Raadscommissie over het Eindhovense Jaarverslag en de Jaarrekening

Dinsdag 9 juni werd in een gecombineerde raadscommissie het gemeentelijke jaarverslag en de jaarrekening besproken. De bijdrage van de Brede Beweging LinksOm ging als volgt:

De Brede Beweging LinksOm is gematigd positief over deze jaarrekening met een klein positief resultaat. Wij danken het college dan ook voor het uitgebreid verslag. In het kader van transparantie en doorzichtigheid vindt BBL wel, dat deze jaarrekening ook voor de gewone burger te lezen en te begrijpen moet zijn. Wij constateren dat dit nog verbeterd kan worden.

Met de presentatie van deze jaarrekening vraagt BBL zich af of er voldoende rekening gehouden wordt met de financiële risico’s op de verschillende lopende lastige dossiers als wel op niet gereserveerde toekomstige investeringen. Wij vinden het opvallend dat er op een aantal belangrijke beleidsterreinen minder is uitgegeven dan begroot.

Inkomen

Bijvoorbeeld, is er minder uitgegeven dan begroot op de bijstand- en minimaregelingen, ondanks de toename van het aantal aanvragen. Als oorzaak wordt aangegeven: kritische beoordeling van de aanvragen en strikte poortwachtersfunctie. BBL vreest dat wat maar enigszins afgewezen kan worden, ook inderdaad afgewezen wordt en dat regels hier te strikt worden gehanteerd. Wij vrezen ook dat hierdoor burgers in nood gekomen zijn, die nu uit zicht zijn en op andere, waaronder ook minder legale wijze, aan hun inkomen komen. Wij vrezen ook dat burgers daardoor in misschien wel grotere financiële problemen komen met alle gevolgen van dien, waaronder het aankloppen bij de gemeente voor schuldsanering.

BBL vindt het opmerkelijk dat het programma ruim 3 miljoen minder gekost heeft dan begroot, terwijl het aantal bijstandsgerechtigden met 6,1% is gestegen ten opzichte van 2013. Wij zouden graag zien dat het college de regels en controle coulanter toe zou passen en om beter te monitoren wat er gebeurt met inwoners wiens aanvraag is afgewezen.

Met het college wil BBL de zelfredzaamheid van burgers bevorderen en versterken. Punt is dat hiervoor de zelfredzaamheidsmatrix van de GGD wordt gehanteerd, die naar onze informatie is afgestemd op ouderen. Zelfredzaamheid van bijvoorbeeld jongere autisten sluit hier niet op aan. Wij zouden graag zien dat het college ook de zelfredzaamheid van andere groepen burgers in kaart brengt om zo mogelijke risico’s in het vizier te krijgen en eventuele nodige stappen kan inzetten.

Zorg en Welzijn

Ook hier zien we het beeld terugkomen dat er minder is uitgegeven dan begroot, doordat het aantal aanvragen en de omvang van de verstrekkingen is teruggelopen. Ook hier knaagt bij BBL de twijfel. Hoe kan het zijn dat terwijl een proces van vergrijzing plaatsvindt, de behoefte van de inwoners minder is geworden. Wij vermoeden een strenger toekenningsbeleid. Of is de stadsbevolking in 2014 gezonder geworden of is er een te hoge begroting gepresenteerd om aldus de opgelegde bezuinigingen te kunnen realiseren.

Wat betreft de cijfers van maatschappelijke opvang vinden wij het vreemd dat deze nog niet beschikbaar zijn. Volgens onze informatie worden deze per maand geregistreerd door de opvanginstanties en zouden dus over 2014 bekend moeten zijn.

BBL vindt het opmerkelijk en verontrustend dat het aantal klanten huishoudelijke hulp is afgenomen met 2,3% ten opzichte van 2013 en 7,1% lager dan de begroting. Wij vermoeden ook hier een ontmoedigingsbeleid en vragen ons af of hierdoor inwoners noodzakelijke hulp niet ontvangen. Wel zijn we verheugd over het bericht in Groot Eindhoven, dat de gemeente 10 euro bij wil dragen aan inhuur van professionele huishoudelijke hulp.

Personeelslasten

Deze zijn flink gestegen (bijna 4%). In 2013 waren de personeelslasten ten opzichte van 2012 gestegen met 0,6%, in 2012 ten opzichte van 2011 afgenomen met 0,1 %. De stijging in 2014 wordt toegeschreven aan ‘niet-beïnvloedbare kosten zoals cao-ontwikkelingen’. Vreemd! Cao-ontwikkelingen zijn redelijk goed in te schatten en er dient voor gereserveerd te worden. Ook wordt aangegeven dat de personeelslasten lager is dan vermeld, doordat er veel vacatures zijn. Ook vreemd; dan zijn het namelijk geen personeelslasten.

Klachten

Het aantal in behandeling genomen klachten is ten opzicht van 2013 met ruim 44% gestegen. BBL vind deze toename verontrustend en vraagt zich af aangezien dit alleen de in behandeling genomen klachten betreft, er nog meer ingediend zijn! Verontrust mede omdat 93% informeel afgehandeld is en dus nauwelijks controleerbaar/transparant.

Verder maakt de Brede Beweging LinksOm zich grote zorgen over sport en cultuur. Meer specifiek de sportvisie en het Muziekgebouw. Hier zullen we uitvoerig op terug komen tijdens de inhoudelijke raadsdebatten over deze onderwerpen.