Vereniging Brede Beweging Lokaal

We leven in een tijd waarin de wereld snel verandert en waarin hoge eisen gesteld worden aan mensen. Dit leidt er toe dat het risico dreigt dat:

  • diegenen die om welke reden dan ook niet mee kunnen tweede – of derderangs burger worden met een grote afhankelijkheid van staat of liefdadigheid;
  • diegenen die voor zichzelf een goede uitgangspositie heeft weten te verwerven gedreven worden deze positie kost wat kost te verdedigen en hun positie zoveel mogelijk uit te buiten en te benutten voor hebzuchtige zelfverrijking.

.
De hoofdlijnen van het beleidsplan van de vereniging:

  • een stem geven in de gemeenteraad aan de mensen die niet gehoord worden en die getroffen worden door overheidsmaatregelen, en wetten of door economische en maatschappelijke ontwikkelingen;
  • samen met bewoners, politieke partners en maatschappelijke en sociale organisaties initiatieven nemen die welzijn en welvaart eerlijker en gelijkmatiger verdeeld onder de inwoners van Eindhoven;
  • initiatieven nemen die politiek en burger dichter bij elkaar brengt;
  • zelfstandig dan wel i.s.m. anderen, initiatieven nemen die (aanzet geven tot) antwoorden op sociaal maatschappelijke en economische vraagstukken van nu en die ons klaar maken voor een toekomst waarin de mens en zijn omgeving centraal staan en met centrale kernwaarden als gelijkwaardigheid, solidariteit, duurzaamheid en toegang voor iedereen tot betaalbare huisvesting, basisinkomen, gratis gezondheidszorg en levenslang leren;
  • in de gemeenteraad werken aan het realiseren van onze doelstellingen;
  • door publicaties en gebruikmaking van media het gedachtegoed en de initiatieven van BBL onder een breed publiek bekendmaken. Hierbij noemen we met name de website onder de naam BBL040.nl, een Twitter account onder de naam @BBL040, een Facebook pagina onder de naam BBL. Verder zullen wij bijeenkomsten organiseren en indien mogelijk een bijdrage leveren aan bijeenkomsten van of publicaties van anderen.