Commissienotitie Toezegging gesubsidieerde banen

In de meningsvormende vergadering van dinsdag 30 mei werd de Commissienotitie Toezegging gesubsidieerde banen (pdf) besproken. Hieronder de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm zoals deze door fractievoorzitter Patrick van der Voort werd voorgedragen.

De Brede Beweging LinksOm vindt dat iedereen die kan en wil werken, recht heeft op een betaalde baan. Wij willen dat zo veel mogelijk mensen aan het arbeidsproces deel kunnen nemen en maatschappelijk mee kunnen doen. Onder het huidige regime is BBL daarom voorstander van het verdelen van de beschikbare hoeveelheid werk over meer mensen.

In de huidige context zouden wij graag effectieve plannen zien van het college die pw-ers perspectief bieden op werkzekerheid met echte banen. Echte banen die onder een CAO vallen zodat werknemers weten wat hun rechten zijn en waar CAO-loon of minimaal het wettelijk minimumloon betaald wordt. Het traject, waarbij participatiewetters (pw-ers) die met behoud van uitkering en met een fooi van €350 per half jaar voor 24 uur per week bij Buurtbedrijf te werk gesteld worden, vinden wij geen bijdrage aan een perspectief op een echte baan.

In deze context zijn er wat ons betreft twee soorten werk: betaald werk (in loondienst, zzp-er of flexwerker) en vrijwilligerswerk waar men belangeloos en geheel uit eigen vrije wil (zonder dwang of drang) additionele werkzaamheden verricht. BBL vindt dat door het steeds verder oprekken van de mogelijke inzet van pw-ers (die met behoud van uitkering met dwang en drang aan het werk gezet worden), een groot risico kleeft van verdringing van echte banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Met alle gevolgen van dien. En voor alle duidelijkheid, wij vinden dat wanneer er productiewerk geleverd wordt, de medewerker voor die uren dient te vallen onder de geldende CAO, met uitbetaling van het CAO loon of tenminste het minimumloon.

Ten slotte, loonkostensubsidie kan werkgevers over de streep trekken en pw-ers met een meer of mindere afstand tot de arbeidsmarkt aan een echte baan helpen. Onder de huidige omstandigheden is BBL geen voorstander van het verruimen van de mogelijke doelgroep van 30 tot 100%. Wij vinden dat de beperkte middelen van de loonkosten subsidie vooral ingezet dienen te worden voor de zwakste groep pw-ers (grootste achterstand tot de arbeidsmarkt, dwz loonwaarde 30-80%). De conclusie dat bijstandsgerechtigden van 80 tot 100% met de huidige instrumenten voldoende ondersteund worden richting volwaardig werk, kunnen wij niet onderschrijven.