Uitkeringsgerechtigden die een jaar voor hun AOW zitten, zijn per 1 mei 2018 vrijgesteld van hun sollicitatieplicht

De vlag kan uit! Eindelijk hoeven mensen die 1 jaar voor hun pensioen datum werkloos worden, niet meer te solliciteren.

Bovenstaande klinkt misschien wat cynisch en zo is het ook bedoeld. Ik hoop echter wel dat het een eerste stapje is om anders te gaan denken over verplichtingen opleggen aan mensen die geen kans meer maken op regulier werk.

Van de sollicitatieplicht is onder meer vrijgesteld de WW-gerechtigde die op de eerste dag van werkloosheid de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt. Deze vrijstelling gold echter niet voor uitkeringsgerechtigden die tijdens de uitkeringsduur deze leeftijd bereiken. Voor dit onderscheid zijn geen gerechtvaardigde redenen. Daarom is met deze wijzigingsregeling geregeld dat de vrijstelling van de sollicitatieplicht geldt voor de uitkeringsgerechtigde die de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Naast de WW-gerechtigden zijn ook de IOW-, de ZW- en de WGA-gerechtigden vrijgesteld van de sollicitatieplicht.

Dit laat onverlet dat het uitkeringsgerechtigden van deze leeftijd vrij staat actief naar werk te zoeken. Dit laat onverlet dat het uitkeringsgerechtigden van deze leeftijd vrij staat actief naar werk te zoeken.

Carla Ter Beek
Lid, Brede Beweging LinksOm


Bron: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid