Circulaire economie: breken met waardevernietiging en zinloze verspilling

Dinsdagavond 6 februari 2018 werd in de meningsvormende vergadering van de gemeenteraad het ‘Raadsvoorstel Plan van Aanpak Circulaire Economie’ besproken. Hieronder leest u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm.

Ondanks mooie dingen die ons economisch systeem heeft voortgebracht kenmerkt dit systeem zich vooral door onzinnige verspilling van goederen en grondstoffen en grenzeloze milieuvervuiling. Brede Beweging LinksOm wil het huidige systeem laten groeien naar een systeem waar producten, onderdelen en materialen een zo hoog mogelijke waarde behouden. Dit betekent dat producten en materialen zo ontworpen dienen te worden dat zij een maximaal mogelijke levensduur hebben, te repareren zijn, en eenvoudig uit elkaar te halen voor recycling.

Het raadsvoorstel Circulaire economie van het college, zijn voorzichtige stappen naar een nieuw systeem. Een economisch systeem waarbij verspilling en waardevernietiging al bij de basis aangepakt wordt. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan vermindering van de CO2 uitstoot.

Er is geen twijfel dat Brede Beweging LinksOm als lokale politieke beweging achter het systeemprincipe van de circulaire economie staat. Want bij dit systeem, moeten oplossingen vooral lokaal gezocht zodat we minder afhankelijk zijn van aanvoer van grondstoffen, voedsel en producten vanuit andere werelddelen.

Bij het voorstel van het college wil BBL enkele opmerkingen/vragen plaatsen:

  1. Uitstekend dat wij als gemeente zowel bij de inkoop van producten, als bij de uitvoering van onze taken, inzetten op circulariteit. Wij missen hierbij nog wel een terrein, namelijk voedsel. Wij kunnen ons voorstellen dat de ontwikkeling van stadslandbouw en in dit kader de relatie met het platteland, hierbij een meerwaarde kan geven. Het zou goed zijn als de gemeente de huidige stadslandbouw initiatieven op zou nemen in het plan en de verdere ontwikkeling van buurtinitiatieven op dit punt zou stimuleren.
  2. in het plan wordt voorgesteld om drie straten duurzaam/circulair te vervangen. BBL vraagt zich af of dit ook gebeurt bij de vervanging van de rode steentjes in de binnenstad. En als dit niet gebeurt waarom niet?
  3. Belangrijke partner in de groei naar een systeem van circulaire economie zijn de ondernemers. Behalve het initiatief naar DOE (MKB) en het resultaat in de betonsector, wordt uit het plan niet duidelijk of er overleggen zijn geweest met ondernemers partners en zo ja wat die dan hebben opgeleverd bijvoorbeeld in de richting van doel- en taakstellingen in de bedrijfssectoren. De wethouder zal een overzicht geven van huidige circulaire initiatieven van bedrijven en welke zij nog willen nemen.
  4. Onze inwoners zijn een andere belangrijke partner bij het kunnen ontwikkelen van een stadsbreed gedragen systeem. Samenwerking met het platform 040goedbezig is wat ons betreft te vaag en mist nog draagkracht. Wij zouden graag meer onderbouwd zien op welke wijze bewoners en hun organisaties betrokken worden. Dit overlaten aan anderen zonder duidelijke kaders en taakstelling gaat o.i niet werken. Het platform is o.i ook nog te zwak georganiseerd en is niet toegerust om dat in de wijken verder aan te pakken. Inwoners dienen immers zelf met hun initiatief naar het platform te stappen. Het platform zelf neemt geen initiatieven naar bewoners. Hier ligt wellicht een taak voor buurt-en welzijnsorganisaties of andere sociale partners. Het zou geschikt zijn als de gemeente de eerste aanzet geeft zodat anderen het stokje over kunnen nemen. Ook willen wij dat de communicatie naar de bewoners goed wordt georganiseerd.
  5. De nieuwe Renescience afvalfabriek. In het plan wordt wederom de loftrompet geblazen over deze nog niet besloten en bewezen techniek. Het standpunt van BBL in deze zaak is nog ongewijzigd. Wij zullen niet instemmen met deelname aan Renescience met de daaraan verbonden financiële risico’s. Op ons voorstel zal dit project als dé afvalverwerkingsmethode uit het raadsvoorstel worden gehaald.

Patrick van der Voort
Fractievoorzitter BBL


Raadsvoorstel Plan van Aanpak Circulaire Economie (pdf)
Bijlage 1 – Circulaire Economie (pdf)