Met BBL de diepte in over: Cultuur

Op een aantal onderwerpen is ons programma niet voldoende, of hebben we er simpelweg meer over te vertellen, en gaan we hierover verder de diepte in. Dit is het eerste onderwerp in deze reeks. Dit keer een bijdrage van Marleentje Tiersma-Weismann over cultuur.

Cultuur, in de ruimste betekenis van het woord, is alles dat door menselijk handelen gemaakt is, in tegenstelling tot natuur. BBL neemt het standpunt in dat cultuurbeoefening en -beleving voor iedereen altijd toegankelijk zou moeten zijn en blijven, laagdrempeligheid.

We hebben het hier dan over cultuur in de engere zin van het woord; kunstzinnige en creatieve uitingen in al haar diverse verschijningsvormen. Het zorgt ervoor dat mensen bewuster worden van zichzelf, van de ander en van de wereld om hen heen. Cultuur onderscheidt en verbindt ons tegelijkertijd. En met een stadspopulatie die steeds internationaler wordt, speelt het een belangrijke rol bij integratie. Men wil zich immers thuis voelen in de stad waar men (tijdelijk) woont en werkt. Cultuur maakt betrokken, zorgt voor participatie en begrip.

Echter, we hebben niet alleen te maken met een diversiteit aan nationaliteiten, maar ook met een verscheidenheid aan leeftijden, opleidingsniveau en inkomens.

Wij stellen dat het beleven en beoefenen van kleinschalige kunstzinnige en creatieve activiteiten -gedurende het hele jaar- door velen, gelijkwaardig is aan prestigieuze, culturele evenementen gepresenteerd/georganiseerd op een paar momenten in het jaar door enkelen. Sterker nog, het eerste heeft een directere impact op de samenleving. Het is van een niet te onderschatten sociaalmaatschappelijke waarde en zorgt ervoor dat onze inwoners mentaal gezond blijven. Hoe kunnen wij de balans vinden en behouden tussen bovengenoemde twee? Hoe kunnen we zorgen dat, met name de eerste niet ten koste gaat van de tweede?

Op de eerste plaats dient het voor iedereen fysiek bereikbaar te zijn. De wijk- en spilcentra, die we hebben in de buurten, moeten behouden blijven. Want voor een hoop mensen is het gewoon niet haalbaar om hun hobby/passie te beoefenen aan de andere kant van de stad. Denk hierbij aan ouderen, gehandicapten of (alleenstaande) ouders met meerdere kinderen. Onze inwoners weten zelf vaak heel goed wat er nodig is in hun wijk en op die manier geef je ze hun zelfstandigheid terug.

Ten tweede zal het financieel anders verdeeld moeten worden. Het mag duidelijker in de begroting naar voren komen, dat er geld is voor de kleinere culturele initiatieven. Wij zien dat er een belangrijke rol hierin kan zijn weggelegd voor het project ‘Agents of Change’ van The Umbrella Network in samenwerking met het Van Abbe Museum. Hierbij wordt niet passief afgewacht tot er subsidie-aanvragen binnenkomen, maar actief ge├»nventariseerd wat er gaande is in de stad. SCE zou hiermee een vruchtbare samenwerking aan kunnen gaan. (zie www.bronvandoen.nl)

Ten derde stellen wij er belang in dat de plaatselijke (historische) cultuur en de innovatievere stromingen nog bewuster en meer aan kruisbestuiving kunnen doen. Teneinde elkaar blijvend te kunnen inspireren.

-Als je wilt dat iets groeit, moet je er liefdevolle aandacht aan schenken.-

Marleentje Tiersma-Weismann
Nummer 3 kieslijst Brede Beweging LinksOm