Steun voor GroenLinks Initiatiefvoorstel: ‘Een Stimulerende Bijstandsregeling’

Onze samenleving verandert. Niet verwonderlijk. Dat gebeurt al eeuwenlang. De veranderingen waarvoor we nu staan van ‘Big Government’ naar ‘Big Society’, dagen ons uit om de kansen te grijpen om de route te nemen naar een samenleving waarin de mens en zijn omgeving centraal staan. Op technisch en sociaal vlak zouden we al veel meer mogelijk kunnen maken dan we tot nu toe doen.

In onze stad kunnen wij hier vanuit dit huis de eerste stappen zetten om burgers in staat te stellen meer dingen mogelijk te maken en hen de participerende rol te geven die stimuleert en enthousiasmeert. En die het mogelijk maakt een samenleving te vormen, gebouwd op vertrouwen en positiviteit in plaats van op het neo-liberale wantrouwen en negativisme van de laatste jaren. Daarvoor is visie en durf nodig. De Brede Beweging LinksOm is voor nieuwe verbeeldende politiek, ziet de kansen en wil deze uitdaging aangaan.

Met betrekking tot werk pleit de Brede Beweging LinksOm daarom voor een radicale herwaardering en herverdeling van arbeid. Al sinds de industriële revolutie in de 19e eeuw zijn we korter gaan werken door sociale en industriële innovaties van 75 uur per week (en kinderarbeid) naar 45 uur in begin 20e eeuw naar 36 uur eind 20e eeuw. Deze herverdeling van werk is gepaard gegaan met een enorme stijging van de productiviteit. En nog steeds neemt deze toe.

De reeds ingezette en aanstaande veranderingen op het vlak van werk geven ons de kans om weer te kiezen voor het welzijn en geluk van mensen. Veranderingen zoals:

  • Minder betaald werk, met name door nieuwe ICT-toepassingen (software, robots en dergelijke die steeds meer werktaken overnemen);
  • Minder vaste arbeidscontracten en verdergaande flexibilisering – in 2002 had nog 72 % van de Nederlanders een vaste baan, in 2012 was dat 55 % en in 2022 zal dat nog slechts 30 tot 35 % zijn
  • Steeds meer mensen die al ‘hosselend’, dus via allerhande losse klusjes, hun inkomen bij elkaar scharrelen;
  • Meer onbetaald werk voor burgers, omdat de overheid terugtreedt.

.
Op basis van dit alles kan worden aangenomen dat veel mensen die nu nog een middeninkomen hebben, gaan terugvallen in de onderklasse, wat voor armoede en sociale onrust gaat zorgen. De meeste banen gaan namelijk verloren in de middenklasse. De uitvoering op de Participatiewet en andere re-integratietrajecten leidt tot verdringing van mensen met een baan. Het arbeidsmarktdeel van de Participatiewet komt daarmee eigenlijk neer op het rondpompen van werklozen.

Daarom ziet de Brede Beweging LinksOm graag een ontwikkeling waarbij werk breder gezien wordt dan alleen maar betaalde arbeid. Alle maatschappelijk nuttige en wenselijke arbeid is voor BBL werk en wij zouden graag zien dat de overheid de burgers die zich op deze wijze willen inspannen waardeert en ondersteunt. Dat de overheid hen op een positieve wijze benadert en hen de ruimte geeft om zonder voorwaarden hun leven te leiden. De uitvoering van de bijstand nu, verwordt teveel tot een ‘Big Brother-achtig’ monster dat vooral controleert, bang maakt en beboet. Het maakt de mensen die er van afhankelijk zijn schrikachtige en stressvolle burgers, die bang zijn iets fout te doen en wiens creativiteit en participatie motivatie juist vermindert in plaats dat deze worden bevordert.

Brede Beweging LinksOm omarmt dan ook het initiatief van GroenLinks (pdf) om een onderzoekspilot te starten naar een stimulerende bijstandsuitvoering. Een Living Lab waaruit we praktische zaken kunnen leren en van waaruit we kunnen werken aan een nieuwe toekomstvisie op werk, inkomen, de organisatie van onze samenleving en omgang met elkaar en de natuur.