Brief aan de Gemeenteraad, het ED, het CKE en de Raad van Toezicht CKE

Brief aan de Gemeenteraad, het ED, het CKE en de Raad van Toezicht CKE

Ik stuur deze brief ook aan de Raad van Toezicht CKE, naar het ED als ingezonden brief en naar alle fracties in de Gemeenteraad en uiteraard intern in het CKE. Ik ben voor openheid in deze zaak, die de hele stad aangaat, aangezien het gaat om miljoenen subsidie voor het CKE en bovenal om een instelling die duizenden mensen enorm aan het hart gaat. Als parttime docent (1 dag per week) ben ik geschokt over…

Read More

Brede steun voor experiment stimulerende bijstandsregeling

Brede steun voor experiment stimulerende bijstandsregeling

Veel bijstandsgerechtigden klagen er over. Ze verliezen de regie over hun leven als ze een beroep moeten doen op de bijstand. Verplicht solliciteren, gezien worden als fraudeur en profiteur tot het tegendeel is bewezen. De vergaande informatieplicht, werk aanvaarden tot ver onder je niveau en door de Big Brother gemeentelijke dienst doorlopend in de gaten gehouden te worden. BBL heeft de praktijken van de sociale dienst en in het Werk Leer Bedrijf al menige keer…

Read More

Rapportage enquête WerkLeerBedrijf traject

Rapportage enquête WerkLeerBedrijf traject

Sinds het invoeren van de participatiewet, dienen mensen in en om Eindhoven, die een beroep op de bijstand willen doen, een verplicht traject te doorlopen bij het WerkLeerBedrijf. Hoewel belanghebbende partijen zich lovend uiten, lijken kritische geluiden toe te nemen. Om deze reden lag het verzoek tot een onafhankelijk onderzoek. Sinds enige tijd maken de gemeente Eindhoven en naaste gemeenten gebruik van het WerkLeerBedrijf bij het vorm geven van de huidige participatiewet. De Participatiewet vervangt…

Read More

Ombudscommissie Gemeente Eindhoven

Ombudscommissie Gemeente Eindhoven

Bent u als burger of bedrijf niet tevreden over de wijze waarop de gemeente Eindhoven zich tegenover u heeft gedragen? Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente Eindhoven, die deze in eerste instantie zelf afhandelt op basis van de bepalingen van hoofdstuk 9 van de Algemene Wet Bestuursrecht. De gemeente toetst het gedrag van de betreffende ambtenaar of het bestuur aan de behoorlijkheidsnormen voor de overheid. Deze normen kunnen worden samengevat in de…

Read More

Elkaar helpen

Elkaar helpen

Laatst had ik een gesprek bij BBL te Eindhoven met Patrick van der Voort over het reilen en zeilen als je in de bijstand zit. Ik heb de afgelopen jaren voldoende ervaring opgedaan met de gemeente en haar trajecten voor mensen die in de WWB zitten. Het resultaat is helaas bedroevend. In plaats van werk te zoeken is de gemeente erop gebrand om je te laten werken voor je geld. Hier en daar wordt een…

Read More

Mantelzorgcompliment niet onbemind wel onbekend

Mantelzorgcompliment niet onbemind wel onbekend

Zonder mantelzorg zou de het leven er voor veel mensen anders uit zien en minder fijn zijn. Mantelzorgers verzetten veel werk en maken de beoogde participatiesamenleving tot werkelijkheid Met dit in gedachten heeft Brede Beweging LinksOm zich begin juli hard gemaakt (met succes) om te zorgen dat er een goed Eindhovens mantelzorgcompliment kwam, dat voor meer mantelzorgers dan voorheen ter beschikking gesteld wordt. Maar nu is het september, met nog 2 maanden de mogelijkheid om…

Read More

Wethouder ‘omarmt’ BBL amendementen mantelzorgcompliment

Wethouder ‘omarmt’ BBL amendementen mantelzorgcompliment

De Brede Beweging LinksOm is van mening, dat de inzet van mantelzorgers gemeentelijke steun en waardering verdient. Deze mantelzorgers maken namelijk de beoogde participatiesamenleving tot werkelijkheid. Van een gemeentelijke waardering gaat bovendien een positieve werking uit. BBL staat volledig achter de doelstelling, dat in het raadsvoorstel mantelzorgcompliment staat. Deze gaat uit van het verstrekken van een mantelzorgcompliment als waardering aan zoveel mogelijk mantelzorgers van zorgvragers in de gemeente Eindhoven. Maar in het raadsvoorstel komen we…

Read More

Bijdrage Kadernota 2016 commissie Economie en Mobiliteit

Bijdrage Kadernota 2016 commissie Economie en Mobiliteit

De Brede Beweging LinksOm was vorige week dinsdag, tijdens de raadscommissievergaderingen over de Kadernota, niet alleen vertegenwoordigd in de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling, maar ook in de raadscommissie Economie en Mobiliteit. Wat betreft milieu en mobiliteit ging het vooral over het feit, dat Nederland de uitstoot van CO2 snel verder moet terugdringen. Dit heeft een rechter onlangs besloten in een zaak die tegen de staat was aangespannen door milieuorganisatie Urgenda. Deze rechter erkende, dat het uiteindelijk…

Read More

Brainstormsessie: ‘Heeft werk nog de toekomst?’

Brainstormsessie: ‘Heeft werk nog de toekomst?’

Samen met het Ouderen Appèl Eindhoven organiseerde de Brede Beweging Linksom afgelopen vrijdag, 26 juni 2015,een brainstormsessie over toekomst en herwaarderen van werk. Vanuit de stelling “Het herwaarderen van werk geeft meer mogelijkheden om de samenleving te (re)organiseren en zorgt dat we klaar staan voor de toekomst”, probeerde een vertegenwoordiging uit bedrijfsleven, onderwijs, politiek en maatschappelijk domein tot vernieuwende ideeën te komen die uitgewerkt kunnen worden in een symposium over dit onderwerp. Na een inspirerende…

Read More
1 2 3 4