Raadsvergadering over IJssportcentrum

Brede Beweging LinksOm is voor breedtesport en daarom fel gekant tegen de dreigende sluiting van het IJssportcentrum. Bovendien hebben we van zo’n 50 insprekers, brieven in de media en verontruste burgers die ons benaderen, tal van argumenten en bezwaren gehoord tegen de voorgestelde sluiting. Tal van mensen en organisaties hebben inmiddels het aanbod gedaan te om helpen om een meer rendabele exploitatie van het IJssportcentrum mogelijk te maken.

Bij de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 2 juni hebben een groot aantal fracties een actuele motie (pdf) ingediend. Daarin roepen zij het college op een traject te starten waarin de initiatieven uit en met de stad voor het IJssportcentrum worden bekeken en onderzocht en voor de commissie van 23 juni 2015 met de eerste bevindingen te komen.

Brede Beweging LinksOm steunde deze motie niet. Wij hebben grote twijfels of het college al dan niet nalatig is geweest bij het opstellen van deze sportvisie notitie. En welke conclusies daaruit te trekken.

Onze twijfels liggen op punten zoals:

  • Voldoende en adequate kennis van het dossier, dan wel daar onvoldoende vertrouwenwekkend mee omgaan;
  • Ondoorzichtige financiële verantwoording/verslaglegging;
  • Gebrek of ontbreken van het voeren van open en breed overleg met partners uit de sport en andere maatschappelijke geledingen(o.a. bedrijven en onderwijs), die gebaseerd is op inspraak en mogelijke beïnvloeding van de notitie door de gesprekspartners;
  • Voldoende zicht op aangedragen dan wel nieuw te ontwikkelen alternatieven
  • Het niet uitvoering geven aan de conclusies van het onderzoeksrapport uit 2013 dan wel het niet informeren van de raad waarom daar geen uitvoering aan gegeven is;
  • Weinig tot geen ontwikkelde alternatieven voor een meer rendabele exploitatie.

.
Wij menen dat door de opstelling van het college, het IJssportcentrum in een moeilijke positie is gedrongen. Immers door een dreigende sluiting is een onduidelijke situatie ontstaan en kunnen zij gebruikers, sponsoren en bezoekers verliezen dan wel mislopen. Hierdoor leiden zij schade, waarvoor naar onze mening dit college verantwoordelijk gehouden kan worden.

Dat het college vooraf niet op de hoogte was van de ideeën en gevoelens bij de ijssport verenigingen, zegt veel over de opstelling van het college en het gevolgde traject.

Daarom vragen wij ons af of dit college wel in staat is om samen met partners in de stad alternatieven te ontwikkelen daar waar zij dat eerst nadrukkelijk heeft nagelaten. Wij willen daarom de discussie afwachten in de raadscommissie van 23 juni.