Wethouder ‘omarmt’ BBL amendementen mantelzorgcompliment

De Brede Beweging LinksOm is van mening, dat de inzet van mantelzorgers gemeentelijke steun en waardering verdient. Deze mantelzorgers maken namelijk de beoogde participatiesamenleving tot werkelijkheid. Van een gemeentelijke waardering gaat bovendien een positieve werking uit.

BBL staat volledig achter de doelstelling, dat in het raadsvoorstel mantelzorgcompliment staat. Deze gaat uit van het verstrekken van een mantelzorgcompliment als waardering aan zoveel mogelijk mantelzorgers van zorgvragers in de gemeente Eindhoven.

Maar in het raadsvoorstel komen we helaas ook enige beperkingen tegen. Door het indienen van twee amendementen wil BBL deze beperkingen wijzigen, zodat de doelstelling, het waarderen van zoveel mogelijk mantelzorgers, dichterbij komt.

In het raadsvoorstel staat, dat er slechts één keer per zorgvrager een compliment kan worden uitgekeerd. Met amendement 1 (pdf) willen de indieners, deze werd mede ondertekend door het OuderenAppèl, de SP en de PvdA, het mogelijk maken dat wanneer in uitzonderlijke gevallen twee mantelzorgers per zorgvrager zware mantelzorgtaken uitvoeren, en daardoor de zorgvrager zelfstandig thuis kan blijven wonen, dat zij beiden recht hebben op waardering van de gemeente.

De indieners van het amendement gaan ervan uit, dat de mensen bij wie de aanmeldingen binnen komen beschikken over voldoende expertise om te bepalen of deze twee mantelzorgers recht hebben op een compliment.

Verder vindt BBL het positief dat de zorgvrager geen CIZ indicatie meer moet hebben. Jammer vinden we het wel, dat verderop in de criteria dan weer staat dat de zorgvrager niet mag zijn opgenomen in een instelling.

Met amendement 2 (pdf) willen de indieners, deze is mede ondertekend door het OuderenAppèl, het mogelijk maken dat wanneer een mantelzorger zware mantelzorgtaken uitvoert voor een zorgvrager ondanks dat deze in een instelling verblijft, dat deze ook recht heeft op waardering van de gemeente. Ook dit kan bij aanvraag beoordeeld worden.

Door deze twee groepen toe te voegen, aan de groep mantelzorgers waar het raadsvoorstel van uit ging, zal de hoogte van het compliment aangetast worden. BBL vindt dat het hier gaat om een blijk van waardering. Daarom zien wij liever voor een grotere groep waardering met een kleinere attentie. Hetgeen dat men krijgt is toch nooit in verhouding met al het werk dat mantelzorgers doen.

Wethouder Scholten (Groeninks) reageerde verrassend positief op beide amendementen. Deze twee amendementen leggen haarfijn twee beperkingen van de oude landelijke regeling bloot, die we met de Eindhovense regeling meenamen. De mantelzorger moet centraal staan bij de Eindhovense regeling en daarmee sloot de wethouder aan bij de mening van BBL.

Uit de gesprekken die de wethouder met mantelzorgers heeft gevoerd werd ook duidelijk, dat het voor de meeste mantelzorgers niet gaat om de hoogte van het bedrag, maar om de waardering. De wethouder ‘omarmde’ hiermee beide BBL amendementen. De gemeenteraad was het daar voltallig mee eens en steunde unaniem de beide amendementen.