Met BBL de diepte in over: Eindhoven mondiale stad

Op een aantal onderwerpen is ons programma niet voldoende, of hebben we er simpelweg meer over te vertellen, en gaan we hierover verder de diepte in. Dit is het tweede onderwerp in deze reeks. Dit keer een bijdrage van Patrick van der Voort over Eindhoven mondiale stad.

In onze stad werken, wonen en leren mensen uit de hele wereld. Bijna 160 verschillende nationaliteiten telt onze stad. Zij allen brengen hun eigen geschiedenis, cultuur en gebruiken mee. Delen daarvan worden toegevoegd aan de cultuur en beleving in onze stad. Daarnaast is de regionale economie mondiaal gericht en meten we ons met andere steden in de wereld.

Onze internationale gerichtheid vertaalt zich ook naar ambities op mondiale sociale doelen. Zo is Eindhoven Fairtrade gemeente en onderschrijven we de eerdere Millenniumdoelen van de Verenigde Naties. Brede Beweging LinksOm vindt dat deze ambities een vertaling verdienen naar activiteiten in onze stad en wij waarderen daarom de vele initiatieven van burgers. Initiatieven die moeten kunnen rekenen op welwillende en adequate ondersteuning door de gemeente.

BBL wil daarom dat er meer ruimte komt in deze ondersteuning en dat de criteria voor subsidieverstrekking in samenspraak met het Mondiaal Platform Eindhoven nog eens tegen het licht gehouden wordt en indien wenselijk wordt aangepast. BBL vindt ook dat burgers van onze stad betrokken dienen te worden bij het vormgeven en bepalen van het gemeentelijk mondiaal beleid en activiteiten op het gebied van armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling.

BBL vindt verder:

  1. Eindhoven dient de ambities op mondiaal burgerschap en duurzaamheid ook door te trekken door de Global Goals (tot 2030) van de Verenigde Naties te onderschrijven en actief uit te dragen. Daartoe werkt de gemeente samen met mondiale groepen uit Eindhoven een campagne plan uit. Onderdelen hiervan zijn onder andere: communicatie en educatie; duurzaam inkoopbeleid en het gemeentelijke aanbestedingsbeleid.
  2. Dat de gemeente lokale ondernemers stimuleert tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ondersteun en stimuleer producenten die willen werken aan People, Planet en Product. Dat kan door goede voorbeelden te stellen en door via bemiddeling, faciliteiten en stimuleringsmaatregelen met ondernemers te komen tot een betere lokale meerwaarde.
  3. De gemeente ondersteunt acties van burgers voor mondiaal burgerschap.
  4. Onze stad draagt bij aan kennisoverdracht aan gemeenten in ontwikkelingslanden. Expertise kan beschikbaar gesteld worden op bijvoorbeeld het gebied van afvalverwerking, waterzuivering, energiebesparing of goed bestuur. Hierbij worden lokale organisaties, kennisinstellingen en bedrijven – zowel hier als daar – betrokken.

Patrick van der Voort
Lijsttrekker kieslijst Brede Beweging LinksOm