Stevige kritiek op de gemeentelijke Jaarrekening 2016

Tijdens een extra gemeenteraadsvergadering op dinsdag 29 augustus 2017 werd de Jaarrekening 2016 van de gemeente Eindhoven behandeld. Net als in 2016 kon door het ontbreken van een accountantsverklaring deze Jaarrekening niet voor het reces, zoals gepland, behandeld worden.

Hieronder leest u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm die tijdens de gemeenteraadsvergadering door fractievoorzitter Patrick van der Voort werd voorgedragen.

Bij de voorbespreking van het concept Jaarrekening 2016 heeft Brede Beweging LinksOm de belangrijkste punten van kritiek genoemd. Wij gaan die hier niet nog een keer herhalen. Het accountantsrapport afgegeven op de gepresenteerde jaarrekening sterkt ons in die kritiek die voor ons samen te vatten is als: chaos door gebrek aan regie, overzicht, controle en sturing. Het college erkent dit deels en heeft stappen en maatregelen aangekondigd op overzicht en controle.

Wat BBL betreft te laat en wij twijfelen of het college hier wel goed richting aan kan geven. Om een aantal redenen. Naar onze opvatting, en dit interpreteren we deels uit het accountantsrapport, was er geen of onvoldoende controle door interne organisatie en door de inhoudelijke keuzes die gemaakt zijn. Zoals het optuigen van WIJeindhoven op de wijze van een lerende organisatie, instellen van een nieuw tariefsysteem wat veel energie, aandacht en menskracht vergde, de inhuur van derden, het niet of onvoldoende opstellen van regels ten aanzien van het aanbod van zorgaanbieders en het vast blijven houden aan niet of slecht werkende re-integratie maatregelen.

Onze analyse en visie verschillen hier ten opzichte van die van het college en de collegepartijen.

Wij snappen dat de opgelegde transitie met een 40% bezuiniging, het college voor een zware opgave stelde. Juist daarom hadden meer zekerheden ingebouwd moeten worden op diverse vlakken op controle, regie en sturing. BBL heeft op verschillende dossiers en diverse malen gevraagd en aangedrongen op adequate maatregelen op controle, zoals bij WIJeindhoven, of effectiviteit, zoals bij participatie. Onze bijdragen zijn door het college en de coalitiepartijen genegeerd. Het voelt bizar dat wij nu mee oplossingen mogen bedenken hoe de enorme tekorten ontstaan door dit beleid, af te wenden. En dit zonder het beleid en de beleidskeuzes zelf of de daaraan ten grondslag liggende analyses ter discussie te stellen.

We hebben het college in het verleden regelmatig gesteund op allerlei terreinen. Omdat we vertrouwen hadden in dit meest linkse college ooit. Helaas is ons vertrouwen in dit college beschaamd en we zullen ons in de toekomst kritischer opstellen naar dit college en hun beleid.

Voor BBL staat de zorg en ondersteuning voor de kwetsbaren en afhankelijken in onze stad op de eerste plaats. Wij vinden dat niet eenzijdig gekeken mag worden naar het tekort op het sociaal domein en dat de gemeente de plicht heeft ervoor te zorgen dat inwoners de zorg en hulp krijgen, die zij nodig hebben. Wij zien een risico dat maatregelen worden ingevoerd, die snijden in de verleende zorg of ondersteuning, zonder voldoende rekening te houden met de persoonlijke situatie van de cliƫnt.

BBL wil dan ook dat de stadsbegroting in zijn totaliteit bezien wordt. Daarom dienen wat ons betreft alle nog geplande investeringen tegen het licht gehouden te worden op nut, noodzaak en urgentie.

BBL wil daartoe wel enkele voorzetten doen:

  1. Schrappen van investeringen in de nieuwe afvalfabriek. Een risico lopen van 60 to 80 miljoen op deze experimentele afvaltechniek kan niet in deze omstandigheden.
  2. Schrappen van de vervanging van de rode steentjes in de binnenstad.
  3. Cultuur subsidie aan het Muziekgebouw stoppen. Het is onbegrijpelijk dat we dit elite gebeuren overeind houden met 5 tot 7 ton extra subsidie ieder jaar, terwijl andere cultuur instellingen moeten bezuinigen of zelfs sluiten. Wat BBL betreft sluiten we deze schijnbaar bodemloze put.
  4. Maar ook een OZB verhoging voor grotere bedrijfspanden en woningen boven 3ton, hierdoor dragen de sterkste schouders zwaarste lasten.