Meer balans tussen economie en overlast Eindhoven Airport?

Het zijn twee verschillende grootheden die zich moeilijk tot elkaar verhouden.

De ontwikkeling van Eindhoven Airport moet sowieso ‘ten dienste staan van de economische ontwikkeling van de regio’, schrijft wethouder List naar aanleiding van het tekenen van een contract waarbij Eindhoven Airport de proefcasus wordt voor een duurzaam vliegveld in de landelijke discussie over landelijke toekomst van het vliegverkeer. Tegelijkertijd geeft de VVD wethouder aan dat er naar meer balans gezocht wordt tussen economische groei, duurzaamheid en milieu en in het verlengde daarvan ook het voorkomen van hinder en overlast.

,,Dat kan door te werken aan schonere vliegtuigen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook streven naar meer intercontinentale vluchten en naar meer zakelijke bestemmingen, in plaats van al die korte vakantievluchten naar plaatsen die ook per trein prima bereikbaar zijn. Al die mogelijkheden moeten op een rij worden gezet, en straks ook in de praktijk worden gebracht.”
Hoe staat BBL in deze discussie? Het roept in ieder geval enkele vragen op. Wat wordt bedoelt met balans? Hoe zwaar tellen onderdelen mee? als ik lees dat de ontwikkeling van Eindhoven Airport sowieso “ten dienste moet staan van de economische ontwikkeling van de regio” vraag ik me af wat de verhouding economisch belang en criteria als gezondheid ( geluidsoverlast en milieuoverlast) zullen zijn.

Meer intercontinentale vluchten en zakelijke bestemmingen, is dit dan een oplossingsrichting zoals wethouder List aangeeft?
Waar gaat het in de discussie over de uitbreiding eigenlijk over? Het gaat volgens mij toch echt over aantallen vluchtbewegingen de daaruit voortkomende milieubelasting en geluidshinder ten opzichte van economische belangen. Als Eindhoven Airport zich meer gaat richten op bovenstaande vluchten en dit direct tot gevolg heeft dat er minder vluchten en dus minder geluids- en milieu overlast is, is dit natuurlijk een goed idee. Maar is dit dan ook zo? Wat bedoelt de wethouder precies? Als de overlast voortkomt uit intercontinentale vluchten en zakelijke bestemmingen is het dan wel Oké dat inwoners gezondheidsproblemen krijgen van het vluchtverkeer?

Is het bovendien niet een beetje te gemakkelijk om in te zoomen op de korte vakantievluchten? Dit soort vluchten spelen nu een belangrijke rol in de discussie. Ze vervangen door andere soort vluchten lost het probleem niet op zonder drastische investeringen en onderzoek naar schone en geluidsarme vliegtuigen. Bovendien weet iedereen dat dit vooralsnog geen oplossing is omdat uitbreiding van het spoornet (nog) niet realiseerbaar is, en reizen per trein als te duur ervaren wordt.
Vooralsnog heb ik een gezonde argwaan over de bedoelingen van het onderzoek. Vooralsnog blijven er vraagtekens te plaatsen bij reeds bestaande onderzoeken, vooralsnog hoop ik dat er ook balans komt in de inspraak en echte medezeggenschap voor inwoners over Eindhoven Airport.

Carla Ter Beek
Lid Brede Beweging Linksom