Uitbreidende nieuwbouw Labrehuis alleen onder voorwaarden

Dinsdagavond 16 januari 2018 werd in de meningsvormende avond van de gemeenteraad het Raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling bestemmingsplan III Gestel binnen de Ring 2007 (Labrehuis Boutenslaan) (pdf). Hieronder vindt u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm.

Al enkele jaren sleept zich de discussie voort over de nieuwbouw van het Neos-Labrehuis. Belangrijk struikelblok blijkt de zorg voor het behoud van de leefbaarheid van de omliggende buurt zoals door meedenkende buurtbewoners wordt betoogd. Hun zorgen en bezwaren vindt BBL zwaarwegend en oplossing daarvan is voorwaarde voor het verkrijgen van voldoende draagkracht in de wijk. Zorgen en bezwaren die hen ook weerhoudt om het beheerplan te ondertekenen. Goed overleg met bewoners, waarin zij gehoord worden en waarbij hun bezwaren en zorgen weggenomen worden zou dan ook voor de hand liggen.

BBL constateert dat ook weer in deze zaak het overleg en de samenspraak met bewoners zeer veel beter had gekund. Naar onze mening vragen zij niet meer dan dat er naar hen geluisterd wordt en dat hun zorgen weggenomen worden door transparantie in informatie en ontwikkelprocessen. De houding van zowel Neos als Thuis heeft ons verbaast, daar beiden baat hebben bij draagkracht onder de bewoners zodat zij aan de slag kunnen met de nieuwbouw.

BBL is blij dat Neos nu enkele toezeggingen heeft gedaan die deels tegemoet komen aan de bezwaren en zorgen van de bewoners. Zoals bijvoorbeeld op het informeren en overleggen met de bewoners over de nulmeeting en deze ook aan te passen indien nodig. Ook met de toezegging over het gebruik van de achterpoort en het toekomstig gebruik van het Ritahuis is BBL blij. Maar nog niet tevreden. In onze visie dienen bewoners een doorslaggevende stem te krijgen in bouw- en ontwikkelplannen in hun directe leefomgeving. BBL neemt dan ook de bezorgdheid van de bewoners over overlast en leefbaarheid van hun buurt zeer serieus en ziet dit graag terug in het bestemmingsplan. Wij willen daarom dat het beperkte gebruik van de achterpoort wordt opgenomen in het bestemmingsplan en dat ook opgenomen wordt dat in een straal van 100 meter geen nieuw opvanghuis of zorginstelling voor deze doelgroepen meer kan worden ingericht.

Tot slot. BBL verwacht dat als er zo’n kwetsbare groep zorg nodig heeft, er juist alles uit de kast gehaald wordt om te voorkomen dat er onrust ontstaat. Zij zijn absoluut niet gebaat bij een ontevreden buurt. Neos maar ook de gemeente hebben daarom een taak om de draagkracht in de buurt voor opvang van deze moeilijke en tegelijk kwetsbare groep te vergroten. Wij hopen dat alle partijen in deze zaak, geleerd hebben dat we elkaar nodig hebben om opvang, draagkracht en leefbaarheid in gezamenlijkheid in te kunnen vullen.

Patrick van der Voort
Fractievoorzitter Brede Beweging LinksOm