Cliënten inspraak bij GRWRE-Participatiebedrijf ver te zoeken

Dinsdagavond 6 februari 2018 werd in de meningsvormende vergadering van de gemeenteraad het ‘Raadsvoorstel Strategisch plan GRWE 2018-2021 en aanpassing GRWRE’ besproken. GRWRE staat voor ‘Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven, Ergon’. Hieronder leest u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm.

Met dit Strategisch plan van de GRWRE wordt de raad gevraagd akkoord te gaan met gezamenlijk beleid en uitvoering van belangrijke delen van de Participatiewet. Hieronder onder andere de constructie van het Participatiebedrijf en de uitvoering van de Loonkosten subsidie en Beschut Werk bij de ERGON. Een plan dat zijn effect heeft voor vele jaren. Voor Brede Beweging LinksOm reden extra kritisch te kijken naar dit plan.

We hebben enkele kanttekeningen die voor ons zwaar wegen:

  1. Wij vinden dat de verschillende Cliëntenraden zich slechts minimaal hebben kunnen uitspreken over dit plan. Advisering laat staan inspraak is voor hen onmogelijk gemaakt door de grote tijdsdruk. Gezien deze praktijk hebben wij er geen vertrouwen in dat in de toekomst, cliënten en Cliëntenraden op een juiste wijze betrokken en gehoord worden over beleid en uitvoering. Beweringen van de wethouder dat in de toekomst advisering en inspraak wel voldoende is geregeld wordt weersproken door de eigen praktijk waarbij onze eigen Cliëntenraad (CRSD) geen mogelijkheid heeft gehad om advies uit te brengen laat staan om te controleren of er wel sprake was van co-creatie. BBL hecht zeer aan een advies van onze eigen CRSD en aan het volgen van de spelregels die wij als raad zelf hebben opgesteld.
  2. Het Participatiebedrijf zal straks ook Eindhovense inwoners begeleiden bij hun re-integratie naar betaald werk. Zij doen dit op afstand van ons als gemeente. De mogelijkheden voor controle en bijsturing zijn voor ons als raad beperkt. Voor BBL geeft het plan te weinig zicht op welke wijze en onder welke voorwaarden dit gedaan wordt. Zo vraagt BBL zich af onder welke CAO of arbeidsvoorwaarden deelnemers in zo’n traject werk of werkzaamheden vallen. En wat voor dienstverband zij krijgen. Het standpunt van BBL is duidelijk: als er werkzaamheden verricht worden dient de CAO daarvoor gevolgd te worden.
  3. Het onder één dak brengen van WSW- en LoonKostenSubsidie-activiteiten heeft voordelen en nadelen. Voordeel is dat beide werksoorten niet met elkaar gaan concurreren op prijs. Nadeel is dat het onder één dak brengen van WSW- en LoonKostenSubsidie-activiteiten– op dezelfde locatie en met hetzelfde werk – mensen werken die onder de gunstigere WSW-CAO vallen en mensen die tegen het minimumloon werken en geen enkele vergoeding krijgen voor reiskosten. Als die mensen bijvoorbeeld vier dagen per week werken, zitten ze op 80% van het minimumloon en moeten ze alles zelf betalen (reis, lunch etc.) waardoor ze helemaal niet meer hebben dan iemand met een bijstandsuitkering.
  4. Het zou een goede zaak zijn, als álle mensen die onder de Participatiewet arbeid verrichten een reële onkostenvergoeding zouden krijgen voor op z’n minst de reiskosten. Het gratis busvervoer kan geen argument zijn om dat niet te doen. Ten eerste is de bus pas vanaf 9.00 uur gratis en moeten de meeste mensen vroeger beginnen en ten tweede stelt de gemeente mensen te werk buiten Eindhoven en op andere plaatsen waar je per gratis bus niet kunt komen. Per 1 januari is het geregeld dat alle participatiewetters die arbeid verrichten een reiskostenvergoeding krijgen.

Patrick van der Voort
Fractievoorzitter Brede Beweging LinksOm


Raadsvoorstel Strategisch plan GRWE 2018-2021 en aanpassing GRWRE (pdf)