Een leefbare en gezonde stad vraagt om visie en durf

Voor de meningsvormende gemeenteraadsvergadering van dinsdag 21 november, startte de Brede Beweging LinksOm via een agenderingsverzoek een discussie om in de raad te komen tot een overkoepelende visie voor de Kanaalzone en een beleidsplan voor de Ecologische Verbindingszone. Hier onder leest u de bijdrage van fractievoorzitter Patrick van de Voort.

Wij zijn voortdurend bezig om onze stad leefbaarder, gezonder en veiliger te maken. Meestal gaat dit goed of zijn bijsturingen nodig, soms gaat het niet zoals gewenst en betalen we de rekening voor niet adequate controle of verkeerde aannames en inschattingen.

BBL betoogt dat om verrassingen of minder gewenste ontwikkelingen te voorkomen doordat op kleine schaal plannen worden uitgevoerd, dat een goede en integrale afweging over het gehele gebied wenselijk zo niet noodzakelijk is. Alleen op deze wijze kunnen we een juiste inschatting maken wat het gemeentelijke beleid op uitvoeringsniveau tot stand brengt. En kan de raad haar controlefunctie optimaal invullen. M.b.t de kanaalzone en de Ecologische Verbindingszone (EVZ) maakt BBL zich zorgen waar de ingezette en vage ontwikkelingen ons naartoe brengen. We zien bijvoorbeeld een sterk versteende EVZ en een verknipte ontwikkeling vd kanaalzone.

Daarom vinden wij het wenselijk of eigenlijk noodzakelijk dat een overkoepelende en integrale visieplan opgesteld wordt voor de ontwikkeling van de Kanaalzone en het kanaal als Ecologische Verbindingszone. Deze dient integraal te beschrijven hoe de situatie is, waar we naartoe willen met de verkleuring van dit gebied en hoe deze zich verhoudt tot de EVZ en de te waarborgen functies, de weg daarnaartoe in grote en kleinere stappen, de te betrekken partners, de drempels en valkuilen en hoe die te behandelen, de financiën enzovoort.

De gemeente kan bij de ontwikkeling van dit gebied gebruik maken van de ideeën en plannen van burgers en ondernemers die nu al actief zijn in de kanaalzone. Zoals bijvoorbeeld die van de groep van 12 grondeigenaars.

BBL is van mening dat de door het college gehanteerde postzegel ontwikkeling niet goed is voor het gebied noch voor de stad. Deze handelwijze brengt ondoorzichtige en vage processen met zich mee die de schijn op kan wekken van bevoordeling van bedrijven of burgers en slinkse malversaties en afspraken. De raad en de stad worden zo bovendien geconfronteerd met voldongen feiten zonder de gevolgen te kunnen overzien voor bijvoorbeeld de Ecologische Verbindingszone.

Mijn discussiepunten

  1. Aan welke voorwaarden en binnen welk kader zou een ontwikkelproces voor de Kanaalzone dienen te voldoen/volgen. Passen huidige in het gebied uitgevoerde activiteiten in de gewenste ontwikkeling? Hoe gaan we die inpassen en zo niet, waarom niet? Welke kosten brengt dit met zich mee?
  2. Biedt de visienotitie van 2009 (door raad vastgesteld) nog voldoende houvast en leidraad? Wat zijn voor- en nadelen van de door het college gewenste ‘postzegel’ ontwikkeling of een integrale ontwikkeling? Hoe kunnen we als raad dit proces het beste begeleiden?
  3. Welke waarde heeft het kanaal als Ecologische Verbindingszone of zelfs als Ecologische Hoofdstructuur voor de groenwaarde van onze stad en op welke wijze/binnen welk kader, kunnen we deze waarde vergroten of op zijn minst op hetzelfde niveau houden. M.a.w borgt het huidige kader/stadsbewustzijn, voldoende de waarde die we toekennen aan het kanaal als Ecologische Verbindingszone? Heeft de gemeente voldoende gedaan om de verstening tegen te gaan en wat zouden we anders en beter dienen te doen?

Argumenten/overwegingen

  1. In samenspraak en co-creatie met in de Kanaalzone gevestigde bedrijven en woonachtige burgers, wordt een overkoepelende visie ontwikkeld over de Kanaalzone met ruimte en status voor de ontwikkeling van de Ecologische Verbindingszone.
  2. Om burgers betrokken te houden bij het democratisch besturen van de stad en om participatie te bevorderen dan wel te versterken is transparantie van het gemeentebestuur noodzakelijk. Het college dient derhalve alle processen en afspraken met bedrijven, overheden en burgers transparant te maken en als dusdanig te houden.
  3. BBL streeft naar een gezonde stad. De Ecologische Verbindingszone als onderdeel van deze gezonde stad, is nu het kind van de rekening. Het college dient haast te maken met het beleidsplan Ecologische Verbindingszone ook tot aan de ring. In dit beleidsplan dienen harde do’s en don’ts beschreven te worden. De gemeente dient het voorbeeld te geven en dient deze regels zelf ook na te leven en bij anderen af te dwingen.