Conferentie Dramatische toename van Geweld tegen Vrouwen

De Stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen (SGV) heeft organisaties en individuen die zich inzetten voor de rechten van het kind en stoppen van geweld tegen vrouwen en kinderen opgeroepen, om deel te nemen aan deze conferentie op vrijdag 25 november 2016 in ‘De Oude Rechtbank’ te Eindhoven. Men heeft ervaren, elkaar nodig te hebben, om samen bij te dragen aan de bestrijding en beëindiging van deze problematiek. De opzet van de conferentie was om gezamenlijk ideeën te vinden die tot oplossingen zouden kunnen leiden. Diverse sprekers gingen in op dit thema, namelijk Elaheh Verhey (stichting Shakti Eindhoven), Anja Meulenbelt (schrijfster) en Marjo van Vliet namens European Anti-Poverty network-Nederland (EAPN-NL).

Daarna vond met de aanwezigen brainstorming en dialoog plaats, onder begeleiding van Hans Kokhuis. De dagvoorzitter was Peer Notermans.

De voorzitter van de stichting SGV Firouzeh Hamidian deelde ons tijdens het voorwoord mede dat de Verenigde Naties, verontrust door een dramatische toename van geweld tegen vrouwen in de hele wereld, 25 november officieel hebben uitgeroepen tot ‘Internationale dag van de uitbanning van geweld tegen vrouwen’. Wereldwijd krijgt 35% van de vrouwen en meisjes te maken met fysiek of seksueel geweld.

Decennia zijn volgens haar verstreken sinds de “leiders” van de wereldlanden in de VN hebben besloten om de rechten van het kind te garanderen, alsmede geweld tegen vrouwen uit te bannen. Helaas zijn die doelen nog lang niet bereikt en worden deze nog steeds massaal met voeten getreden, onder andere door oorlog en armoede. Ook in ons land is toename van geweld tegen vrouwen en meisjes geen uitzondering. Het komt regelmatig voor in gezinnen en de samenleving en beperkt zich niet tot lichamelijk geweld.

De diverse sprekers hebben dit onderwerp op hun eigen wijze in relatie tot hun achtergrond benaderd.

Duidelijk werd gesteld dat nog steeds en met regelmaat vrouwen emotioneel, seksueel en psychologisch worden mishandeld, verkracht, verwaarloosd en of getreiterd en slechts omdat ze vrouw zijn. Aan de andere kant ziet men voorkomen dat merkwaardig genoeg ook vrouwen zich schuldig kunnen maken aan relationeel c.q. partner geweld in bijvoorbeeld gezinsverband. Het betreft een ongewenste inhumane geweldcultuur die helaas meestal door mannen en jongens in de praktijk wordt gebracht, maar ook in stand wordt gehouden door dominante waarden en normen in de ‘gender’ onvriendelijke opvoedingsstijlen, waar de vrouw in haar rol als opvoeder eveneens niet zelden aan bijdraagt. Dit gaat doorgaans gepaard met ernstige gevolgen voor een vreedzame samenleving. Hier moet natuurlijk een eind komen.

Vandaar dat juist op deze dag een extra beroep gedaan werd op vooral mannen en jongens in onze samenleving om per direct hun gewelddadig gedrag tegen vrouwen en meisjes te stoppen. Zij dienen te beseffen dat zij een significant onderdeel zijn in het proces van uitbanning van geweld tegen vrouwen en meisjes. Wat de vrouwen betreft, hier werd aandacht gevraagd om als moeder steeds bewust te zijn van je rol als opvoeder van je kinderen en consequent ‘gender’ onvriendelijke opvoedingsstijlen naar je kinderen toe te vermijden. Zich op nationaal niveau te blijven inzetten voor een interministerieel beleid teneinde meer ‘gender’-gelijkheidsbewustzijn en geweldloze intermenselijke relaties in onze samenleving te realiseren, blijft een aandachtspunt.

Brainstorming en dialoog.

Samen hebben we geprobeerd voor enkele concrete problemen, geschetst door de diverse sprekers, ideeën te bedenken om te komen tot concrete oplossingsrichtingen voor effectieve hulpverlening. Dit met een open blik voor eventuele samenwerkingsverbanden. Het creatief proces werd begeleid door Hans Kokhuis.

We hebben een onverwacht groot aantal ideeën aangereikt, teveel om deze alsnog tijdens de conferentie te ordenen en/of te behandelen. Afgesproken is dat deze ideeën door Hans worden geordend middels een verdeling in verschillende categorieën naar moeilijkheidsgraad om tot de beoogde concrete oplossingsrichtingen te komen. Hij houdt ons op de hoogte en hoopt ons bij een volgende bijeenkomst weer te ontmoeten voor een vervolg op dit thema.

Een optreden van Marij van den Boom en Kornelis Lievense zorgde voor een prettige ontspanning tijdens deze boeiende conferentie waarbij op een creatieve wijze de nodige inspanning van het publiek werd gevraagd.

Mieke Rijpers