang leren doe je niet alleen vakmatig, maar ook privé. Als het gaat om mens-zijn en de beste versie worden van jezelf, ben…

Read More

6. Kleurrijke samenleving

6. Kleurrijke samenleving

Eindhoven is rijk aan culturen met vele talenten. Mogelijkheden scheppen om dit ten volle te ontplooien en te benutten, maakt onze stad tot een aantrekkelijke Brainport. Eindhoven telt circa 160 verschillende nationaliteiten en inmiddels vele duizenden expats. Met hun cultuur en talenten maken zij onze stad rijker en aantrekkelijker, dragen zij bij aan innovatieve en technologische ontwikkelingen en geven zij onze stad een mondiaal karakter. BBL komt op voor een gastvrije en ongedeelde stad met…

Read More

7. Jeugd en jongeren

7. Jeugd en jongeren

De jeugdigen van nu zijn de volwassenen van morgen. Kinderen en jongeren moeten kansen krijgen (en kunnen nemen!) om op te groeien tot evenwichtige, sociale en zelfstandig handelende volwassenen, tot democratische en actieve burgers. Dit vraagt dat zij ruimte krijgen voor ontplooiing, ontspanning en ontdekken en gebruiken van hun talenten. De gemeentelijke overheid dient te zorgen voor goed jeugdbeleid en preventieve jeugdzorg. En bijvoorbeeld ook voor- en naschoolse opvang, brede scholen, sport, jeugdparticipatie, buitenspeelruimte of…

Read More

8. Milieu en stad van de toekomst

8. Milieu en stad van de toekomst

Na design- en slimste stad een nieuwe ambitie voor de Low Carbon city (1) en uiteindelijk de Zero Carbon City. Steden veranderen. In de twintigste eeuw ontleenden de steden hun bestaansrecht door de productie van goederen, handel en diensten, nu zijn het de creatieve en de recreatieve economie die voor ontwikkeling en welvaart van de steden moeten zorgen. Het gaat niet meer om hoe we (fossiele) energie kunnen besparen, maar om hoe we op stadsniveau…

Read More

9. Sport en Cultuur

9. Sport en Cultuur

Sport en cultuur is onmisbaar voor een sociale samenleving. Het stimuleert en inspireert, het is jus en cement, het is breed en top, hoog en laag. Het bindt en verenigt mensen en leert om te gaan met overeenkomsten en verschillen. En het komt tegemoet aan behoeften en zorgt voor talentontwikkeling en ontplooiing. BBL vindt dat sport en cultuur gericht en toegankelijk dient te zijn voor alle inwoners van de stad. Met breedtesport worden mensen gestimuleerd…

Read More

10. Wonen

10. Wonen

Hoe willen de twintigers en dertigers van deze tijd eigenlijk wonen? Huisje boompje beestje hypotheekje of is het: home is where the heart is? Hoe woont NL in de toekomst? Wat zijn de woonwensen van de nieuwe generatie en wat zijn hun mogelijkheden? Blijft het ideaal een eigen huis met een tuin en een hypotheek met een looptijd van dertig jaar of hoppen we dankzij het all in leasen van woonservices van de ene plek…

Read More