Naar een mooie toekomst voor ons IJssportcentrum

Dinsdagavond werd in de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling gedebatteerd over de randvoorwaarden van de privatisering van het Eindhovense IJssportcentrum. Hieronder leest u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm.

Met dit debat komen we met betrekking tot tot het vraagstuk over de toekomst van dit centrum tot een volgende fase. Na een slechte start van het hele proces is de Brede Beweging LinksOm voorzichtig positief over het vervolg. We zien een grotere invloed en inbreng van de gebruikers van het centrum en van anderen die de IJshal een warm hart toedragen. En we zijn op weg naar een oplossing om het IJssportcentrum open te kunnen houden.

De mate van privatisering bij het IJssportcentrum betreft het geheel overdragen van taken ten aanzien van het beheer en de exploitatie. Voorkeur van BBL voor overdracht van het IJssportcentrum gaat eerder uit naar een non-profit stichting, dan naar een commercieel bedrijf met winstoogmerk:

  • Bij een stichting word een eventueel positief resultaat direct weer ge├»nvesteerd in het complex;
  • Een stichting zal vooral actieven trekken met hart voor het centrum;
  • Ook een stichting kan experts aantrekken en aan zich binden, nodig voor het beheren en onderhouden van het complex en de installaties. Wij zien daarbij ook meer mogelijkheden voor een stichting om bijvoorbeeld een sponsor of faciliterende relatie aan te gaan met ter zake kundige bedrijven in Eindhoven en directe omgeving, wat kosten besparend zal werken.

.
Wij pleiten dan ook voor het duidelijker omschrijven van gelijke kansen voor alle aspirant exploitanten. En zelf zouden wij een stichting enig voordeel willen gunnen als maatschappelijke partij en omdat een stichting er nog niet is.

BBL is tevreden met het beschrijven van de eisen van toegankelijkheid dat goed weergeeft dat het hier gaat om het optimaal mogelijk maken van sportbeoefening.

Wij vinden het belangrijk dat er een bouwkundige en technische analyse verricht wordt aan de hand waarvan in overleg met de beoogde exploitant/beheerder, een groot- en klein onderhouds meerjarenplan wordt opgesteld. Wij ondersteunen het voorstel om dit te laten doen door een daartoe gespecialiseerd bureau.

Verder is het, om kapitaalvernietiging na het overdragen van beheertaken te voorkomen, belangrijk dat de exploitant garandeert dat zij het IJssportcentrum in goede staat zal onderhouden. Afspraken hierover dienen contractueel worden vastgelegd en het periodiek schouwen van de complexen moet uitwijzen of het complex goed beheerd wordt. Dit laatste kan wellicht plaatsvinden binnen de huidige ambtelijke capaciteit, maar zeker is dit niet. BBL verwacht dat de wethouder hierop nader onderzoek zal doen en de raad daarover informeert.

Om de overlevingskansen van een geprivatiseerd IJssportcentrum zo groot mogelijk te laten zijn pleit BBL voor een mogelijke verruiming van het aantal te organiseren evenementen. In de dialoogfase zal het daarom nuttig zijn om heel goed naar een realistisch financieel plaatje te kijken. Omdat de raad geïnformeerd en betrokken zal zijn bij dit proces, verwacht BBL dat de wethouder de raad ook op dit punt adequaat zal informeren.