Mondiale groepen in gesprek met de raad

Op dinsdagavond 7 februari kwamen vertegenwoordigers van meer dan 13 mondiale groepen uit Eindhoven bij elkaar in de Wereldwinkel in de Hoogstraat op uitnodiging van de gemeenteraad. Doel was om 1 jaar na invoering, de praktijk te bespreken van het nieuwe beleid mondiale bewustwording. Het initiatief van deze raadscommissie bijeenkomst was genomen door Patrick van der Voort, fractievoorzitter van BBL. Hij organiseerde deze bijeenkomst na signalen en hulpvragen van mondiale groepen dat zij veel vragen hebben over de uitvoering van het subsidiebeleid. Met het gesprek wil BBL verbeterpunten ophalen voor een versteviging van het beleid mondiale bewustwording.

Dit nieuwe beleid is nu 1 jaar in praktijk gebracht en de uitvoering van het programma is voor iedereen nieuw. En er moet nog veel geleerd worden. Dit nieuwe beleid vraagt van Eindhovense groepen en organisaties aanpassingen en invulling van hun activiteiten. Meer gericht op aanzetten geven tot bewustwordingsprocessen naar Eindhovenaren en meer gericht op samenwerking met andere spelers in onze stad; de triple helix benadering. Daartoe werden criteria voor A, B, en C-projectcategorien ingericht met verschillende subsidiebedragen.

Met name bij de C-categorie zou het Eindhovense bedrijfsleven – meer – betrokken moeten worden bij uit te voeren (te subsidiëren) projecten. Daartoe werd geld van het mondiale bewustwordingsprogramma gereserveerd voor een betaalde functie die aangehaakt is bij Brainport Development. Vanuit deze functie zou ook steun worden gegeven aan Eindhovense mondiale groepen in het benaderen of contacteren van het bedrijfsleven. Deze steun missen de groepen echter en ze vragen zich af wat aan hun projecten zou dienen te veranderen om wel voor deze C-categorie subsidie in aanmerking te komen. De groepen verwachten ook duidelijkere richtlijnen, meer informatie en communicatie vanuit de gemeente en is er vraag naar een meerjarige subsidierelatie voor die projecten die ook meerdere jaren lopen.

De aanwezige wethouder Wedemeijer heeft aangegeven bezig te zijn met de ontwikkeling van een subsidiebureau: één loket voor subsidies. Bij dit subsidiebureau kunnen aanvragers terecht voor hulp bij het indienen van een aanvraag, wordt meegedacht met de aanvrager of een aanvraag bij een ander programma wellicht kansrijker is, etc. Belangrijk is dat organisaties dan ook vroegtijdig in overleg treden over een aanvraag.

Tot slot riepen de organisaties op een beroep te doen op elkaars deskundigheid en deze te stimuleren en er zelf in te investeren. Er zijn veel organisaties actief in de stad op het terrein van mondiale bewustwording en iedereen heeft specifieke kennis en kunde. Die kennis en kunde zou meer over en weer ingezet kunnen worden.

Bij afloop bleek bij een kleine rondgang langs de aanwezige organisaties dat de avond zeker heeft bijgedragen om vragen en kritiek over te dragen aan de aanwezige wethouder en de projectambtenaar. In die zin heeft dit gesprek dus bijgedragen aan een aanzet tot verbetering van de uitvoering van het mondiaal beleid in onze stad. BBL zal de vinger aan de pols houden of de komende tijd ook de gewenste positieve verandering ingezet gaat worden.