Vier culturele diversiteit

Brede Beweging LinksOm is overtuigd dat we samen een mooiere en betere samenleving kunnen maken. Wij geloven in elkaar en de kracht die we samen kunnen creëren om misstanden aan te pakken. Racisme en discriminatie vergiftigd de samenleving door mensen te verdelen in rangen en standen met minder en meer mogelijkheden om als volwaardig burger mee te kunnen doen.

Eindhoven is een internationale stad, onze stad is de kern van Brainport, de poort naar en voor buitenlandse bedrijven en talenten. De internationale aantrekkingskracht van onze stad zien we ook terug in de bijna 160 nationaliteiten die hier wonen, werken en studeren. En terwijl zoveel moeite gedaan wordt om internationaal aantrekkelijk te zijn, kan het gebeuren dat Eindhovenaren van niet-westerse afkomst, met steeds meer moeite betrokken kunnen zijn bij onze samenleving. Doordat ze geweerd worden, het gevoel krijgen niet gewenst te zijn of doordat alleen je voornaam er al voor zorgt dat je geen baan kunt krijgen of onderbetaald kunt worden.

Het indirecte racisme is volop geaccepteerd. Bijvoorbeeld als geroepen wordt om minder Marokkanen door hun oververtegenwoordiging in de criminaliteitsstatistieken. Of wanneer overlast veroorzakende jongeren van Turkse afkomst weggezet worden als ‘tuig van de richel’, en men wegkijkt bij de incidenten met autochtone jongeren.

We zijn te ver doorgeschoten door de culturele achtergrond van etnische minderheden als belangrijkste verklarende factor voor sociale problematiek te zien. Terwijl we blind zijn voor het racisme en de vooroordelen waaraan de etnische minderheden dagelijks bloot staan.

BBL vindt dat het tijd is voor een brede maatschappelijke discussie over discriminatie in ons denken. Daarbij betrekt BBL, Artikel 1 uit onze grondwet. Gezamenlijk willen wij de norm en de waarde van Artikel 1 overdenken en hoe deze in de praktijk in te vullen. Met de discussienotitie Vier Diversiteit (pdf), wil BBL hiertoe een aanzet geven.

Door afwezigheid van de verantwoordelijk wethouder, wordt deze discussienotitie niet op 11 oktober maar op 22 november 2016 in de raadscommissie behandeld!

Patrick van der Voort
Fractievoorzitter Brede Beweging LinksOm